fbpx

ކޮލަމިސްޓް

މަކަޗަކަލާ ގެ އިސްފާދިރީ މިސްކިތުގެ ގާޑަކަށްވީ ވާހަކަ.

މަކަޗަކަލާއަކީ ރަޝިޔާގެ އަވަށެކެވެ. އަހަރެން އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން، އަހަންނަކީ ޔަހޫދީންގެ ދީނީ ސްކޫލަކުން ކިޔަވައިގެންހުރި، ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިއެއްގެ ރައްބީއަކީމެވެ. އަހަރެން އަޅުކަންކުރަން ދާ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން

މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން އަކީ ޢުމުރުން 15އަހަރުގައި ޙާފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ 21އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މަރިޔަމް ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފުރަތަމަބައި)

މިއީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރުބެންގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ނަމަކީ އަބޫބަކުރެވެ. މިވާހަކައަށް އިންސާފުކޮށްލައްވާށެވެ. އަހަންނަކީވެސް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ދަރުސް ޚަޒާނާއިން މުޖުތަމަޢަށް ޚިދްމަތް ކުރުން

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް(މިއީ އުސްތާޛް ނުޢުމާން ޢަލީ ޙާންގެ ދަރުސް އެއްގެ ތަރުޖަމާ އެވެ.) ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ އެ ކަލާންގެއަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

މިޙާލަތުގައި

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައި މިވާ  ބޮޑު ބަލިމަޑު ކަމާއި, ތަދުމަޑު ކަމުގެ ޙާލަތަށް ތިބާ ވިސްނާލީމުތޯއެވެ؟  ހަށީގައި ބާރު ހުރި އެތަށް ޒުވާނުންނެއް މިބަލީގައި ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation