fbpx
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މަކާރިޘީ ދަންނަންތަ؟

ޝައިޚް ޢަބްދުއްރަޙީމް މަކާރިޘީ އަކީ އައިރިޝް ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ސޫދާނާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ދީނީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރެއްވިއެވެ. މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއަށް ...
ވާހަކަ

އިސްތިޣުފާރު ކުރާށެވެ!

އިމާމް އަލް ޤުރްޠުބީ، އެކަލޭގެފާނުގެ ތަފްޞީރުގައި ޛިކުރު ކުރައްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އިމާމް ޙަސަނުލް ބަޞަރީގެ އަރިހަށް އެއްދުވަހަކު މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ. "އަހަންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ފާފަ ކުރާ މީހަކީމެވެ. އަހަރެންގެ ...
ޞިއްޙަތު

އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި އަބަދުވެސް ސިކުނޑީގައި އާ ނިއުރޯންތައް އުފެދޭ

އަހަރެމެންނަށް އަބަދުވެސް ބުނެދެވިފައި ވަނީ ހަރު މީހަކަށް ވުމަށްފަހު ދެން ސިކުނޑީގައި އިތުރު ނިއުރޯން ތަކެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. ނިއުރޯނަކީ ސިކުނޑީގެ ސެލް ތަކެވެ. ސިކުނޑި ފުރިފައިވަނީ ނިއުރޯން އިންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ނިޡާމުތައް ...
ވާހަކަ

ރީތި އަންހެނެއްގެ ނުބައި އެދުމުން ސަލާމަތްވި ތާބިޢީ

މާތް ވެގެންވާ ތާބިޢީ އެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. ވިސްނައިފި މީހަކަށް ޢިބްރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިދެނިވި ވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކަ ރިވާކުރަށްވާފައި ވަނީ ޢަބްދުއް ރަޙަމާން އިބްނު ޒައިދު އިބްނު އަސްލަމެވެ. ވާހަކަ ...
ވާހަކަ

އިބްރާހީމްގެފާނު ފަދައިން އަލިފާނުން ސަލާމަތް ކުރެވުނު މީހާ

އަބޫ މުސްލިމް އަލް ޚަވްލާނީ އަކީ ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުއްވި ނަމަވެސް ޞަޙާބީއެއްގެ ޝަރަފު ލިބުމުން މަޙްރޫމު ވެފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު އިސްލާމް ވެ ވަޑައިގަތީ ...
ވާހަކަ

އަބޫބަކުރު އަދި ޢުމަރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ ދެމެދުގައި ހިނގި އަރާރުން

މިއީ ނަބިއްޔުންނަށް ފަހު ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ހެޔޮ ދެމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ވާހަކައެކެވެ. އެއީ ކޮން ދެބޭކަލެއް ތޯއެވެ. އާދެ އަބޫބަކުރު އައް ސިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަދި ...
ވާހަކަ

އަހަރެން މަދީނާއަށް އައީ އެތް ބަލާކަށެއް ނޫނެވެ

އިމާމް މާލިކަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ ޢިލްމުރިންގެ ތެރެއިން ވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު މަދީނާގައި ޢިލްމު އުނގަންނަވައި ދެއްވަމުން ވަޑައިގަތީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާގެ ރަށުގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ...
ވާހަކަ

އަހަރެންގެ މުސްލިމް ފިރިމީހާ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ސުމައްޔާ މީހާން އެވެ. އަހަރެންގެ މުސްލިމް ފިރިމީހާއާ ކައިވެނި ކުރިތާ މިހާރު 12 އަހަރު ވެދާނެއެވެ. ކައިވެނި ކުރިއިރު އިސްލާމްދީން ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަހަރެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުގެންގުޅެމެވެ. ...
ވާހަކަ

ހަޔާތަށްއައި 180 ޑިގްރީގެ ބަދަލު

ޝައިޚް މުޢުތަސިމް އަލް ޙަމީދު ދަރުހެއްގައި ޝައިޚާ ދިމާވި މީހެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިނެވެ. އެމީހަކީ ޢުމުރުން ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ވަންދެން ދުވަހަކުވެސް ﷲ އަށްޓަކައި ބިންމައްޗަށް ތިރިވެ ސަޖިދައެއް ޖެހި ...
ވާހަކަ

އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ތަޤުވާ ވެރިކަމުގެ ފޮނި ނަތީޖާ

ޝައިޚް ހަވާޖް ތަރީން ދަރުހެއްގައި ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. ޝައިޚް ވިދާޅުވިއެވެ: "އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ﷲ އަށް ތަޤުވަވެރިކަން ވާކަމުގައި ވާނަމަ ﷲ އޭނާގެ ކަންތައްތައް ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވާ ހުއްޓެވެ." އެހެނީ ﷲ ...
ވާހަކަ

އިމާމް މާލިކާ ބައްދަލުވި ކުޑަކުއްޖާ

އިމާމް މާލިކް މަދީނާގައި ޢިލްމު އުނގަންނަވައި ދެއްވި ދުވަސްވަރު މައްކާގެ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އިމާމް މާލިކްގެ އަރިހަށް ޢިލްމު އުނގެނުމަށްޓަކާ ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ. މި އަންހެންމީހަކީ މައްކާގެ އޭރުގެ ޤަވަރުނަރާ ...
ވާހަކަ

މާމަގެ ދުޢާގެ ޢަޖައިބު ކުރަނިވި ނަތީޖާ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ ޝައިޚަކު ދަރުހެއްގައި ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރަކު އޭނާއަށް ދިމާވި ޙާދިޘާއެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށްދިނެވެ. އެ ޑޮކްޓަރަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ނާރުތަކާއި ބެހޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ...
ވާހަކަ

މުސްލިމެއް، ސުވަރުގެއަށް ވަނުމުގައި ޝަހީދަކަށްވުރެ ކުރިއަރައި ދިޔަގޮތް

މުސްނަދު އިމާމް އަޙްމަދު ގައި ޞަޙީޙް ސަނަދަކުން ރިވާވެފައިވާ ޙަދީޘެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައްބައިވަރު ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅު ތަކެއް ލިބިދާނޭ ވާހަކައެއް ޛިކުރު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ދެމީހަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ...
ވާހަކަ

އަހަރެންނަށް އަހަރެންގެ އީމާންކަން ގެއްލުނީއެވެ.‎

ޝައިޚަކު ދަރުހެއްގައި ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައެކެވެ. ޝެއިޚް ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަނޑާ ދިމާވި މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ. ހުކުރުދުވަހެއްގައި އަޅުގަނޑު ހުކުރު ޚުތުބާ ދިނުމަށްފަހު ހުކުރު ނަމާދު ކޮށް އަވަދި ވެގެން މިސްކިތުން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް ...

Posts navigation