fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ: ޝައިޚް ޝިފާން

މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާނެކަމަށާއި އެފަދަކަންތަކާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ. އަނާރާ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ އަމިއްލަ މިލްކެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ދެއްވި އަމާނާތެއް އަދި ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަމަށް ޑރ. އަނާރާ ނަޢީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ

އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންކަމަށް ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ”ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 878،646.00 (އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އެއް މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ސައުދީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ސައިޚް އަނީލު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމަށް ސ.ހިތަދޫ، ޖަންބުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު އައްޔަނު ކުރަށްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުސްލިމުންގެ ސަގާފަތާއި އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ގޮވާލައިފި

މުސްލިމުން އުޅެމުން ދާ ގޮތަށާއި، މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއް

އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައިޔޫއެމްގައި ވާޗްއަލްކޮށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ޢަދީލް އައްޔަނުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ކަމަށް ކ. ކާށިދޫ، ގަހާ، އަޙްމަދު ޢަދީލް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިފި

ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ ކަންކަން ހިމަނައި އާ އުޞޫލެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި "ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހާއި ހަމައަށް

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ޤުރުއާނުގެ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ފޮތްތަކުގައި ހުރި ޤުރުއާނުގެ ކުށްތަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖޭގައި ޗާޕްކުރެވޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން ކޯސްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައިފި

ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ކޯސްތައް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation