fbpx

ކޮލަމިސްޓް

އޭނާއަށް އަހަރެންނަށް ޙަސަދަވެރިވީމެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެރޮލީން އެރާޒޯއެވެ. އަހަންނަކީއެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން އަހަރެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ އަހަރެންގެ ދީނަކީ ކްރިސްޓިއާނިޓީކަމުގައެވެ. ފައްޅީގައި ބާއްވާ އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އަހަރެން އިސްލާމްވާން މެދުވެރިވި ފުރަތަމަ ސަބަބު.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނިކޯލް ކުއީންއެވެ. ކުރިން އަހަންނަކީ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން ދީނަށް ލޯބިކޮށް އުޅުނީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮލެޖަށް ދާން ފެށި ހިސާބުން އަހަރެންގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

މަކަޗަކަލާ ގެ އިސްފާދިރީ މިސްކިތުގެ ގާޑަކަށްވީ ވާހަކަ.

މަކަޗަކަލާއަކީ ރަޝިޔާގެ އަވަށެކެވެ. އަހަރެން އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން، އަހަންނަކީ ޔަހޫދީންގެ ދީނީ ސްކޫލަކުން ކިޔަވައިގެންހުރި، ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިއެއްގެ ރައްބީއަކީމެވެ. އަހަރެން އަޅުކަންކުރަން ދާ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން

މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މުޙައްމަދު ޝަފްޢާން ސުލައިމާން އަކީ ޢުމުރުން 15އަހަރުގައި ޙާފިޡްކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ 21އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. މާފަންނު ހެޕީކޯނަރ މަރިޔަމް ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation