fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަސް ނިމުނަސް، ފަރުޟުތަކާއި ދުރުވުމެއް ނެތެވެ.

ހެޔޮ މަތިވެރި އަމަލުތަކުގައި ދެމި ތިބުމަށް ޚުތުބާގައި ނަޞޭހަތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ހެޔޮކަމުގެ ދެމި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަން” މި މައުޟޫއަށް މިއަދު ދިން ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ހަމަކަށަވަރުން ރަޙްމަތާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ރަމަޟާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދު 5 މިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ 26ގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އަހަރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން އޮންނާނެ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މޫސުން ތަންދޭނަމަ މާލޭގައި ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެއެވެ. މާލޭގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި، ހުޅުމާލޭގައި ޢީދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއް: ޝައިޚް ސަމީރު

މިއީ ކާބަފައިންނަށްވުރެ އީމާންތެރިކަމާއި ދީންވެރިކަން ބޮޑުވާންޖެހޭ ޒަމާނެއްކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤްރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. ”ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަމުގެ ހެކިތައް” ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެއް: މިނިސްޓަރ

ކީރިތި ރަސޫލާ ﷺ އަކީ އެންމެހާ މީސްތަކުންނަށްވާ ނަމޫނާއެކަމަށާއި އެކަލޭގެފާނު ގެންނެވި ޝަރީޢަތް، ޢަމަލުފުޅުން ދައްކަވާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިމާވާ ކަންކަމާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭ: ޝައިޚް ޝިފާން

މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު ތަފާތު ކަންތައްތަކާއި ދިމާވާނެކަމަށާއި އެފަދަކަންތަކާއި ވަކީލުކޮށް އިޖާބީ ވިސްނުމެއްގައި ވިސްނަންޖެހޭކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް މުހައްމަދު ޝިފާން މިހެން ވިދާޅުވީ ”އީޖާބީ ވިސްނުން” ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޒަކާތު ނަފާ" ގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން 'ޒަކާތު ނަފާ' ގެ ނަމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ސައިޚް އަނީލު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މަޤާމަށް ސ.ހިތަދޫ، ޖަންބުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނީލު އައްޔަނު ކުރަށްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސެއިޚް އަނީލް މި މަގާމަށް އައްޔަނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުސްލިމުންގެ ސަގާފަތާއި އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ގޮވާލައިފި

މުސްލިމުން އުޅެމުން ދާ ގޮތަށާއި، މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއް

އިސްލާމީ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާއި އިންޑިއާގެ އަލީގަޅް މުސްލިމް ޔުނިވަސިޓީއާ ދެމެދު އަހުދު ނާމާއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އައިޔޫއެމްގައި ވާޗްއަލްކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޯޔޫގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ...
ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އޯއައިސީ އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި

އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި އެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އޯއައިސީ އިން މި ބަޔާން ނެރެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް އަޙްމަދު ޢަދީލް އައްޔަނުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (ޕީއެސް) ކަމަށް ކ. ކާށިދޫ، ގަހާ، އަޙްމަދު ޢަދީލް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އާ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައިފި

ޢުމްރާވެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ ކަންކަން ހިމަނައި އާ އުޞޫލެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި "ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލް" ގައި އުމްރާ ގުރޫޕްތަކުން ގިނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހާއި ހަމައަށް

ވަޤުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާއިން އެހީދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީންވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ފަންޑާއި ދީނީ ކަންކަމަށް އެހީވާ ...

Posts navigation