fbpx
ފާޅު ކުރެވޭ ހިޔާލުތައް ޖެހުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު

1- އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ނުވާގޮތަށް ހިޔާލު ފާޅު ކޮށްފައިވުން.


2-  ފާޅުކުރެވޭ ހިޔާލަކީ ލިޔުމާއި ގުޅުންހުރި ހިޔާލަކަށް ވުން.


3-  ލިޔުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބިނާ ކުރުވަނިވި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އެކުލެވޭ ހިޔާލައެއް
ކަމުގައިވުން.


4-  ބޭ އަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލިޔެފައި ހުންނަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.


5-  ފާޅުކުރެވޭ ހިޔާލުގައި މީހަކަށް އިންޒާރެއް ދީފައި ނުވުން.


6-  ގޯސް ކަމަކަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.


7-  ޒާތީ ގޮތުން މީހުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ފަދަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.


8-  ޝައްކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލެއްކަމުގައި ނުވުން.


9-  ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބޭ އަދަބީ ނަން ނަމުން
މުހާތަބުކޮށް ލިޔެފައިވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.


10-  ފާޅު ކުރެވޭ ހިޔާލަކަށް ރައްދުގައި ހިޔާލެއް ފޮނުވާ ނަމަ އެ ހިޔާލަކީ
މައުލޫއިން ބޭރުނުވާ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.


11-  ތަކުރާރުކޮށް ފޮނުވާފައި ހުންނަ ހިޔާލަކަށް ނުވުން.