fbpx

ޝަޚުސިއްޔަތު

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް – ފަހުބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވުމަށްފަހު ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތް މުސްލިމުން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވިއިރު މުހައްމަދު އަލް ފާޠިޙުގެ އުމުރުފުޅަކީ އެންމެ 23 އަހަރެވެ. މިކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ހަނގުރާމައިގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

މުޙައްމަދު އަލް ފާޠިހް – ދެވަނަބައި

ކޮންސްޓެންޓިނޯޕުލް ފަތަހަކުރެއްވުން ކޮންސްޓެންޓިނޯޕޯލު ފަތަހަކުރެއްވުމަށް ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީއެއް ވެވަޑައިގެން ދެ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބޮޑު ލަޝްކަރަކާއެކު މުޙައްމަދު އަލް ...
ކޮލަމިސްޓް

ސަޢީދު ބިން ޢާމިރު އަލްޖުމަޙީ - 3 (ފަހުބައި)

މިޙާދިޘާއަށް މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުނުވަނީސް އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު  ޝާމްކަރައަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު ...
ކޮލަމިސްޓް

ތިބާ ޢުމަރު ބިން ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް (ރަޙިމަހުﷲ) ދަންނަމުހެއްޔެވެ؟

އިންސާނާ ނެތުމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަވައި، އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ވޭތިކުރާނޭ އެންމެހައި މަގުތައް ކޮށްޓަވައިދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އެކަލާނގެއީ، ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޑީސޯ ޑޮގް: ރެޕް މިޔުޒިކްގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރުމަށްފަހު، ސޫރިޔާގެ ޖިހާދުގެ ނަމޫނާ މުޖާހިދަކަށް

ރެޕް މިޔުޒިކަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑީސޯ ޑޮގް ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ ޑީސޯ ޑޮގް އަކީ ކާކުކަން މިއަދު ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation