fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރުއްދައުސީ رضي الله عنه - 1

ޠުފައިލް ބުނު ޢަމްރަކީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ދައުސް ވަންހައިގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝަރަފުވެރި ސަރުދާރުންގެ ތެރެއިން އަރައި ހުންނެވި ސަރުދާރެކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޢަރަބީންގެ ހިތްވަރުގަދަ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އިބްނު ނަފީސް: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭހިނގާގޮތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރ

މިއީ 12 ޖުލައި 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ޢަލާއުއްދީން އަލިއްޔު ބުން އަބުލް ހަޒުމްބިން ނަވީސިލް ޤުރައިޝިއްޔާ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޢުމަރު އަލް މުޚްތާރު- "ބަރިޤާގެ ސިންގާ" އުއްމަތަށް އުފަންކޮށްދެއްވާ!

ޝޭޚް ޢަޙްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 1862 ގެ ތާރީޚް ދައްކާގޮތުގައި އުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާއަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ ރަހިމަހުﷲގެ ހަޔާތްޕުޅުން ސަފުހާތަކެއް 1

  ޝައިހުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާ އަކީ ކޮންބޭކަލެއް؟ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ޘަޤިއްޔުއްދީން އަޙުމަދުބިން ޢަބްދުލް ޙަލީމެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އުސައިދް ބުނުލްޚުޟައިރް ( ފުރަތަމަ ބައި )

އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްކާގެ ޒުވާން ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ މުޞްޢަބު ބުން ޢުމައިރު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި މިމަތިވެރި ...
ކޮލަމިސްޓް

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް – ފަހުބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވުމަށްފަހު ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް މުސްލިމުން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވިއިރު މުހައްމަދު އަލް ފާޠިޙުގެ އުމުރުފުޅަކީ އެންމެ 23 އަހަރެވެ. މިކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation