fbpx
ވާހަކަ

ވަފާތެރި އަޢުރާބީ

ޢިރާޤުގެ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ޙައްޖާޖު ބިން ޔޫސުފް ، ހުރި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ގިނަ ބަޣާވާތްތަކެއް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޖާޖު ގެންދިޔައީ އެހުރިހާ ބަޣާވަތެއްވެސް ވަރަށް ހަރުކަށިކަމާއެކު ފުނޑުފުނޑުކޮށް ...
ވާހަކަ

އަންދަލުސްގެ ވާހަކަ (2 ވަނަ ބައި)

އެރެއަށްފަހު އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. އަހަރެންނަށް އަލްޙަމްރާގެ ގަނޑުވަރުތައް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ޣަރުނާޠާގެ ދިގު މުންނާރުތައް ފެންނަ ކޮންމެ ހިނދަކު އަހަރެންގެ ހިތުގެ ޙާލަތު ތަޣައްޔަރުވެގެންދެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ...
ވާހަކަ

އަންދަލުސްގެ ވާހަކަ (1 ވަނަ ބައި)

އޭރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖަކީމެވެ. ގޭތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭގެއެވެ. އަހަރެންނަށް، އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ބައްޕަ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ބައްޕަ ހުންނަނީ ނުލާހިކު ކަންބޮޑުވެ ހާސްވެފައެވެ. ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އަބަދުވެސް ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަހަރުގެ ބަޠަލަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަގެ އަޞްޙާބުންގެ ތެރޭގައި މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ ޢަބްދުﷲ ބުނު ޙުޛާފާ (އައްސަހުމީ) ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އެވެ. އެހެނިހެން އެތަކެއް ހާސް އިންސާނުންނެކޭ ...
ވާހަކަ

އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ރަސްގެފާނުވީ ބުޅަލެއް ފަދައިންނެވެ.

ޢީދު ދުވަހު ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރުގައި އޮތް ޙަފްލާއަކަށް ޝައިޚް ޢިއްޒުއްދީން ބިން ޢަބްދުއްސަލާމް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް އެތަނުން ފެނިވަޑައިގަތީ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުތައް ރަސްގެފާނު ނަޖުމުއްދީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ނުހަނު އަދަބުވެރިކަމާއެކު ސަފުސަފަށް ކޮޅަށް ...
ވާހަކަ

ބުއްދިވެރި ނޯކަރު

އެއްޒަމާނެއްގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލެކެވެ. މި ރަސްގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަށް އަންނަ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްވެސް ޖަވާބުދިނުމަކީ އަރިހުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މަޖުބޫރުކަމެވެ. ޖަވާބުނުދެވިއްޖެނަމަ ރަސްގެފާނުގެ އަމުރަށް އެމީހަކު ޤަތުލުކުރެވެއެވެ. ނޫނީ ޖަލަށްލެވެއެވެ. ނުވަތަ އެހެންވެސް ...
ވާހަކަ

ޙައްޤުބަސް ބުނުމުގެ ނަތީޖާ

ސާލިމް ބިން ޢަބްދުﷲ ބިން ޢުމަރަކީ ތާބިޢީބޭކަލެކެވެ. މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ ޢުމަރުގެފާނުގެ ކާފަ ދަރިކަލެކެވެ. ޢިލްމުވެރިކަމާ ޒާހިދުކަމާއި ތަޤްވާވެރިކަމުގައި އަރައިހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފާފުޅު عمر رضي الله ...
ވާހަކަ

ތަޤުވާވެރިކަމުގެ އިނާމު

ޝާމްކަރައިގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް ޠަންޠާވީ އޭނާގެ ހަނދާނުގެ ޞަފްޙާތަކުގައި މި ވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެވާހަކަ ވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އުޅުނު ވަރަށްވެސް ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙް ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ކިބައިގައި ...
ވާހަކަ

އަބޫޙަނީފާގެ ވިސްނުންފުޅު ތޫނުކަން

އިމާމް އަބޫ ޙަނީފާ (ރަޙިމަހުﷲ) އެއްދުވަހަކު މިސްކިތުގައި އިންނަވަނިކޮށް، ޚަވާރިޖުންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން ކަނޑި އުރައިންދަމައިގަނެގެން މިސްކިތަށް ވަނެވެ. އަދި އަބޫޙަނީފާގެ އަރިހަށް އައިސް އެކަލޭގެފާނު ވަށައިލިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނާއި އެމީހުންނާ ...
ވާހަކަ

ޢަހުދަށް ވަފާތެރިވުން

ދުވަސްވަރަކީ އުމަވީންގެ ވެރިކަންނިމި ޢައްބާސީންގެ ވެރިކަން ފެށުނު ދުވަސްވަރެވެ. ޢައްބާސީންގެ ކަނޑީގެ މިޔައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބަނޫ އުމައްޔާގެ އެންމެހާ ބޮޑު ބޮޑެތީން ގެންދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސައިގެން ފިލޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޢައްބާސީން ...
ވާހަކަ

އިމާމް އަޙުމަދުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ސުވާލު، އިމާމް ޝާފިޢީގެ ޖަވާބު

އިމާމް އަޙުމަދު ބުނު ޙަންބަލް (ރަޙިމަހުﷲ) އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ވަރަށް ގިނަގިނައިން އިމާމް ޝާފިޢީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ ޢިލްމުވެރިކަމާއި، މާތްކަމާއި، ތަޤުވާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ. އެއްދުވަހަކު އިމާމް އަޙުމަދު ...
ވާހަކަ

މިއީ ކިތައް އިނގިލިކަން ބުނެދީބަލާށެވެ!

قاضي اياس بن معاوية ގެ ބުއްދިވެރިކަމާ ވިސްނުންތޫނުކަމުގެ ވާހަކަ ހަތަރުފަރާތަށް ފެތުރި މަޝްހޫރުވެގެންވެއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ގޮނޑިކޮޅުގައި އިށީންނެވުމަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާ ފައިޞަލާތަކުން މީސްތަކުން ޙައިރާންކޮށްލައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ވަރަށް ގިނަ ފައިޞަލާތަކެއްގެ ވާހަކަ ...
ވާހަކަ

ފުރަތަމަ ވައްކަން

އެއްފަހަރަކު އަބޫބަކްރުއްޞިއްދީޤު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ އަރިހަށް ވަގަކު ގެނެވުނެވެ. އޭނާ ވައްކަންކުރިކަން ސާބިތުވުމުން އޭނާގެ އަތް ކެނޑުމަށް އަބޫބަކްރުގެފާނު ޙުކުމްކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ނުހަނު ހިތްޕުޅުހެޔޮ އޯގާތެރި ބޭކަލެކެވެ. އެހިނދު ވަގުކަލޭގެ ދެންނެވިއެވެ. ...
ވާހަކަ

ޢަދުލުވެރި ޤާޟީ

ޤާޟީ ޝުރައިޙަކީ ތާބިޢީ ބޭކަލެކެވެ. އިސްލާމީ އުންމަތުގެ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވީ ޤަރުނުގައި ޢަދުލާ އިންޞާފުން ޙުކުމްކުރެއްވުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދައްކަވާފައިވާ ޤާޟީއެކެވެ. އޭރުގެ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އަމާންކަމާއިތަނަވަސްކަމާއި ހަމަހަމަކަން ދެމިއޮތުމުގެ ސިއްރަކީ މިފަދަ ބޭކަލުންގެ ތެދުވެރި ...

Posts navigation