fbpx

ދިއިސްލާމް

ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި ކުރާނީ ދިހަ ރަކުއަތް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ...
ދިއިސްލާމް
ނަމާދު ކުރަނީ 

ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުންގެ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 

ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޛުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޒުން ނުވަތަ ޤާރީން ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ލިޔެކިއުންތައް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮންލައިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވައިފއެވެ. މަސްޖިދުލް ވިދާދި، މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ. ފޮނަދޫގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކޮށް ސަފުހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމީ މަކްރޫހަ ކަމަކާއި ނުލައި ހުއްދަ ކަމެއް - ފަތުވާ މަޖިލިސް 

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިވާ ހާލަތުގައި ގައިދުރުކޮށްގެން ސަފުހަދައިގެން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދުކުރުމީ މަކްރޫހަ ކަމަކާއި ނުލައި ހުއްދަ ކަމެއް ކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުުކޮށް ނަމާދުުކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް އެންގީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން: ޚުޠުބާ 

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ﷲ އަށް ...
ދިއިސްލާމް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: އިދްރީސް ޢަލައިހިއްސަލާމް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އިދުރީސުގެފާނުގެ ނަން ދެފަހަރު ބަޔާން ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. އެއީ މަރްޔަމް ސޫރަތުގައްޔާއި އަންބިޔާ އެސޫރަތުގައެވެ. މަރްޔަމް ސޫރަތުގައި ވާޙީ ކުރައްވައިފައިވަނީ ﴿وَاذْكُرْ ...
ދިއިސްލާމް

އޭނާއަށް އަހަރެންނަށް ޙަސަދަވެރިވީމެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެރޮލީން އެރާޒޯއެވެ. އަހަންނަކީއެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން އަހަރެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ އަހަރެންގެ ދީނަކީ ކްރިސްޓިއާނިޓީކަމުގައެވެ. ފައްޅީގައި ބާއްވާ އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

އަހަރެން އިސްލާމްވާން މެދުވެރިވި ފުރަތަމަ ސަބަބު.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނިކޯލް ކުއީންއެވެ. ކުރިން އަހަންނަކީ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން ދީނަށް ލޯބިކޮށް އުޅުނީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮލެޖަށް ދާން ފެށި ހިސާބުން އަހަރެންގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

މަކަޗަކަލާ ގެ އިސްފާދިރީ މިސްކިތުގެ ގާޑަކަށްވީ ވާހަކަ.

މަކަޗަކަލާއަކީ ރަޝިޔާގެ އަވަށެކެވެ. އަހަރެން އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން، އަހަންނަކީ ޔަހޫދީންގެ ދީނީ ސްކޫލަކުން ކިޔަވައިގެންހުރި، ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިއެއްގެ ރައްބީއަކީމެވެ. އަހަރެން އަޅުކަންކުރަން ދާ ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފުރަތަމަބައި)

މިއީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރުބެންގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ނަމަކީ އަބޫބަކުރެވެ. މިވާހަކައަށް އިންސާފުކޮށްލައްވާށެވެ. އަހަންނަކީވެސް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation