fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ – 3 (ފަހުބައި)

މިޙާދިޘާއަށް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުނުވަނީސް އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު  ޝާމްކަރައަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިބާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟

އިންސާނާ ނެތުމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަވައި، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ވޭތިކުރާނޭ އެންމެހައި މަގުތައް ކޮށްޓަވައިދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ، ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޑީސޯ ޑޮގް: ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރުމަށްފަހު، ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގެ ނަމޫނާ މުޖާހިދަކަށް

ރެޕް މިޔުޒިކަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑީސޯ ޑޮގް ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ ޑީސޯ ޑޮގް އަކީ ކާކުކަން މިއަދު ...
ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ވިއްކާލާ އާޚިރަތް ގަނެލި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ސްޓަރ

ސޫރިޔާގައި ކާފަރު ޢަލަވީންނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ޒުވާން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ މުސްލިމް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ބުރާކު ކަރަން މިދިޔަ ...
ރިޕޯޓް

އިތުބާރާއި އިތުރު ބާރު ހިތްތަކަށް ގެނެސްދިން “ކުޑަ” މުޖާހިދު – އަބުލް މަރްޟިޔާ

އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރުތައް ޢިރާޤުގެ ބިމަށް ވަދެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ފައްލޫޖާގެ ފުރަތަމަ ހަނގުރާމަ ހިނގުމުގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޔަމަނުގެ މާތް ބިމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

ރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން މިހުރީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި: މައިކް ތައިސަން

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލަށް ދެވިހިފުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިހާރު ހުންނަން ޖެހިފައިވަނީ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު  ބޮކްސިން ...
އެމެރިކާ

އަހަރުގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތުގެ އެވޯރޑް ޑރ. ޒާކިރް ނައިކަށް

މެދުކެނޑުމެއްނެތި 17 އަހަރުވަންދެން ދެމުންއަންނަ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތު އެވޯރޑް މިއަހަރު ލިބިލައްވާނީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ ޑރ. ޒާކިރްޢަބްދުލްކަރީމް ނައިކަށް ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރާ ...
އޭޝިއާ

Posts navigation