fbpx

ދުނިޔެ

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމުން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރިލް ޢުލަމާ އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުންތައް ފަލަސްޠީނުން އުވާލީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަލަސްޠީނުންވަނީ އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދުވެފައިވާ ހުރިހާ ޞުލްޙާއިގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއްކަމަށްވާ ވަފާ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އައްނަކްބާގެ ހަނދާނުގައި؛ 72 އަހަރު ފަހުން އަނބުރާ އާދެވުނު އިރު ވަޠަނާއި އަދި އަމިއްލަ ގެވެސް ޔަހޫދީންގެ އަތްދަށުގައި

ފަލަސްޠީނުގެ އަހްލުވެރިންނަށް އައްނަކްބާއަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ މުޞީބާތެކެވެ. 1948 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ...
ރިޕޯޓް

ކޮރޯނާގެ ޙާލަތުން ގޮވާލަނީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށާއި ޢަމަލުތަކަށް އަލުން ނަޡަރު ހިންގާލުމަށް: ޝައިޚުލް އަޒްހަރު

ކޮރޯނާގެ ޙާލަތުން ގޮވާލަނީ ވިސްނާ ފިކުރުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްކަމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު އަހްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ދީނީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއް: މުލްތަޤަލް ފިކްރިލް އިސްލާމީ

ތިމާވެއްޓަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ޝަރްޢީ އަދި ވަޠަނީ ވާޖިބެއްކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ބިމުގައި ފަސާދަ އުފެއްދުމެއްކަމަށް ދުކްތޫރު އަޙްމަދު ރަބީޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދުކްތޫރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ޛިކުރާ އާކުރައްވާ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ނަޞޭޙަތް ދެއްވައިފި

ޝައިޚުލް އަޒްހަރު އަޙްމަދު ޠައްޔިބު ބަދުރު ހަނގުރާމައުގެ ޛިކުރާ އާކުރައްވާ އިސްލާމީ އުއްމަތާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިފަދައިން ޝައިޚުލް އަޒްހަރު މުސްލިމުންނާއި މުޚާޠަބު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބަދުުރުގެ ޙާދިޘާއިން (ނަފްސުން) ހޭދަކުރުމާއި ފިދާވުމުގެ ރިވެތި ޞިފަތައް ފާޅުވެގެންދޭ: މިޞްރުގެ މުފްތީ

ބަދުރުގެ ޙާދިޘާއިން ނަފްސުންނާއި ފުރާނައިން ހޭދަކުރުމާއި ފިދާވުމުގެ ރިވެތި ޞިފަ ފާޅުވެގެންދާކަމަށް މިޞްރުގެ މުފްތީ އައްދުކްތޫރު ޝައުޤީ ޢައްލާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚު މިހެން ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބެހެއްޓުނުކަން އިއްލާންކުރައްވަމުން މިއަދު ދެ ޙަރަމުގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޖްލިހުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ. މަސްޖިދުލް ޙަރާމްގައި ސްޓެރިލައިޒޭޝަން ގޭޓުތަކެއް ބެހެއްޓުނުކަން އިއްލާންކުރައްވަމުން މިއަދު ދެ ޙަރަމުގެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޖްލިހުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެމިރޭޓްސްގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ޔުނައިޓަޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީކަމަށްވާ ޝާރިޤާގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. މިއަލިފާންގަނޑު ރޯވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޓަވަރެއްކަމުގައިވާ އެބްކޯ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ ޤާރީ އައްޠަބަލާވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މިޞްރުގެ މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު އައްޠަބަލާވީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މީގެ އިރުކޮޅެއްކުރިން މިޞްރުގެ ޤާރީވެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ޝައިޚު އަވަހާރަވިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ ބަޔާނެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޙައްޖަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާތައް ދިނީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށް!

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި އެތައް އަހަރު ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުން އެއްކުރި ފައިސާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ...
ދުނިޔެ

Posts navigation