fbpx
ދީނީ ލިޔުން

މިރަމަޟާން މަސްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެ ދަނީއެވެ

ރަމަޟާން މަސް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަހަށް ތައްޔާރު ނުވެވި އުޅެނިކޮށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެމަސް ނިމިގެން މިދަނީވެސް އެމަހުގެ މަތިވެރިކަމާއި ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ...
ރިޕޯޓް

ޙަޤީޤީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟

އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސާނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް ޙައްދުތައް ކަނޑައަޅައި، އެޙައްދުތަކުން ބޭރުވާ މީހަކީ ޙައްދު ފަހަނާޅާފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ގަދަފަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

އުސައިދް ބުނުލްޚުޟައިރް ( ފަހު ބައި )

ކޮންމެއަކަސް އުސައިދް އޭނާގެ ކަނޑި ހިފައިގެން އެބަގީޗާއާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އަސްޢަދް ބުން ޒުރާރާއަށް އުސައިދް ފެނުމާއި އެކު މުޞްޢަބް ބުން ޢުމައިރްއަށް ދެންނެވިއެވެ: "އޭ މުސްޢަބް އެވެ. އޯގާތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

އުސައިދް ބުނުލްޚުޟައިރް ( ފުރަތަމަ ބައި )

އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ރިސާލަތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މައްކާގެ ޒުވާން ބޭކަލެއްކަމުގައިވާ މުޞްޢަބު ބުން ޢުމައިރު މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި މިމަތިވެރި ދީނުގެ ދަޢުވަތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ...
ކޮލަމިސްޓް

އިސްލާމްދީނާއި، ވެރިކަމާއި ސިޔާސަތާއި ހުރި ގުޅުން.

الله سبحانه وتعالى އެންމެހައި ކާއިނާތުތައް ހައްދަވައި، އެތަންތަނުގައި އެންމެހައި ތަކެތި ލައްވަވައި އެހުރިހާ މަޚްލޫޤާތްތައް ހެއްދެވުމަށްފަހު، އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި ކައުނުގެ ތެރެއަށް އެތަކެތި ދޫކޮށް ނުލައްވައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ...
ދީނީ ލިޔުން

އެމީހުން އެނުރުހެނީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރާތީއެވެ.

އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިސްލާމްދީނާއި މުސްލިމުންގެ ޙިމާޔަތުގައި އަދި ދީނުގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފަށްޓަކައި ﷲގެ މަގުގައި ހަނގުރާމަ ކުރުން ވާޖިބު ކުރެއްވެވި، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އެއިލާހު ...
ރިޕޯޓް

ހިމެންދޫ މައްސަލާގައި ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ބެހޭގޮތުން!

الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ ފަހަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެކަމަށް ބުނެ އަދި ...
ދީނީ ލިޔުން

ޖިންނި މޮޔަވުމާއި މާސް ހިސްޓީރިއާ؟

އެންމެހައި ޙަމްދު ޘަނާއެއް ޙައްޤުވަނީ އިންސީންނާއި ޖިންނީން ޙައްދަވައި، އިންސާނުންނާއި ތަފާތު އެއްޗެއްކަމުގައި ޖިންނީން ހައްދަވައި އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައި ނުވާ ބާރާއި ކުޅަދާނަކަން ޖިންނީންނަށް ދެއްވެވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަޢާލާއަށެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ފާޙިޝް ކަންތައްތައް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އިޢުލާނުކޮށް ޢާއްމު ނުކުރާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މީލާދީ ސަނަތުން ވިހިވަނަ ޤަރުނު ނިމި މިދިޔައީ، ޙައްޤުބަސް ބަޔާން ކުރުމާއި އަދި ވެރިކަމާއި ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާލި ކަމުގައި ވިޔަސް ބޮޑެތި އަދަބުތަކާއި ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ކަން ...
ދީނީ ލިޔުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ދެކޮޅުހަދައި މަނާވެގެންފި ބަޔަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރުން

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާއި ދެކޮޅުހަދައި މަނާވެގެންފި ބަޔަކާއި ހަނގުރާމަ ކުރުން ހުއްދަކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފަހެ އެފަދަބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކޮށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ހުރިހާ ...
ދީނީ ލިޔުން

ސިޔާސަތަކީ ކޮބާ؟

ސިޔާސަތޭ ކިޔައިގެން އެކިމީހުން އެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާއިރު، "ސިޔާސަތު" މިލަފްޒަކީ ޢަރަބި ބަހުގެ ލަފްޒެއްކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯއެވެ؟ ޢަރަބި ބަހުގައި ލުޣަވީ ގޮތުން ސިޔާސަތުގެ މާނައަކީ ކަންކަން ...
ދީނީ ލިޔުން

ވެރިމީހާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ ވެރިކަން ވައްޓާލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

އިސްލާމްދީން އެންމެ ފުރިހަމަ ދީނަކަށްވީ، ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް މިދީނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމަޢުއެއް ނުވަތަ ޤައުމެއްކަމުގައިވާނަމަ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކޮށް ވެރިޔަކު އިސްކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބު ކުރައްވާފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ޝައިޚް ބަކުރުބެ: ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ މަދު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި

ނޯޓް: މިއީ 11 ربيع الأول 1429هـ (19 މާރޗް 2008) ގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މީގެ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނުގެ ޢިލްމު އުނގެނިގެން ތިއްބެވި ޝެއިޚުންނާއި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިގެން ...

Posts navigation