fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަބިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން

ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާޢުގައި 38 ޖަމިއްޔާއެއް އެކުވެގެން ބާއްވާ ދަރުސް މިރޭ ފޭސްބުކްއިން ލައިވް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ނަބިއްޔާ صلى الله عليه ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފްރާންސް އާއިއެކު ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ކީރިތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫން ކުރެހި މީހާއަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް ތާއީދުކޮށް ހިއްވަރުދީފައިވާތީ، އެ ޤައުމާ ސިޔާސީ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުބޭއްވުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ...
ރިޕޯޓް

މޫނު ބުރުގާ މަނާކުރީ މަންދު ކޮލެޖުންތަ؟ އެމްކިއުއޭ އިން ތަ؟

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ މަންދު ކޮލެޖުން ދާދިފަހުން މޫނު ބުރުގާ އެޅި އުޙުތަކު ކޯހުން ވަކިވުމަށް އެދުމުން ވަނީ އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައެވެ. މޫނު ބުރުގާ ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

އަބޫ އުބައިދާ - އުއްމަތުގެ އަމާނާތްތެރިޔާ

އެއީ ހިޖުރައިން ދެވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 17 ވީ ހުކުރުދުވަހެވެ. ބަދުރުގެ މައިދާނުގައި ހަނގުރާމައިގެ ހޫނުކަން އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. މައްކާގެ މުޝްރިކުން ޖެހުލުންވި ފަހުލަވާނަކު މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގައިވިއެވެ. މިފަހުލަވާނާއި ...
ދީނީ ލިޔުން

ޝައްވާލުމަހުން ހަ ރޯދަ ހިފާ މުޅި އަހަރުގެ ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަވާބު ހޯދަމާ!

ހެޔޮކަމާއި އަޅުކަމުގެ މޫސުމަކަށް މިވަނީ ނިމުމެއް އަންނަ ކައިރިވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަމަޟާންމަސް ނިމުނެއް ކަމަކު އަޅުކަން ކުރުމާއި ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމައާއި ޘަވާބު ލިބުމަށްހުރި ދޮރުތައް ބަންދުވީއެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަކީ ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ސައުދީއަށް ޢީދުވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސޭއިރު ސައުދީ އަރަބިޔާއަށް ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ފެންނާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތްކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ރިޔާޟު ކައިރި ހުންނަ މަޖްމާހް ޔުނިވަރސިޓީގެ ...
ރިޕޯޓް

ބަދުރު ހަނގުރާމަ

ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖުރައިން 2 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. މި ހަނގުރާމަ ކުރަން މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ، ކުރީ ފަހަރެއްގައި މުސްލިމުން ދިމާކުރި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ނުސައިބާ ބިންތި ކަޢުބު (1)

ކައިވެނިކުރެއްވުން ނުސައިބާ އެކަމަނާގެ ދާނުގައި މަޑުމަޑުން އޮށޯވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ހުވަފެނީ ޖައްވެއްގައި އުދުހޭ ޙާލެއްގައެވެ. އޭރު އެކަމަނާގެ ޚިޔާލީ ލޯފުޅަށް ފެންނަނީ އަލިކަން ގަދަވެގެންވާ އުފާވެރި މާދަމާއެކެވެ. އެހެންނުވާންވީ ކީއްވެތޯއެވެ. ޒައިދު ބުނު ...
ދީނީ ލިޔުން

ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންތަ؟

ސުވަރުގެއަކީ ﷲ އަށް އީމާންވެ ކިޔަމަންތެރިވެއުޅުން މީހުންގެ މަތިވެރިމަންޒިލެވެ. މުއުމިންތަކުން އެތަނަށް ވަންނަނީ އެބައިމީހުންގެ ހެޔޮޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ﷲގެ ރަޙްމަތާއި އޯގާވަންތަވެރިކަމުންނެވެ. ސުވަރުގެ ސިފަކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތައް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އެމިރޭޓްސްގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ޔުނައިޓަޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީކަމަށްވާ ޝާރިޤާގެ ޓަވަރެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. މިއަލިފާންގަނޑު ރޯވެފައިވަނީ އެޤައުމުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޓަވަރެއްކަމުގައިވާ އެބްކޯ ޓަވަރުގައެވެ. ޝާރިޤާގެ މަދަނީ ދިފާޢީ ބާރުތަކުން ބުނާ ...
ވާހަކަ

ނަމޫނާ ގަވަރުނަރު

އަމީރުލްމުއުމިނީން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ޝާމްކަރައަށް ޒިޔާރަތެއް ކޮށްލެއްވިއެވެ. އެދަތުރުފުޅުގެ މަޤްޞަދަކީ އެސަރަޙައްދުގެ ޙާލަތު ދެނެވަޑައިގަތުމެވެ. އެދުވަސްވަރު ޙިމްޞުގެ މީހުންނަކީވެސް ކޫފާގެ އަހުލުވެރީން ފަދައިން ސަރުކާރުގެ ވެރީންގެ ޝަކުވާކުރުމުގައި ...
ވާހަކަ

ސުވަރުގޭގެ އެއްދޮރު ބަންދުވަނީއެވެ.

އެއްސަހަރެއްގައި އުޅުނު އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކޮންމެ ދުވަހަކު އަވަށުގެ މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރެ އަނިޔާ ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަންމަގެ މި އަނިޔާތަކަށް މިކުއްޖާ ދުވަހަކުވެސް ރޮއެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިީދުގެ އުފަލުގައި އެންމެން ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުންތަކުގައި، މުޖްތަމަޢުގެ އެންމެން ބައިވެރިކޮށް، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަރުސް ބާއްވަން އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ނުދެވޭނެކަމަށް އަންގައިފި

ޖުލައިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ދަރުހަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ދެވެން ނެތްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޖަމިއްޔާއަށް އަންގައިފިއެވެ. މިކަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ...

Posts navigation