fbpx

ދުނިޔެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19ގައި ނިޔާވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ފަލާޙް އިސްމާޢީލް މުންދަކާރް ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޑރ ފައިސަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިތިއޯޕިއާގެ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިތިއޯޕިއާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްއަޘުޔޫބީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ތަކުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ...
އަރަބިދުނިޔެ
Gadha Kamun Myhun Rape Kura Myhun Maran Bangladeshun Nimmaifi

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފިއެވެ. ރޭޕާއި އިދިކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތަކާއި ވިދިގެން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން، އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ...
އޭޝިއާ
Emirates in Raajjeah Dhe Sanitization Truck Hadhiya Kuravvaifi

އިމާރާތުން ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ އިން) ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިމާރާތުން މިޓްރަކުތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމާއި ވިދިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Falastheenuga Oiy Israelge Isthiumaari Verikan Nimumakah Genaumah Kuwaitun Govaalavvaifi

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ކުވައިތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، އެޤައުމުން ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އަދިވެސް އޮތީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Masjidhul Aqsa ga Loud Speaker Harukoffi

އިސްރާއީލުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން އަލްމަސްޖުދުލް އަޤްޞާގެ އުތުރު އަދި ހުޅަނގު ފާރުތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފިއެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ ޚަބަރު އޭޖެންސީތަކުން ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި އިސްތިޢުމާރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބޭރޫޠުގެ ގޮވުމާއި އެކު ކޮންމެ 4 ކުއްޖަކުން 1 ކުއްޖަކަށް ސްކޫލަށް ދިޔުމުން މަޙްރޫމްވެފައި

ލުބުނާނުގެ ބޭރޫޠުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގައި، ގިނަ ތަންތަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްކޫލުތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. މި ގޮތުން، ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ...
ދުނިޔެ
jalan palastine

"ޖަލަން ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި މަގެއް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި "ޖަލަން ފަލަސްތީން"ގެ ނަމުގައި މަގެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިމަގު ހުޅުވާދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މެދުގައި މި މަގު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ ...
އޭޝިއާ
Hamas aai Fatah in 6 Mas Therey Inthikhaabu Beyhvevumah Hama Jahsavaifi

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ފަލަސްޠީނުގެ އެމްބަސީގައި ބޭއްވުނު ޕްރެސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
German Vilaathuge Miskithehge Adu Kandaidhinumah Edhi Hushaelhi Massala Muslimunna Ekkolhah Nimijje

ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަންގީގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޯތު ރައިން-ވެސްޓްފާލިއާގެ އޮއިރް-އާރކެންޝްވިކް ...
ދުނިޔެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް، އެ ޤައުމުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ހަވާލާދީ، ބުނެފިއެވެ. އެއްވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ރައީސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israel Sifain Falastheenuge Muskulhiegge Karah Erumun Azharun Ekan Kuhverikoffi

އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން މިޞްރުގެ އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަލްއަޒްހަރުއްޝަރީފުގެ ރަސްމީ މީސްމީޑިޔާ ޞަފްޙާތަކުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation