fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Fathis FC Football Team; Zuvaanun Namaadhaai Gaaiy Kurevvumaai Dheenee Heyluntherikan Ithuru Kurevvumah

ފަތިސް އެފްސީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު؛ ޒުވާނުން ނަމާދާއި ގާތްކުރެއްވުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެއްވުމަށް

ފުޓުބޯޅައަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެއްމެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރެވެ. ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 200 އެތައް ޤައުމެއްގެ، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Aabaathura Filuvumah Bandhu Kurevifaiva Hukuru Miskiyya Bandhu Koffi

އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުއްވައިފި

މަރާމާތުކޮށް، މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓާކައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބަންދުކުރެވުނު ހުކުރު މިސްކިތް ހުުޅުއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hurihaa Zamaanegga Ves Yahoodheen Vany Nabee Beykalun Dhogu Koffa: Sheikh Sinan

ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ ނަބީބޭކަލުން ދޮގުކޮށްފައި: ޝެއިޚް ސިނާން

ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޔަހޫދީން ވަނީ ނަބީބޭކަލުން ދޮގުކޮށްފައިިި ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސިނާން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: ޑރ އިޔާޡް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޙީލަތްތެރި މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޑރ މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Agdheh Kurumahfahu Eyga Himeney Sharuthu Thakah Kiyaman Nuvaa Nama E Agdheh Roolhumah Magufahi Vey: Sheikh Sameer

ޢަޤްދެއް ކުރުމަށްފަހު އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކަށް ކިޔަމަންނުވާނަމަ އެ ޢަޤްދެއް ރޫޅުމަށް މަގުފަހިވޭ: ޝެއިޚް ސަމީރު

ޢަޤްދެއް ކުރުމަށްފަހު އޭގައި ހިމެނޭ ޝަރުޠުތަކަށް ކިޔަމަންނުވާނަމަ އެޢަޤްދެއް ރޫޅުމަށް މަގުފަހިވާކަމަށް އައްޝައިޚް އަހްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
SHEIKH MUHAMMADH LATHEEF

ބާޠިލު ވާހަކަ ދައްކާނީ ވައްވައްޖަހާ ޝައިޠާނެއް: ޝައިޙް ލަޠީފް

ބާޠިލް ވާހަކަ ދައްކާނީ ވައްވައްޖަހާ ޝައިޠާނެއް ކަމަށް ޝައިޙް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް ލަޠީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝައިޙް ކުރަށްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenuga Dhemafirin Ge Machah Haggu Thakeh Kada Alhuvvafa Vey: Sheikh Hassan Faisal

އިސްލާމްދީނުގައި ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ޙައްޤުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވޭ: ޝެއިޚް ހަސަން ފައިސަލް

  އިސްލާމްދީނުގައި ދެމަފިރިންގެ މައްޗަށް ޙައްޤުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Beyru Qaumuthakuga Dhiriulhuvva Dhivehinnah Islam Dhivehi Adhi Quran Kiyavaidhehvuma Gulhey Gothun Mashvara Kurevijje

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުޅުއްވާ ދިވެހީންނަށް އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޒަކާތުފަންޑުން އެހީއަށް އެދުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިންވަރުންގެ ތެރެއިން ފައިސާއަށް ދަތިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ އަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Agdheh Kurumahfahu Eyga Himeney Sharuthu Thakah Kiyaman Nuvaa Nama E Agdheh Roolhumah Magufahi Vey: Sheikh Sameer

ފަލަސްތީން މައްސަލަ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއާއި ތާރީޚާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް: ޝެއިޚް ސަމީރު

ފަލަސްތީން މައްސަލަ އަކީ މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާއާއި ތާރީޚާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސަމީރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ah Zikr Kurumuga Gina Vaguthu Heydha Kurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Nouman

ﷲ ތަޢާލާއަށް ޛިކުރު ކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް ނުޢުމާން

ﷲ ތަޢާލާއަށް ޛިކުރު ކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް ނުޢުމާން އަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenuga Minivankamuge Agu Varah Muhimmu Agegge Gothuga Balaa: Sheikh Ali Zahir

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ޙިކުމަތުން ފުރިގެންވާ ކަންކަން: ޝެއިޙް އަލީ ޒާހިރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަކީ ޙިކުމަތުން ފުރިގެންވާ ކަންކަން ކަމަށް އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ރެއިޒް" ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބުން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް ބާއްވަނީ

"ރެއިޒް"ގެ ނަމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation