fbpx

އެމެރިކާ

އީރާނަށް އަދަބު ދިނުމަށް އެމެރިކާ ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތްކުރަނީ

އިޒްރޭލާ އެމެރިކާ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައަކީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމެވެ. ނިއުކްލިއަރ މައިދާނުގައި އީރާނު ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ހުއްޓުވާ އީރާނު މައިތިރިކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއާ ...

ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗިލީއަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 300 މަރު

ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗިލީއަށް އައި ބިން ހެލުމުގައި 300 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ރެކްޓާރ މިންގަނޑުން 8.8 ގައޮ ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ ...

އެމެރިކާގެ މީހަކު ބޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާ، އެއީ 'ޓެރަރިސްޓު' ހަމަލާއަކަށް ނުވި. މިއީ ޖޯކެއްބާ؟

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގައި އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި އެގައުމުގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ ޖާނުންފިދާވެގެން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރާއިދެކޮޅަށް ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޔަހޫދީއަކު ދިން މިފަދަ ...
ރިޕޯޓް

”ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެ!“ -ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް-

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭނެކަމަށް، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކުގެ އެންމެ އިސް ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް މެކް ކްރިސްޓަލް ބުނެފިއެވެ. މެކް ...

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހެއިޓީގެ ކުޑަކުދިންތަކެއް ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހެއިޓީގެ ސޯސިއަލް އެފެއާރޒްގެ މިނިސްޓާރ ވަނީ އޭއެފްޕީއަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. ...

އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އޮބާމާއަށްދީފި.

އަލްޤައިދާގެވެރިޔާ އުސާމާބިންލާދިންގެ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެރައީސް އޮބާމާއަށްދީފިއެވެ. އުސާމާގެ މި އިންޒާރުގައި ފަލަސްޠީނަށް ހަމަޖެހުން ނާންނަހާ ހިނދަކު އެމެރިކާއަށްއަމާންކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެމެރިކާ އަޑީގައިއޮވެގެން ...

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި އެގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންވަނީ 1 ...

ހެއިޓީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ!

ހެއިޓީއަށް މިއަދު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ބިންހެލުމެއްއައިސް ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުލައްކަ މީހުން މަރުވިތާ ހަފްތާއެއްވީތަނާ މިއަދު އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.1 ...

‘އަފްގާނިސްތާނު ހަނގުރާމަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަށް ބަދަލުވަނީ.’ – އެމެރިކަން އާރމީ

'އެމެރިކާ އިން އަފްގާނިސްތާނުގައި ކުރަމުން މިދާ ތާކުންތާކުން ނުޖެހޭ ހަނގުރާމަ ނުހުއްޓުވައިފިނަމަ މިހަނގުރާމަ ދެވަނަ ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ.'ކަމަށް އެމެރިކާގެ ފައުޖުގެ ބައިވެރިއެއްކަމުގައިވާ ...

Posts navigation