fbpx
ރިޕޯޓް

ރޯދައާއި ދިވެހިން!

ޒީނަތްތެރި ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަހަރެއަހެރެމެންގެ ގެދޮރެވެ. ޖަރީކުރެވިއްޖެމެއެވެ. ރީތިވިހާ ކުލަތަކުންނެވެ. ގޭގެ ދޮރުފޮތިތައްވެސް ހަމަ އެހާމެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ؟ ކާ ތަށި، ސަމުސާވެސް އައު ކޮށްފިއެވެ. ސުފުރާމަތިވެސް ދޮވެ ސާފުކުރެވިއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ރޯދައަށް ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޢުމަރު އަލް މުޚްތާރު- "ބަރިޤާގެ ސިންގާ" އުއްމަތަށް އުފަންކޮށްދެއްވާ!

ޝޭޚް ޢަޙްމަދު މޫސާ ޖިބްރީލް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 1862 ގެ ތާރީޚް ދައްކާގޮތުގައި އުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ފަޤީރު ނިކަމެތި ޢާއިލާއަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު އުފަންވިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން އުމުރުން ...
ރިޕޯޓް

އޮރިޔާންވިޔަސް އޯކޭ... މައްސަލައަކަށްވީ މޫނު ބުރުގާ

ޝައްކެތް ނެތެވެ. އެކާވަންނަ ޤަރުނުގައި އެންމެ ގިނައިން ދެކެވޭނެ އެއް ވާހަކައަކަށް ވާނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޓޮލެރެންސްގެ ވާހަކަތަކެވެ. ހެދުން އެޅުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ބުރުގާ އެޅުމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެ ...
ރިޕޯޓް

ނީލަމެއްގައި އޮންނަ ފިނިފެންމަލުގެ ޢިއްޒަތަކީ ކޮބާ؟

ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން މުޅި ކައުނު އަލިކޮށްދެނިވި ވޮށެއްކަމުގައި ނޫރުލް އިސްލާމް ވީހިނދު، އެ މާތް ދީނުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ބަހާއެއް ކަމުގައި ވެފައިވަނީ ކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމެވެ. ޖާހލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ އުއްމަތް ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟

ޝައްކެތް ނެތެވެ. 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ އެއްކަމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިވާންވީ ވާހަކައެވެ. ނިދާ އިރާއި ނިދާފަ ހޭލާއިރުވެސް ޙައްޤުތައް ހުންނަންވާނީ ...
ރިޕޯޓް

"ކަންކުރަނީ ދެމީހުން، ޙައްދު ޖަހަނީ އަންހެނުންނަށް!"

ޖަހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން މުޅި ކައުނު އަލިކޮށްދިން ވޮށަކީ އިސްލާމީ މަތިވެރި ނޫރެވެ. ޙައިވާނުންގެ ދަރަޖައަށް އިންސާނުން ދިޔުމުން، އެ އަނިޔާވެރިކަމުން އެއުރެން ސަލާމަތް ކޮށްދިނީ އިސްލާމީ މާތް އަޚްލާޤެވެ. އެޒަމާނެއްގައި އަންހެނުން ...