fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Halal Industry ah Heyluntherikan Ithuru Kurumuge Gothun Session thakeh Baavvaifi

ޙަލާލު އިންޑަސްޓްރީއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޝަންތަކެއް ބާއްވައިފި

ޙަލާލު އިންޑަސްޓްރީއަށް ޢާއްމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވަވައިފިއެވެ. މިސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ބައެއް މީހުންނަށް ފާފައެއް ކުރެވުނީމަ އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ކަމުގައި އިޙްސާސް ނުވާކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޢިމްރާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއް: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ޞިހުރަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ހުރި ނުރައްކަަލެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sihuru Jehidhaane Kamah Rakkatheri Kamuge Fiyavalhu Elhun Muhimmu: Sheikh Thayyib (2 Vana Bai)

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mudhalu Zakathah Ihumaalu Vumaky Akhirathuga Thimaage Halaaku: Hukuru Khutbah

މުދަލު ޒަކާތަށް އިހުމާލު ވުމަކީ އާޚިރަތުގައި ތިމާގެ ހަލާކު: ހުކުރު ޚުޠުބާ

މުދަލު ޒަކާތަށް އިހުމާލު ވުމަކީ އާޚިރަތުގައި ތިމާގެ ހަލާކުކަމަށް ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ފެބްރިއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhivehi Raajjeyge Islamic University aai Gaza ge Islamic University aai Dhemedhu MOU ehga Soe Kurevijje

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ޣައްޒާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ އާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވިއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އާއި ޣައްޒާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީ (އައިޔޫޖީ) އާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Media Councilge Faraathun Noosverikan Dhaskohdhey Programeh Fashani

މީޑީޔާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފެއްޓެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. "ނޫސްވެރިކަމުގެ އަސާސީ ޕްރޮގްރާމު" މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިޕްރޮގްރާމަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

މުއުމިނުން ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

މުއުމިނުންތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Emyhegge Umuru Heyo Gothuga Heydha Koffi Kamuga Vaanama Ufalaa Hih Hama Jehun Libeyne: Sheikh Ibrahim Rasheedh

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenah Nikamethikoh Gheir Dheenah Furusathu Dhinumai Minivankan Gelley Kanthah Kurumaky Kaabafain Dhoodhin Kanthathahthakeh Nun: Sheikh Ali Zahir

އިސްލާމްދީން ނިކަމެތިކޮށް، ޣައިރު ދީނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ކަންތައްކުރުމަކީ ކާބަފައިން ދޫދިން ކަންތައްތަކެއް ނޫން: ޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރު

އިސްލާމްދީން ނިކަމެތިކޮށް، ޣައިރު ދީނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއި މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ކަންތައްކުރުމަކީ ކާބަފައިން ދޫދިން ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށް ޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islami Shariatha Khilafu Nasseh vaa nama Isthisnaeh Nethi Emuahadhaga Baiverivumaky Qaanoon Asaasy aa Khilafu Kameh: Kuryge Uhthama Fandiyaaru

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފު ނައްޞެއްވާނަމަ، އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި އެ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުން ޤާނޫނު އަސާސީ ހުއްދައެއް ނުކުރޭ: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފު ނައްޞެއްވާނަމަ، އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި އެ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވުން ޤާނޫނު އަސާސީ ހުއްދައެއް ނުކުރާކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޑރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

2019 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވި: ބީއެމްއެލް

2019 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އައު ހެޑް ކުއާޓާޒް އެއް ހުޅުވައި، އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation