fbpx
ޝަޚުސިއްޔަތު

އިބްނު ނަފީސް: އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭހިނގާގޮތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރ

މިއީ 12 ޖުލައި 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ޢަލާއުއްދީން އަލިއްޔު ބުން އަބުލް ހަޒުމްބިން ނަވީސިލް ޤުރައިޝިއްޔާ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ މިލާދީން 1210 ވަނައަހަރު ސީރީޔާގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ޤުރައިޝިއްޔާއަށެވެ. ...
ވާހަކަ

ފެބުރުއަރީ މަހާއެކު ޙަޔާތައް އައި ބަދަލު

މީލާދީ އާއަހަރު ފެށި، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ފަހު ދުވަސް ވަރަށް އެޅުމާއެކު ޒުވާނުންތައް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމި ފެބުރުއަރީމަސް ފެށޭނެ ވަގުތަކަށެވެ. ފެބުރުއަރީ މަހަކީ ސުކޫލުތަކާއި، ކޮލެޖުތައް ...
ދުނިޔެ

ދީންތަކުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފުރައްސާރަކަރުން އެއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފުރާންސްގެ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރު ގޮވާލައްވައިފި

ދީންތަކުގެ ޝިއާރުތަކަށް ފުރައްސާރަކުރުންއެއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފުރާންސްގެ އިސްލާމީ އިއްތިހާދުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޔޫނިއަން އޮފް އިސްލާމިކް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ފުރާންސް (ޔޫއޯއައިއޯ)ގެ ރައީސް ޢަބްދުލްކަބާއިރު ޚައްޠާބީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުސޫލެއްނެތި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ކުޅުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޢިމްރާން

އުސޫލެއްނެތި ޤާނޫނު އަސާސީއާ ކުޅުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. Usooleh nethi ...
ދުނިޔެ

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ކެމަރަންގެ ސަރުކާރުން ޗެޓު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ތަޅުއަޅުވަނީ

ޖާސޫސީ އިދާރާއަށް ނުބެލޭ ފޯން ޗެޓު އެޕްލިކޭޝަންތައް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަނާ ކުރުމުގެ ބިލެއް އަންނަ ދައުރަކަށް ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީ ހޮވިއްޖެނަމަ ހުށަހައްޅުއްވާނެކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑޭވިޑު ކެމަރަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަހަލްދީބު ފީމާ ސޭވް ވިޝަން އައިކޭމްޕް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު އެންމެ ކާމިޔާބު ކޭމްޕް

މަހަލްދީބު ފައުންޑޭޝަނާއި ފެޑުރޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންއާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ރިލީފް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓުރީއާއި ގުޅިގެން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި 'މަހަލްދީބް ފީމާ ސޭވް ވިޝަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޤައުމާމެދު އަހަރެމެންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު" މި މައުޟޫއަށް ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް

"ގައުމާމެދު އަހަރެމެންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު" މިމަޢުލޫއަށް އައްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސެއް 23 ޖެނުއަރީގައި ބޭއްވުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު މިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިހާރު އިޝްތިހާރުތައް ކުރަމުންގެންދާ މި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަލިމަސް ...
ދުނިޔެ

ނަތަންޔާހޫ ޕެރިހުގެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެޙަރަކާތައް

ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ފުރާންސްގެ ޗާލީހެބުޑޯ ނޫހަށް ދިން ޙަމަލާކުށްވެރިކޮށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އިސްރާއީލްގެ ހަރުކަށި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބައިވެރިވުމުން ...
ދުނިޔެ

މިއަދު ދެ ލޮލަށް ނިދި ނައިސްގެން އުޅޭ މީހުން އެދުވަހު ކޮބާހެއްޔެވެ؟

22 ޖުލައި 2011 އެވެ. ކަލަންޑަރުގެ ޞަފްހާތައް އެއްލާށެވެ. އާނއެކެވެ. ތިޔަ ބެއްލެވީ ރަނގަޅަށެވެ. އެދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. ދެން އޮތީ ސުވާލެކެވެ. އެދުވަހުގެ ދުނިޔޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕެރިހުގެ މިސްކިތްތަކަށް ދެވުނު ޙަމަލާ ރައީސް ނަޝީދުވެސް ރައީސް ޔާމީންވެސް ކުށްވެރި ނުކުރައްވާ

ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު ފުރާންސްގެ ޗާލީހެބްޑޯ މަޖައްލާއަށްދެވުނު ޙަމަލާ ދުނިޔޭގެ އެތަކެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެއް ގެންދިޔައީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެޙަމަލާ ކުށްވެރިކުރެއްވީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެއަށްފަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ދެކޮޅު ހެއްދެވިކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެޓީވީއިން ފެތުރި ޚަބަރަކީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް: ސަލަފް

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު 'ދަކޯލް' ގެނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭއްވި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްގައި ތަޤުރީރުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކެނަޑާގެ މަސްހޫރު  ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ދަރުސައް އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގުލެން މޫވްމެންޓަކީ ތުރުކީގެ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ހުރި ނުރައްކަލެއް: ޢުރުދުޣާން

ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއްގެ ނަމުގައި ހުރި ފަތުހުﷲ ޤުލެންއާއި އޭނާގެ ހިޒުމަތު މޫވްމެންޓަކީ ތުރުކީގެޤައުމީ ސަލާމަތައްހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ޠައްޔިބު ޢުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި ޢުރުދުޣާން ވަނީ ގުލެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެހީ ޖަމްޢިއްޔާއިން އައްޑޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއެއް އަޅަނީ

އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމަށް ހިޔާއެއް އެޅުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެހީ ޖަމްއިއްޔާއަށް 5000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީވުމުގައި ދެމިތިބޭނަން: މުސްލިމް ވޯލްޑު ލީގު

އިސްލާމީ ކަންކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ދެމިތިއްބަވާނެކަމަށް މުސްލިމު ވޯލްޑް ލީގު ނުވަތަ ރާބިތަތުލް އާލަމިލް އިސްލާމީޔާއިން ވިދާޅުވެއްޖެވެ. އެލީގުގެ ސެކެޓުރީ ޖެނަރަލްގެ ނައިބު ޑރ. ޢާދިލް ...

Posts navigation