fbpx

އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ އިތުރު 1300 ސިފައިން އިރާޤަށް ފޮނުވަނީ

އެމެރިކާއިން އިރާޤުގައި ޤާއިމްކޮށްދީފައިވާ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސާރުކާރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސިފައިން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެޤައުމުގެ 1300 ސިފައިން ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ...
އެމެރިކާ

ފަލަސްތީނުގެ “ޖާސޫސުން” ގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުމެއް، މަޢާފު ކުރުމެއް ނެތް

ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް “ޖާސޫސް” ކުރުމުގެ “ޑީލް” އައުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި އެ”ޑީލް” ލިބެނީ ފަލަސްތީންގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޣައްޒާގެ ޢާއިލާއެއް ކަތިލުމަށްފަހު އަންދާލާފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެ

ޔަހޫދީ ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރާއީލަކީ އަނިޔާވެރި ކަމުގައި ޙައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބަޔެއްކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަވީ ނަމަވެސް ޔަހޫދީންގެ ކޮންމެ ނުބައި ޢަމަލެއް ފޮރުވުމަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޙަމަލާތައް ފަށައިފިނަމަ ޔަހޫދީންނަށް ބައެއް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޤަޠުލުޢާއްމު މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ޙަމަލާތައް އަލުން ފަށައިފިނަމަ ޔަހޫދީންނަށް ބައެއް ހަތިޔާރު ވިއްކުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔަހޫދީ ޤާޠިލުން އެމެރިކާގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ޣައްޒާގައި ދެވަނަ ޤަޠުލުޢާއްމެއް ހިންގަން ފަށައިފި

ޔަހޫދީ ޤާޠިލުން އެމެރިކާގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު ޣައްޒާގައި ދެވަނަ ޤަޠުލުޢާއްމެއް ފަށައިފިއެވެ. ޣައްޒާއިން ޚަބަރު ލިބޭގޮތުން ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރާއީލުން ދެވަނަ ޤަޠުލު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިިކޮޓް ކުރާތީ ޔަހޫދީންގެ މައިބަދަ ބިނދެނީ

ޙައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށްވާ އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުން ބޮއިިކޮޓް ކުރަމުން ގެންދާތީ އެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާއި އެކު އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ބިރުން ސިހިއްޖެ

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް އެމެރިކާ އަށް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދިނުމާއި އެކު، އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ބިރުން ސިހި އެގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ 10 މީހުން ތެރޭން އެކަކު ގަބޫލުކުރަނީ އެމްއެޗް370 ގެއްލުނީ އޭލިޔަންގެ ސަބަބުން

އެމެރިކާގެ 10 މީހުން ތެރޭން އެކަކު ގަބޫލުކުރަނީ އެމްއެޗް370 ގެއްލުނީ އޭލިޔަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މެލޭޝިޔާގެ މަތިންދާ ބޯޓް ގެއްލުމުގެ ...
އެމެރިކާ

މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސާރ ޑޭވިޑު ރޯއި ވޯލްކޭ އިސްލާމްވެއްޖެ

ލިޓްރޭޗަރއާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ ރޮނގުން ސްޕެޝަލައިޒުޑް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ކެނަޑާގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސާރ ޑެވިޑު ރޯއި ވޯލްކޭ އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. ކުރިން ކުރިސްޓިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތައް އިތުރުވަނީ

އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނާއި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ސެންޓަރ އޮފް ޑިސީސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ...
އެމެރިކާ

Posts navigation