fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވިއްކާލާ އާޚިރަތް ގަނެލި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ސްޓަރ

ސޫރިޔާގައި ކާފަރު ޢަލަވީންނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ މުސްލިމް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ބުރާކު ކަރަން މިދިޔަ ...
ރިޕޯޓް

އިތުބާރާއި އިތުރު ބާރު ހިތްތަކަށް ގެނެސްދިން "ކުޑަ" މުޖާހިދު - އަބުލް މަރްޟިޔާ

އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތައް ޢިރާޤުގެ ބިމަށް ވަދެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމަ ހިނގުމުގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޔަމަނުގެ މާތް ބިމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން މިހުރީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި: މައިކް ތައިސަން

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ހުންނަން ޖެހިފައިވަނީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު  ބޮކްސިން ...
އެމެރިކާ

އަހަރުގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތުގެ އެވޯރޑް ޑރ. ޒާކިރް ނައިކަށް

މެދުކެނޑުމެއްނެތި 17 އަހަރުވަންދެން ދެމުންއަންނަ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތު އެވޯރޑް މިއަހަރު ލިބިލައްވާނީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ ޑރ. ޒާކިރްޢަބްދުލްކަރީމް ނައިކަށް ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ...
އޭޝިއާ

ޝެއިޚް އިލްޔާސް: ލާދީނިއްޔަތުގެ މެޔަށް ހަރާލެވުނު ކަނޑި!

 ޝެއިޚް އިލްޔާސް ޙުސެއިނަކީ އިސްލާމީ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިގެން އެބޭފުޅާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ވަނަވަރު ދިވެއްސަކު ހޯދަން އެދެންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޝައިޚް ބަކުރުބެ: ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ މަދު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި

ނޯޓް: މިއީ 11 ربيع الأول 1429هـ (19 މާރޗް 2008) ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މީގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނުގެ ޢިލްމު ...
ރިޕޯޓް

ޔާޞިރު ޢަރަފާތު

  ޔާޞިރު ޢަރަފާތުގެ ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙަންމަދު ޔާޞިރު ޢަބްދުއް-ރަޙްމާން ޢަބްދުއް-ރަޢޫފް ޢަރަފާތު އަލް-ޤުދުވަތުލް-ޙުސައިނީ އެވެ. ކުންޔާއަކީ އަބޫ އައްމާރުއެވެ. ޔާޞިރު ޢަރަފާތު ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އެންމެފުރަތަމަ ނޯބަލް ޕްރައިސްލިބުނު ޢަރަބި މުސްލިމު އަންހެނާ توكل كرمان

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނޯބަލް ޕްރައިސް އިނާމު ލިބުނު އިޢުލާނުވެގެންދިޔަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  މުސްލިމު ޢަރަބި އަންހެނަކީ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ތަވައްކަލް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުގެ ރަންތަރީގެ ވެރިޔާ (1 ވަނަ ބައި)

ޚުލަފާއުއްރާޝިދޫންގެ ދައުރަށް ފަހު އެކި ދަރިފަސްކޮޅުން އިސްލާމީ ބޮޑު ވެރިކަން ހިންގާފައި ވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިސްލާމީ ދަތުސްތޫރަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ މުސްލިމުންގެ ...
ދިއިސްލާމް

އޮމާން އަށް ލެކްޗަރދޭން ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޢުމަރު ޕަނެލްބާރ ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟

ތިރީގައިމިވަނީ ޓައިމްސް އޮފް އޮމާންގައި 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2011 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އަވަސް ދިވެހި ތަރުޖަމާ އެވެ. މުސްޤަޠު (Muskat) : ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ...
ދިއިސްލާމް

ނަމޫނާ ވެރިއެއް

ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު (ރަޙިމަހުﷲ) އަކީ މުސްލިމް ވެރީންނަށް ހުރި ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ޙާދިޘާއަކީވެސް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްފި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

Posts navigation