fbpx

ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Dhuniyeyge Hayaathakee Heyo Amalu Kuran Libifai Vaa Hama Ekani Furusath: Sheikh Naazih

ދުނިޔޭގެ ހަޔާތަކީ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރަން ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި ފުރުސަތު: ޝެއިޚް ނާޒިހް

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރަން ލިބިފައިވާ ހަމައެކަނި އޮތް ފުރުސަތު ކަމަށް ޝެއިޚް އަހްމަދު ނާޒިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ނާޒިހް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thala Ah Biruvethi Vumaa Kiyaman Therivun Ithuru Kurey: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުން އިތުރުކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގައި 313 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sihuruveri Egge Bas Gaboolu Kurumun Dhevvavaa Azaabu Maa Boduvaane: Mufthi Menk

ސިހުރުވެރިއެއްގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރުމުން ދެއްވަވާ ޢަޛާބު މާބޮޑުވާނެ: މުފްތީ މެންކް

ބަލިފަސޭހަވޭތޯ ސިހުރުވެރިއެއްގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރުމުން ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަވާ ޢަޛާބު، އެބަލިން އަޅާ ވޭނަށްވުރެ އެތައް މިލިއަން ގުނައަކަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Arabi - Dhivehi Radheefuge Application Google Playstore ah Neruvvaifi

ޢަރަބި – ދިވެހި ރަދީފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރަށް!

އައްތިބްޔާނުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޢަރަބި - ދިވެހި ރަދީފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސޮޓޯރަށް ނެރެފިއެވެ. އައްތިބްޔާނުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި އިއްޔެ ލިޔުއްވާފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rehabilitation Program thah Online Koh Gendhavany

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ގެންދަވަޜެހަަަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިޖުލައި މަހުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zakatge Massala aai Medhu Islamic Ministryin Noos Bayaaneh Neruvvaifi

ޒަކާތުގެ މައްސަލައާއި މެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އެއްމެ ރަގަޅަށް ނޫންކަމަށް މަޖްލިހުން ނިންމި ނިންމުމާއި ވިދިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Uthema Jamiyya aai Idhikolhah Nellaidhoo Councilun Bayaaneh Neruvvaifi

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއާއި އިދިކޮޅަށް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އުތެމަ" ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފަށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Subhanahu Wa Tha'alage Hadrathuga Ehme Heyo Vegenva Dhuvasthakaky Hajju Mahuge Furathama 10 ehge Dhuvasthah Sheikh Aneel

ﷲ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްމެ ހެޔޮ ދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ދުވަސްތައް: ޝައިޚު އަނީލު

ﷲ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްމެ ހެޔޮ ދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ދުވަސްތައްކަމަށް ޝައިޚު އަނީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hajj Dhuvas Badhalu Koffi Nama Heyo Kan Kan Kurun Gina Kuran Jehey: Sheikh Ibrahim Rasheed

ޙައްޖު ދުވަސް ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

ޙައްޖު ދުވަސް ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Shiruku Nukuraanama, Bin Fureyha Faafa Kuriyas Allah Fussavadhehvaane Kamah Hadithga Vaaridhuvegen Vey: Sheikh Nazih

ޝިރުކު ނުކުރާނަމަ، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެކަމަށް ޙަދީޘުގައި ވާރިދުވެގެންވޭ: ޝައިޚު ނާޒިހް

ޝިރުކު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ކަމަށް ޙަދިޘުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ކަމަށް ޝައިޚު ނާޒިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Islam Dheenuga Saabithuvumah Kureveyne Emme Muhimmu Kamaky Saabithukan Dhehvaatho Allah ah Dhua Dhennevun: Sheikh Nazih

އިސްލާމްދީން މަތީގައި ޘާބިތުކަން ދެއްވާތޯ މާތް ﷲ އަށް ދުޢާ ދެންނެވުމަކީ، ދީނުގައި ޘާބިތުވުމަށް ކުރެވޭނެ އެއްމެ މުހިއްމު ކަންތައް: ޝައިޚު ނާޒިހް

އިސްލާމްދީން މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، މިދީން މަތީ ފައިތިލަ ޘާބިތުކޮށްދެއްވާތޯ އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުން ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Ragalhu Ekuveri Eh Hoadhumah Takaa Eyna Aa Ekyga Ulheny Kon Kahala Baehtho Balan Jehey: Sheikh Maumoon

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hajju Vileyreyge Khassa Dharus; Qibla Hajj and Umrage Faraathun

ޙައްޖުގެ ވިލޭރޭގެ ޚާއްޞަ ދަރުސް؛ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން!

މިރޭ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން ޙައްޖު ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް ގެނެސްދީފިއެވެ. މިގޮތުން ރޭގެ ދަރުސްތަކުގައި ބައިވެފައިވަނީ އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation