fbpx

ސުފުރާ

ފޮލާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި) 7 ޖޯޑު ފެން 30 ގުރާމު ކަނަމަދު 30 ...
ސުފުރާ

ސިނަމަން ރޯލްސް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެ ސަމުސާ ބައި ޔީސްޓް ބައި ޖޯޑު ފެން ބައި ޖޯޑު ކިރު ޖޯޑެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ...
ސުފުރާ

ކަށިކެޔޮ މިލްކްޝޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ކަށިކެޔޮ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) ހަކުރު 1/2 ޖޯޑުގެ ދިޔާކިރު އައިސްކިއުބް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފެންފޮދަކާއި ...
ސުފުރާ

މަސް ފެން

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ½ ޖޯޑު ވަޅޯމަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 15 ހިކަނދިފަތް ލުނބޯ ލޮނު ގިތެޔޮ މިރުސް 1 ބޮޑު ފިޔާ (ކޮށާފައި) ...
ސުފުރާ

Posts navigation