އެމެރިކާދުނިޔެ

އެސިޑް ފުޅި ތަކަކުން އިލިނޮއިގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާގެ އިލިނޮއިގެ ހުޅަނގު ލޮމްބާޑްގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާބަންދުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުސްލިމް އިންސްޓްޓިއުޝަނަކަށް ދެވުނު ދެވަނަ ހަމަލާކަމަށްވެއެވެ.

ޗިކާގޯގެ ދަ ކައުންސިލް އޮފް އިސްލާމިކް  އޯގަނައިޒޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި ލޮޮމްބާރޑްގެ 331 ޑަބްލިއު. މެޑިސަން ގައި ހުންނަ  އިސްލާމިކް ސްކޫލެއްކަމުގައިވާ ކޮލެޖް ޕްރިޕެރެޓީ ސްކޫލް އޮފް އެމެރިކާއަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ހަމަލާތަކެއްދީފައިވާކަމަށްވަނީ ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހުގެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރަން ތިބި ވަގުތުގައި އެސިޑާއި އެނޫންވެސް ގޮތްނޭނގޭ ސާމާނުތައް އަޅާފައި އޮތް ސެވެން އަޕް ފުޅިއެއް ސްކޫލްގެ އެތެރެއަށް ކޮންމެވެސް މީހެއް އެއްލާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން މަޢްލޫމާތު ދިނެވެ.

ތަރާވީހް ނަމާދުކުރަން ތިބެފައި ވަރަށް ބާރު އަޑެއް  އިވިގެން ބެލިއިރު ސްކޫލްގެ ކުޑަ ދޮރަކަށް ފުޅިއަކުން ހަމަލާދީފައިވާތަން ފެނިފައިވާކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއްލިބިފައިނުވެއެވެ.

ލޮމްބަރޑްގެ ފުލުހުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މިމައްސަލަ މިހާރުދަނީ ތަޙްޤީޤްކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން އިލިނޮއިގެ މޯރޓަން ގްރޯވްގެ މިސްކިތަކަށް ބަޔަކުވަނީ ބަޑިން ހަމަލާދީފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. އެމެރިކާއިން އެކިޔާ ޑިމޮކްރަސީއަކީ މިއީއެވެ. އަދި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާނީ ހައްގަކީ ވެސް މިއީއެވެ. އެމީހުން ދައްކަންވީ ހައިވާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ފެނެއެވެ. އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގައި ޖަނަވާރަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށާއި އެ އެއްޗެހި ބެލެހެއްޓުމަށް އެތަކެއް ބިލިޔަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރެއެވެ. އެހެންވީމާ އެމީހުންނަކީ އިންސާނުންގެ ހައްގެއް ވާކަން އެގޭ ބައެއް ނޫނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މުސްލިމުންނަކީ އެއްވެސް ހައްގެއް އޮތް ބައެއް ކަމަކަށް އެމީހުން ނުދެކެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް ނަޒަރު ހިންގާލި މީހަކަށް މިކަން އެގޭނެއެވެ.

  2. އެމެރިކާ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން ދުނިޔެއިން ނައްތާލަން މަސައްކަތް ކުރާބައެއް.

Your email address will not be published. Required fields are marked *