fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއަހަރުވެސް އިޙްޔާ ފޯރަމް އޮންނާނެ

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ އަޑުއަހަން ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން

ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މިހާރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުވާލައިފި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
ނަމާދު ކުރަނީ 

ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުންގެ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 

ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޛުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޒުން ނުވަތަ ޤާރީން ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ލިޔެކިއުންތައް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮންލައިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ 

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވައިފއެވެ. މަސްޖިދުލް ވިދާދި، މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ. ފޮނަދޫގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމީ މަކްރޫހަ ކަމަކާއި ނުލައި ހުއްދަ ކަމެއް - ފަތުވާ މަޖިލިސް 

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ހާލަތުގައި ގައިދުރުކޮށްގެން ސަފުހަދައިގެން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުކުރުމީ މަކްރޫހަ ކަމަކާއި ނުލައި ހުއްދަ ކަމެއް ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވިލާ ކޮލެޖުން 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޯސް އެއްއަހަރު ދުވަހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ޏ.ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަސްޖިދުލް ހުދާ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation