fbpx

އެފްރިކާ

ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދަތުރުކުރަމުން ގެންދިޔަ ކާރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހިޝާމް ބަރަކާތު މަރުވެއްޖެއެވެ. ...
އެފްރިކާ

ބުރުގާ ނާޅާ އަންެހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރަން އުރުދުނުއިން ހަމަޖައްސައިފި

  އުރުދުނުގެ ކޯޓުތަކުގައި ބުރުގާނަޅާ އުޅޭ އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލުނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް  އެޤައުމުގެ "އަލްޣަދު" ދުވަހު ނޫހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުރުދުނުގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މަޞްދަރުތަކާއި ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫންއަކީ "ޓެރަރިސްޓުން"ގެ ގޮތުގައި މިސްރުގެ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި

މިސްރުގެ ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުރްސި ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އިޚްވާނުލް މުސްލިމޫންއަކީ "ޓެރަރިސްޓުން"ގެ ގޮތުގައި މިސްރުގެ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. 85 އަހަރުވެފައިވާ ...
އެފްރިކާ

ކުޑަކުދިން ހިމެނޭގޮތަށް މިސްރުގެ 14 އަންހެނަކު ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިސްރުގެ ވެރިކަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑރ މުޙައްމަދު މުރްސީ، އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ބަޣާވާތެއްގައި ވެރިކަމުން ދުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ...
އެފްރިކާ

ރާބިއާ ނިޝާން ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޓީމްއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މިސްރުގެ އަލް އަހްލީ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ސްޓްރައިކަރ އަހުމަދު އަބްދުލް ޟާހިރު ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ރާބިއާ ނިޝާން ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ...
އެފްރިކާ

އިޚްވާނުލް މުސްލީމީންގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިޞްރުގެ ބަޣާވާތުގެ އިސްކަރިއްޔާއިން އެޤައުމުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުރްސީ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އިޚްވާނުލްމުސްލިމީން ޖަމާޢަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ (މުރުޝިދުލްޢާއްމު) މުޙައްމަދު ބަދީޢު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation