fbpx

ދީން

Allah Thala Ah Biruvethi Vumaa Kiyaman Therivun Ithuru Kurey: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުން އިތުރުކުރޭ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވުމާއި ކިޔަމަންތެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގައި 313 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Sihuruveri Egge Bas Gaboolu Kurumun Dhevvavaa Azaabu Maa Boduvaane: Mufthi Menk

ސިހުރުވެރިއެއްގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރުމުން ދެއްވަވާ ޢަޛާބު މާބޮޑުވާނެ: މުފްތީ މެންކް

ބަލިފަސޭހަވޭތޯ ސިހުރުވެރިއެއްގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރުމުން ﷲ ސުބްހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވަވާ ޢަޛާބު، އެބަލިން އަޅާ ވޭނަށްވުރެ އެތައް މިލިއަން ގުނައަކަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Subhanahu Wa Tha'alage Hadrathuga Ehme Heyo Vegenva Dhuvasthakaky Hajju Mahuge Furathama 10 ehge Dhuvasthah Sheikh Aneel

ﷲ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްމެ ހެޔޮ ދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ދުވަސްތައް: ޝައިޚު އަނީލު

ﷲ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެއްމެ ހެޔޮ ދުވަސްތަކަކީ ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ދުވަސްތައްކަމަށް ޝައިޚު އަނީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hajj Dhuvas Badhalu Koffi Nama Heyo Kan Kan Kurun Gina Kuran Jehey: Sheikh Ibrahim Rasheed

ޙައްޖު ދުވަސް ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

ޙައްޖު ދުވަސް ބައްދަލުކޮށްފިނަމަ ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ޙަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Shiruku Nukuraanama, Bin Fureyha Faafa Kuriyas Allah Fussavadhehvaane Kamah Hadithga Vaaridhuvegen Vey: Sheikh Nazih

ޝިރުކު ނުކުރާނަމަ، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެކަމަށް ޙަދީޘުގައި ވާރިދުވެގެންވޭ: ޝައިޚު ނާޒިހް

ޝިރުކު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބިންފުރޭހާ ފާފަ ކުރިޔަސް ﷲ ފުއްސަވާދެއްވާނެ ކަމަށް ޙަދިޘުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ކަމަށް ޝައިޚު ނާޒިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާގެ ތަރުޖަމާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވަނީ!

މިއަހަރުގެ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ޚުޠުބާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާއިން ވަގުތުން ގެނެސްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެެއެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ޚުޠުބާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Ragalhu Ekuveri Eh Hoadhumah Takaa Eyna Aa Ekyga Ulheny Kon Kahala Baehtho Balan Jehey: Sheikh Maumoon

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން

ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި ހެޔޮ ކަންކަން ކުރުން ގިނަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hajju Vileyreyge Khassa Dharus; Qibla Hajj and Umrage Faraathun

ޙައްޖުގެ ވިލޭރޭގެ ޚާއްޞަ ދަރުސް؛ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން!

މިރޭ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމުރާގެ ފަރާތުން ޙައްޖު ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް ގެނެސްދީފިއެވެ. މިގޮތުން ރޭގެ ދަރުސްތަކުގައި ބައިވެފައިވަނީ އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rape Kurun Huttuvumah Takaa Mainbafain Ge Zimma Varah Bodu: Sheikh Ghalib

ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު: ޝެއިޚް ޣާލިބް

ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ ވަަރަށް ބޮޑުކަމަށް ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޣާލިބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޣާލިބް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhunfathuge Isthiumaal Kurumakee Islam Dheenuga Kurun Nahee Kuravvaafa Vaa Kameh: Mufthi Menk

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުން ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ކުރުން ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިމަޢުޟޫޢުއަށް އިތުރަށް ވާހަަކަފުޅު ...
ދަރުސް ޚަބަރު
Alhugadumenge Therein Komme Myhaku Ves Kulhadhaana Kan Huri Minvarakun Munkaraai Thah Nahee Kuran Jehey: Sheikh Shamoon

ﷲ ގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ﷲ ތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Mirey Sheikh Abdul Salamge Mulhin Aa Dharuheh; Maiy Nabiyya Sallallah Alaihi Wasallamage Dhathurufulhu

މިރޭ އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމްގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް؛ ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ދަތުރުފުޅު

އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްސަލާމް ބިން ދާވޫދުގެ މުޅިން އާ ދަރުހެއް މިރޭ 9:00 ގައި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ލައިވް ކުރައްވާނޭ ކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން އިޢުލާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation