fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Alhugadumen Ikhthiyaaru Kuraa Ekuverinakee Thaqvaa Verin Kamuga Vaanjehey: Sheikh Ghaalib

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭ: ޝެއިޚް ޣާލިބް

އަޅުގަނޑުމެން އިޚްތިޔާރުކުރާ އެކުވެރިންނަކީ ތަޤްވާވެރިން ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Nafsaanee Balimadu Kamegge Thereyga Insaanaa Hunna Vaguthakee Shaithaanaa Ge Nufooz Emyhegge Machah Emme Gadha Vaane Vaguthu: Sheikh Rimaz

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އޭނާގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު ކަމަށް އައްޝައިޚް އަހްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Male' ga Maadhama Hukuru namadhu Nukuraane Kamah Islamic Ministry in Vidhalhuvejje

މާލޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ

މާލޭގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މީގެ 1 ގަޑިއިރު ކުރިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Keerithi Quran Kiyevumakee Alhukameh: Sheikh Ilyas Hussain

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Heyo Amaluge Mathyga Saabithuve Hurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Ibrahim Raafiu

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިއު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenah Thauheenukoh Dheenuge Usool thaka Khilafah Kurevey Kankamuga Baiveriva Faraiythakah Fiyavalhu Elhumah Govaalan: Adhalath Party

އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު ކޮށް، ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން: ޢަދާލަތު ޕާޓީ

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލު އުޞޫލުތައް ތައުހީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޢަދާލަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Education Ministryin Quran Class thakai Preschoolthakah Ehy Dhehvan Nihmava Ekamah Furusathu Hulhuvalavvaifi

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޤުރްއާން ކިލާސްތަކާއި ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް އެހީ ދެއްވަށް ނިންމަވާ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޤުރްއާން ކިލާސްތަކާއި ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް އެހީ ދެއްވަށް ނިންމަވާ، އެކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން މިއަދު އިއުލާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީ މިފަހަރު ޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި އަމިއްލަ އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް

ޤުރުއާން ކިލާސްތަކާއި އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Male Sarahahdhuge Miskiyy Thakuga Maadhama Jamaiy Fesheyne Raees Ibrahim Salih

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދަމާ ޖަމާޢަތް ފެށޭނެ: ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިޙް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ފެށޭނެކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ޞާލުޙް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް މީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rape Kurumai Kudakudhinnah Jinsee Goana Kurumaky Bodethi Kuh Kamugai Kanda Elhihje

ރޭޕް ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑެތި ކުށް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިއްޖެ

ރޭޕްކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނާއި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑެތި ކުށުގެ ތެރެއިންވާ ކަންކަން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުން ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ބިލަށް އިޞްލާޙު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Ha. Utheemu Councilun Uthema ah Fiyavalhu Elhumah Govaalavva Bayaaneh Neruvvaifi

ހއ. އުތީމު ކައުންސިލުން އުތެމައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ހއ. އުތީމު ކައުންސިލުން އުތެމައަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ވަޤުތެއްގައި އުތީމުގެ ކައުންސިލުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވާ ގޮތުން އިސްލާމްދީނާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Nabiyya Sallallah Alaihi Wa Sallamah Furassara Kuri MDN aai Thaaeedhu Kuri Uthema aai Dhekolhu Vumaky Anhenunnah Aniya Kuran Hiyy Varu Dhinumeh Nun: Sheikh Sameer

ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެން އާއި، ތާއީދުކުރި އުތެމައާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެއްނޫން: ޝައިޚު ސަމީރު

ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެން އާއި، އެކަމަށް ތާއީދުކުރި އުތެމައާއި އިދިކޮޅުވުމަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެއްނޫންކަމަށް ޝައިޚު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Uthemain Nerefaiva Report Thahqeeqkoh Fiyavalhu Elhumah Jamiyyathul Salafin Govaalavvaifi

އުތެމައިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ގޮވާލައްވައިފި

އުތެމައިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ވަޤުތެއްގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rasoola Dheke Loabi Vumakee Varah Mathiveri Vaajibeh: Sheikh Muhammed Haleem

ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް

ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށް އަޢްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation