fbpx
ރިޕޯޓް

ޞާލިހް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް (ދެވަނަ ބައި)

  5-ފިރިމީހާގެ ސިއްރުތަށް ވަންހަނާކުރުން: އެއީ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި އެކަނި ހިނގާ ކަންތައްތަށް ސިއްރު ކުރުމެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދެމީހުންގެ ޖިންސީ ގުޅުމުގެ ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ދެމީހުންގެ ...
ރިޕޯޓް

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތައް (ފުރަތަމަބައި)

1-ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މާތް ﷲ އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަން ގަތުން:އެގޮތުން،ﷲގެ އެންމެހާ އަމުރުފުޅުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރުމެވެ.އެއީ ނަމާދުކުރުން،ރޯދަހިފުން،ޢިއްފަތްތެރިވުން،ފުރިހަމައަށް ޢައުރަ ނިވާކުރުން،ޙަރާމް ތަކެއްޗަށް ނުބެލުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. 2-ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުން: އެކަމެއްގައި ﷲ ...
ރިޕޯޓް

ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބުވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ މިކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްލާ

* ރުހުމާއި ނުރުހުމުގައި އަބަދުވެސް ހިނިތުން މޫނަކާއެކު ފިރިމީހާއާ ބައްދަލުކުރުން * ފިރިމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ބާރުއަޑުން، އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން * ކިތަންމެބޮޑު ނުރުހުމެއްގައިވެސް ކުނި މޫނު ...
ދިއިސްލާމް

އުއްމުލް މުއުމިނީން السيدة عائشة رضى الله عنها

ނަސަބުފުޅު އުންމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ رضى الله عنها އަކީ އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. މަންމާފުޅަކީ އުންމު ރޫމާން އެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކުންޔާ އަކީ އުންމު ޢަބްދުﷲ އެވެ. އެއީ އެކަމަނާގެ އުޚްތް  ...
ކޮލަމިސްޓް

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ!

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. މަންމަ ދަރިފުޅު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ދަރިފުޅަށް މިކަން ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް މީ ޙަޤީޤަތެވެ. ދަރިފުޅަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅަށް މަންމަ ބަލިވެއިނީއްސުރެ، ތި ލޯބި ލޯބި ފުރާނަ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގައި ހުންނާނެ ސިފަތަށް (ފަހުބައި)

 11.ފިރިމީހާއަށް ޝުކުރުވެރިވުން ފިރިމީހާ ކޮށްދޭ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށާއި، އޭނާގެ އަނބިމީހާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. މިކަންކަމަކީ ފިރިމީހާއާ ރީތިބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ހެޔޮބަހެއް ބުނުން އަދި ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދަރުސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ދަރުސްތަކުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ ދީނީ ރޮނގުން ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ދެ ބޭކަނބަލުން ...
ދުނިޔެ

އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފި

އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިވިލްވިއޯ ބާލުސްކޯނީ އެއް އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިޓަލީގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި އޭނާ ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ފޯނުކޯލެއްގެ ރިކޯޑިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފ

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޙަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދެވެ. މި ޙަފްލާ ތަޢާރަފް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތަށް ކުށްވެރިކުރަން: އެމްޕިބިއޭ

ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެ އެބިން އަޅުވެތިކޮށްގެންތިބެ އެޤައުމުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖަރީމާތަށް ކުށްވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕެލަސްޓައިން ބްރަދަރހުޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިރޭ އެޖަމިއްޔާގެ ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢީދު ނަމާދު ކުރާ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރުގެ ޢަޟްޙާ ޢީދު  ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ...
އޭޝިއާ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން ހާމަކޮށްފި.

  އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޖަލުތަކުގައި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އެތަށް އަނިޔާތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ 379 ގައިދީންނާ އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ހައްޖާޖީން ފުރަން ފަށައިފި.

  ރާއްޖެއިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާން ހަމަޖެހިފައިވާ  ހައްޖާޖީން އިއްޔެ ފުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާލެއިން ފުރާފައި ވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު އެވެ. އެއީ އަލްމަނާސިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވާސިޓީއަށް ދިވެހި 2 ދަރިވަރަކު ހޮވިއްޖެ.

ހިނގަމުންދާ ދިރާސީ އަހަރަށް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާގައި ހުންނަ އުއްމުލްޤުރާ  ޔުނިވަރސިޓީން ދިވެހި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއެވެ. މައްކާގެ އުއްމުލް ޤުރާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ...

Posts navigation