fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިގައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުން އާންމުވެފައި

2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހުން ފެށިގެން ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އަންހެނުންގެ އިއްފަތް ފޭރިގަތުމަކީ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ފާހަގަ ކުރެވޭ ހަތިޔާރެއްކަމަށާއި ރެފިއުޖީންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އަވަށްޓެރި ޖޯޑަންއަށާއި ލުބުނާންއަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 300 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާގެ ސަރުކާރުން ހަމާގެ ހަލްފަޔާ އަވަށުގެ ބޭކަރީއެއް ކައިރިއަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން  މަރުވެފައިވާކަމަށް ރެޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު ރަނގަޅަށް އެނގޭނެގޮތެއް ނެތްކަމަށާއި، މީހުންގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒުރޭލުގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ދަނޑުވެރިންތަކަކަށް ހަމަލާދީފި

ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ޝުހަދާ ޤަބުރުސްތާނުގެ އިރުމައްޗާއި ބައިތު ލަހިޔާ އަވަށުގެ އިރުމަތީގައި ތިބި އިޒުރޭލުގެ ސިފައިން ހުކުރު ދުވަހު ފަލަސްތީނުގެ ދަނޑުވެރިންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި 5 ދަނޑުވެރިއަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ...
އެފްރިކާ

އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ އިން ނިންމައިފި

އިސްލާމީޖަމާޢަތްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ މާލީގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް އަލުން ހިފުމަށް އެފްރިކާގެ އަސްކަރީ ލަޝްކަރުތައް ފޮނުވުމަށް އ.ދ ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. 15 މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫދާންގައި 2 ބަސްޖެހި ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި 33 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫދާނުގެ ވެރިރަށް ޚަރްތޫމްގައި 2 ބަސް ޖެހި ހިނގި ހާދިސާގައި 33 މީހުން މަރުވެ 24 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ސޫދާނުގެ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހު ހިނގި މި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ...
އޭޝިއާ

އަންހެނެއްގެ އިތްފަތް ފޭރިގައިން މައްސަލައެއްގައި އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން މަގުތަކަށް

ބަހެއްގައި އަންހެނެއްގެ އިއްފަތް ފޭރިގައިން މައްސަލައެއްގައި އެކަން ކުރި މީހުންނަށް އެއްވެސް ރަހުމެއް ނުބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލާ އިންޑިޔާގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި، ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި، އެކްޓިވިސްޓުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. އިންޑިޔާގައި ހިނގާދިޔަ މި ...
ދުނިޔެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ބްރިޓަންގައި އާންމުކުރި ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއަކުން ދައްކައިދީފިއެވެ. ބްރިޓަންގައި އާންމުކުރި ބޯހިމެނުމުގެ އައު ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިންގްލެންޑު އަދި ވޭލްސްގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ހަމައެކަނި ހައްލު : މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާ

މިޞްރުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެދާނެކަމަށްބުނެ މިޞްރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އިންޒާރުދީފިއެވެ. ޤައުމުގައި ބޮޑުވަމުންދާ ސިޔާސީ މައްސަލައިގައި، ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެންމެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ލުބުނާންގައި ސުންނީ މުސްލިމުންނާއި އަލަވީންނާއި ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް

ލުބުނާންގެ އުތުރގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޓްރިޕޮލީގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ސްނައިޕާ ބަޑީގެ ހަމަލާ އަމާޒުވެ މަރުވި 11 މީހުންގެތެރޭގައި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުކިއުރިޓީ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ސޫރިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ނުރައްކާތެރި ސެރިން ގޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލްތައް ވައިގެ މަގުން އަޅާ ބޮންތަކަށް އަޅައިފައިވާކަމަށާއި، އަދި ރައީސް ބަޝާރަލް އައްސަދުގެ އަމުރަށް އިންތިޒާރުކުރަމުންދާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އުރުދުގާންއާއި ޕުޓިން ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރަނީ

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުގެ ތަފާތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝަވަރާކުރުމަށް ޓަކައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން ތުރުކީގެ ބޮޑުވަޒީރު އުރުދުގާންއާއި ހޯމަދުވަހު އިސްތަންބުލްގައި ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާ އަދި ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާއި ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ހަފްތާ ފަލަސްތީނުން އ.ދ އަށް ކުރި ޒިޔާރަތަށްފަހު އަންމާންގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އާއި އާދީއްތަދުވަހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އައްބާސްއާއި ރަސްގެފާނު ޢަބްދުﷲ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށްފަހު އަނބުރާ ލިބެންފަށައިފި

އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ހޮނިހިރުދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބިފައިވާކަމަށް ދިމިޝްޤުގެ ރައްޔިތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިމިޝްޤުގެ އުތުރުގައި ހުކުރު ދުވަހު ސަރުކާރުގެ ސިފައިންނާޢި އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާއި ކުރިމަތިލުން ތަކެއް ހިނގައިފައިވެއެވެ. ...

Posts navigation