fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ސައުދިޢަރަބިޔާއާއި ތުރުކީއާއި ގުޅިގެން ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ސައުދިޢަރަބިޔާއާއި ތުރުކީއާއި ގުޅިގެން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދެޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. "ސޫރިޔާގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަޢުދިޢަރަބިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަސް ތުރުކީއިން ވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސީރިޔާގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ އަސަދު ވެރިކަމުން ފޭބުން- ފްރާންސް

ސީރިޔާގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޙައްލަކީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވެރިކަމުން ފޭބުންކަމުގައި ފްރާންސްގެ ރައީސް ފްރަންސުއާ އޮލާންޑް އިއްޔެ ހާމަކޮށްފިއެވެ. އދ.އިން ސީރިޔާއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅި ސުލްހައިގެ ...
އޭޝިއާ

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި ހަމީހުން މަރުވެއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އުތުރުގެ ރަށަކަށް އައި ހޮނިހިރުދުވަހު އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 6 ކަށް އަރައިފިކަމަށް އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުންގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިބިންހެލުމުގައި 6 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު 43 މީހަކަށްވަނީ ...
އޭޝިއާ

ޢީދުގެ އުފާފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފިތުރުޢީދުގެ އުފާފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ 6 މުސްލިމަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސަލާމަތީބާރުގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ވައިގެމަގުން ޑްރޯން ބޭނުންދިން މިހަމަލާދީފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބޯރޑަރުކައިރީގައި އޮންނަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސައުދިޢަރަބިޔާގައި އެތަކެއް މުސްލިމުން ޢީދުނަމާދު ކޮށްފި

ސަޢުދިޢަރަބިޔާގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެތަކެއް މުސްލިމުން ޢީދު ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގައި ދެޙަރަމްގެ ޚާދިމް ޢަބްދުﷲ ރަސްގެފާނާއި ވަލީއަހުދު އަމީރް ސަލްމާން އާއި އަދި ޝާހީ އާއިލާގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ލީބިޔާގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ގުޅިއްޖެ

ލީބިޔާގެ މުޢަމަރް އަލްޤައްޒާދީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ކުރެވުނު ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި އެޤައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސޫރިޔާގެ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ހުސާމް ނައްޖާރު ނަމަކަށްކިޔާ ލީބިޔާގެ ހަނގުރާމަވެރިޔަކު ...
އެމެރިކާ

ފްލޮރިޑާގެ މުސްލިމު އާއިލާއަކަށް ޕެޓްރޯލް ބޮމުން ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ މުސްލިމް އާއިލާއެއް ދިރިއުޅޭ ގެއަކަށް ޕެޓްރޯލް ބޮމަކުން ބަޔަކު ހަމަލާދީފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދަންވަރު 3:45 ދިން މިޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ އިސްލާމްދީނަށް ޢަދާވާތްތެރި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާއެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ...
އެމެރިކާ

އެސިޑް ފުޅި ތަކަކުން އިލިނޮއިގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފި

އެމެރިކާގެ އިލިނޮއިގެ ހުޅަނގު ލޮމްބާޑްގެ އިސްލާމިކް ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާބަންދުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓްކުރެވުނު މުސްލިމް އިންސްޓްޓިއުޝަނަކަށް ދެވުނު ދެވަނަ ހަމަލާކަމަށްވެއެވެ. ޗިކާގޯގެ ދަ ކައުންސިލް އޮފް އިސްލާމިކް  އޯގަނައިޒޭޝަނުން ...
ދުނިޔެ

ސައުތުއޭމްޕްޓަންގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނި މީހަކަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ސައުތުއޭމްޕްޓަން ސަރަޙައްދުގައި ތިބޭ މިސްކިތްތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށްބުނެ އިންޒާރުދެމުން ދިޔަ 43 އަހަރުގެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ޗާންދްލާސް ފޯޑްގެ ފެއަރބައިމް ވޯލްކް ގައި ދިރިއުޅޭ ޓިމޮތީ ބިންގްހަމް މައްޗަށްވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓެއް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވައްޓާލައިފި

ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖެޓެއް އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވައްޓާލައިފިއެވެ. "އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންވަނީ ޖެޓުވައްޓާލައި އޭގެ ޕައިލެޓް ހައްޔަރުކޮށްފައި،" ލޯކަލް ކޯރޑިނޭޝަން ކޮމިޓީސް (އެލްސީސީ) އޭކިޔުނު އެކްޓިވިސްޓުންގެ ވިއުގައިން އިއްޔެ ހާމަކުރިއެވެ. ހަނގުރާމަވެރިން ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސޫރިޔާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ މަންދޫބު އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާ ގުޅިއްޖެ

އދ.ގެ އިންސާނީ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސޫރިޔާގެ މަންދޫބު ދާނީ އަލްބަޢާޖް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާ އިއްޔެ ގުޅިއްޖެއެވެ. ސޫރިޔާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭ މަންދޫބު ހާމަކުރިގޮތުގައި އޭނާ އިދިކޮޅުފަރާތްތަކާއި ގުޅުނީ ސަރުކާރުގައި ހުރެގެން ...
އެމެރިކާ

ޚުރުމޫޒްގެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފި

ކަނޑުމަގުން ދުނިޔޭގެ އެކިޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރަމުންދާ ބޯޓުފަހަރުގެ 40 އިން ސައްތަ ހުރަސްކުރާ  ޚުރުމޫޒްގެެ ކަނޑުއޮޅިކައިރިން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކާއި ތެޔޮޓޭންކަރެއްޖެހި މުޑިއަރައިފިއެވެ. "މިއެކްސިޑެންޓުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހާނިއްކަވެފައެއްނުވޭ. މިއެކްސިޑެންޓުގެ ސަބަބުން ...
އަރަބިދުނިޔެ

މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ހުތުރުބަސް ބުނި ޝީޢީއަކު ޖަލަށްލުމަށް ބަޙްރައިންގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމް ކޮށްފި

ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވިގެންވާ މާތް ނަބިއްޔާގެ ލޮބުވެތި އަނބިކަނބަލުން، މުއުމިނުންގެ މަންމަ ޢާއިޝަތުގެފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހުތުރުބަސް ބުނި ޝީޢީއަކު ދެއަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ބަޙްރައިންގެ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ބަޙްރައިންގެ ޖީނާޢީ ކޯޓުން 19 އަހަރުގެ ...
އޭޝިއާ

ޕާސްކިތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 10 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޕާސްކިތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެޤައުމުގެ ހުޅަނގުއުތުރުގެ ޤަބީލާ ސަރަހައްދަށް ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ 10 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަސްކަރިއްޔާއިން މިހަމަލާދީފައިވަނީ ޤަބީލާ ސަރަޙައްދުގެ ތިން ...

Posts navigation