fbpx

އެމެރިކާ

މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހެދި ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާކޮށްފި

ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވެވި މާތް ނަބިއްޔާ، މުޙައްމަދުއްރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރާ ދެކޮޅަށް އެފިލްމުގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ލޮސް ...
އެމެރިކާ

އަލަށް ޑިމޮކްރަސީގެނައި މެދުއިރުމައްޗަށް ދީނީ ކަންތައްތައް ތަހައްމަލް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ: ޓޯނީ ބްލެއަރ

އަލަށް ޑިމޮކްރަސީގެނައި މެދުއިރުމައްޗަށް ދީނީ ކަންތައްތައް ތަހައްމަލް ކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭކަމަށް ޓޯނީ ބްލެއަރ ބުނެފިއެވެ. އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އަދިވެސް ...
އެމެރިކާ

46 މިލއަނަށްވުރެ ގިނަ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ ފަގީރުހާލުގައި: ރިޕޯރޓް

46 މިލއަނަށްވުރެ ގިނަ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ ފަގީރުހާލުގައިކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންސަސް ބިއުރޯއިން ނެރުނު ރިޕޯރޓުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންސަސް ބިއުރޯއިން ބުދަދުވަހު ...
އެމެރިކާ

އެސިޑް ފުޅި ތަކަކުން އިލިނޮއިގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާގެ އިލިނޮއިގެ ހުޅަނގު ލޮމްބާޑްގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާބަންދުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުސްލިމް އިންސްޓްޓިއުޝަނަކަށް ދެވުނު ދެވަނަ ހަމަލާކަމަށްވެއެވެ. ...
އެމެރިކާ

ޚުރުމޫޒްގެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފި

ކަނޑުމަގުން ދުނިޔޭގެ އެކިޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަމުންދާ ބޯޓުފަހަރުގެ 40 އިން ސައްތަ ހުރަސްކުރާ  ޚުރުމޫޒްގެެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފިއެވެ. ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ޓެމެކިއުލާގެ މުސްލިމުން މިނިވަންކަމާއިއެކު އަޅުކަންކުރުމަށް މިސްކިތެއް އަޅާތީ ޑިމޮކްރަސީއާއި "މިނިވަންކަމަށް" ގޮވާލާ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ޓެމެކިއުލާގެ މުސްލިމުން މިނިވަންކަމާއި އެކު އަޅުކަންކުރުމަށް މިސްކިތެއް އަޅާތީ އެކަމަޢި ދެކޮޅަށް ޑިމޮކްރަސީއާއި "މިނިވަންކަމަށް" ގޮވާލާ ބަޔަކު މިސްކިތް އަޅަމުންދާ ސަރަޙައްދުގައި ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ހުޅުޖަހައިފި

އެމެރިކާގެ މިސޫރީގެ ޖޮޕްލިން އަވަށުގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކު ހުޅުޖަހައި މިސްކިތް އެއްކޮށް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ. "މިސްކިތްވަނީ އެއްކޮށް ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތިވެފައި،" ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ސިކުންގެ ފައްޅިއަކަށް ތުނބުޅި ބާލައިގެން ހުރި ހަތިޔާރު އެޅި މީހަކު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ 6 މީހުން މަރާލައިފި

އެމެރިކާގެ މިލްވައުކީގެ ވިސްކޮންސިންއަވަށުގެ ސިކުންގެ ފައްޅިއަކަށް ތުނބުޅި ބާލައިގެންހުރި މީހަކުވަދެ ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި 6 މީހުން މަރުވެ ތިން މީގަކަށް ވަރަށް ...
އެމެރިކާ

ރޮހިންގްޔާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ބަރުމާގެ ސަރުކާރަށް އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ޖަމާޢަތަކުން ގޮވާލައިފި

ބަރުމާގެ ބުދިސްޓުންނާއި އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެޤައުމުގެ ރޮހިންގްޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ދެމުން އަންނަ އަނިޔާތަކުން އެމުސްލިމުންތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް ބަރުމާގެ ސަރުކާރަށް އެމެރިކާގެ ...
އެމެރިކާ

ކޮލަރާޑޯގެ ސިނާމާއެއްގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތަށްބަޔަކު މަރާލާފައިވާ ޖޭމްސް އީގަން ހޯމްސް ކޯޓަށް ގެންގޮސްފި

އެމެރިކާގެ ކޮލަރާޑޯގެ ސިނަމާއެއްގައި މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ބަޑިން ހަމަލާދީ 12 މީހުން މަރާލައި 58 މީހުން ޒަޚަމްކުރި ކަމުގެތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 24 އަހަރުގެ ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ނޭވީގެ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް މުސްލިމުންގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

  އެމެރިކާގެ ނޭވީ ސީލްސްއިން ވަރޖީނިއާ ބީޗްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ތަމްރީންތަކުގައި އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ބުރުގާ އަޅައިގެންހުރި މުސްލިމު އަންހެންމީހާގެ ...
އެމެރިކާ

Posts navigation