fbpx
ދީނީ ލިޔުން

ވަރަށް ފަސޭހަކަމަކުން ޢުމްރާއަކާއި ޙައްޖެއްގެ ޘަވާބު ލިބޭނެގޮތެއް

ރަމަޟާންމަހަކީ އެމައްސަރެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މައްސަރެވެ. ރޯދަ ހިފުން ފަރުޟު ކުރެއްވުނު މައްސަރެވެ. ފާފަތައް ފޮހެވި، ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ، ހެޔޮކަންތައްތައް އިތުރުވެ، ޝައިޠާނުން ކަސްތޮޅު އެޅުވި، ނަރަކައިގެ ދޮރުކޮޅުތައް ބަންދުކުރެވި، ...
ރިޕޯޓް

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މެދުކެނޑިގެން ދިޔުން

ޙައްޖަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ. ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާމީހާ އުމުރުން އެއްފަހަރު ޙައްޖުވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ނަމަވެސް މިވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތް ގަނެގެން މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ބިމަށް ދިއުމަށް މިއަހަރު ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ތިބި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1440 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވަނީ މިއަހަރު ...
ރިޕޯޓް

10# ޔިއަރ ޗެލެންޖް: އިސްލާމީ ޤައުމުތައް ސުންނާފަތި

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި މިހަފްތާ ތެރޭގައި ހުމެއްހެން ފެތުރިގެން މިދަނީ "10 ޔިއަރ ޗެލެންޖް" އަދި "ގްލޯއަޕް ޗެލެންޖް" ހެޝްޓެގްގައި ފާއިތުވި 10 އަހަރު ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ސުއޫދު ވާހަކަދެއްކީ ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް މިނިވަން ޖުޑީޝަރީ އަޅުވެތި ކުރުމަށް"

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ވީނުވީއެއްނޭގި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާމެދުކުރި ޖިނާއީ ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކަކީ ލިބިފައިވާ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުގެ ބޭނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސްގެ ސުޖޫދު ވޯރކްޝޮޕް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑަކަށް

ނަމާދުގެ މުހިންމުކަމާއި ނަމާދު ކުރާނޭ ގޮތާއި އަދި ނަމާދާ ގުޅުންހުރި ޙުކުމްތައް ކުދަކުދިންނާ އެކަށޭނެ ގޮތަށް ޝައުގުވެރިވާފަދަ ހަރަކާތް ތަކާއެކުގައި ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދީ އަށަގެންނެވުމަށް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސުޖޫދު" ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސްގެ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

"ފުރާވުނަ" ނަމުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ނެރެފި

ފުދުންތެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ނެރެފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައިވަނީ ޒަކާތު ފަންޑުން ބޭސްފަރުވާގެ އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ މީހުނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ...
ދުނިޔެ

އިއްޔެގެ ހުކުރު ނަމާދަށް 280000 މީހުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ޖަމާވި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް 280000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއަށް ޖަމާވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަށައިގެން ފޯރިމަރަން އިޒްރާއިލް ސިފައިންތިބޭ އަޤްޞާ މިސްކިތަށް ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އަލީ ބަނާތު: އުއްމަތުގެ ވޭން ތަހައްމަލުކުރި ޒުވާނެއް

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ލިބުނު މިޚަބަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް ކަރުނުން ތެންމާލި ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަ ދީލަތި ހިތްތިރި އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް: - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަޝްރާތު" ގައި މިއަދު ހިޖާޒްގެ އަލިފާންގަނޑާއި ބައިތުލް މަޤްދިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިސް ފަތަހަކުރުމުގެ ވާހަކަތައް

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަޝްރާތު" ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަދު އަލިއަޅުވާލާނީ ހިޖާޒްގެ އަލިފާންގަނޑާއި ބައިތުލް މަޤްދިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިސް ފަތަހަކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަށް ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ’އަޝްރާތު‘ ޕްރޮގްރާމް ގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަޝްރާތު" ގައި މިއަދު ދަރުސްދެއްވާނީިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި ޝައިޚް ނިމާލް

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ދަރުސް ސިލްސިލާ އަޝްރާތު ނުވަތަ ޤިޔާމަތުގެ އަލާމާތްތައް ދަރުސްގައިި މިއަދު ދަރުސް ދެއްވާނީ އައްޝައިިިިިިިިިިިިޚް ނިމާލް މުހައްމަދުއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ’އަޝްރާތު‘ ޕްރޮގްރާމް ގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅޭ ދަރުސްތަކެއް މިރޭވެސް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިރޭވެސް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭވެސް އިޝާ ނަމާދަށްފަހުގައި ...

Posts navigation