fbpx
އެހެނިހެން

އެނގޭތަ: ހާވާރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދޮރުއަށީގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވަރސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހާވާރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ހާވާރޑް ލޯ ސްކޫލްގެ ބޭރު މައި ދޮރުއަށީގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއްގެ ތަރުޖަމާ ހަރުކޮށް، އެއީ އިންސާނީ ތާރީޚްގައި ޢަދުލުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މަތިވެރި ...
އެހެނިހެން

އެނގޭތަ: ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މީހަކަށް ނިދެނީ ކިތައް މިނެޓުންކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

ނިދަން ޖައްސާލާގޮތަށް އިރު ކޮޅެއް ނުވެ ބައެއް މީހުން ނިދާ ހަރުދަނޑިވެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ނުނިދިގެން އެނދުގައި ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮއްވާ އިރުކޮޅަކުން އިވެނީ ފަތިސް ނަމާދު ބަންގި ގޮވާ އަޑެވެ. މިއީ ...
އެހެނިހެން

އެނގޭތަ: ނޭނގޭ ކަންކަމަށް “އެކްސް” ބޭނުންކުރަނީ ކީއްވެ؟

އަލްޖިބްރާގެ ނަމްބަރެއް ހަދާލިޔަސް، ނުވަތަ ގޮތް  ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ސިފަކުރިޔަސް މި ޒަމާނުގައި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ “އެކްސް” އަކުރެވެ. މިކަންކަމަށް އެކްސް އަކުރު ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވަނީ އަޞްލު ޢަރަބި ބަހުގެ ...
ވާހަކަ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ދަރިއަކު ލިބުން އެދި...

މިވާހަކައަކީ، ދަރިން ދެއްވާނެ ވަގުތެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރުތައް ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްގެ ބަނަވަމުންދާ ޙަޔާތަށް އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅެއް ކިތަންމެ ފަނޑުގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ދިއްލާލެވޭތޯ ތަޙްސީސްކުރާ ވާހަކައެކެވެ. ***************** "ތިބާ ބޭނުންވާ އެއްވެސް ...
ވާހަކަ

ބަދުރުގެ ހަނދާންތަކުން: "ބޭބޭ ކޮބައިހޭ އަބޫ ޖަހުލު؟"

މީ 19 އޮގަސްޓް 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ބަދުރުގެ މައިދާނުގައި، ޞަޙާބީއަކު ވިދާޅުވަނީ..." މިއީ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ އަސަރުގަދަ ތަޤްރީރަކުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޑު އަހާފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ނަކްބާ: ނިމިއްޖެ ކަމަށް ހީނުކުރައްވާށެވެ!

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި އިޒްރާއީލުން ފަލަސްޠީނަށް ޙަމަލާދެނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މިދުވަސްވަރު ކުއްލިއަކަށް ނުރައްކާތެރިކަން އިތުރު ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލުގެ ތަކުގެ ޖަވާބު އެނގެން ބޭނުން ...
ރިޕޯޓް

އެނަމާ ބޯޓު ކާރިސާއާއި މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިންގެ ހަނދާނަށް ގެނުވަނީ ފަހުގެ ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ހިނގާފައިވާ ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި ޙާދިޘާގެ މަތިންނެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ...
ރިޕޯޓް

ނިޢުމަތެއް ފަދަ ޙާކިމާގެ 10 ސިފަ

ވެރިކަމާ ބެހޭ ދިރާސާތައްކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ހުޅަނގުގައި ވެސް "އަލްބުއާސެން" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ 10 ވަނަ ޤަރުނުގެ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަލްމާވަރްދީ (ރަޙިމަހުﷲ) އިސްލާމީ ވެރިން ސިފަކުރައްވަމުން 10 ...
ދީނީ ލިޔުން

އީދުމީލާދު އުފަންކުރުވި ފާޠިމީންނަކީ ކޮންބައެއް؟

ނޯޓް: މިއީ 14 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ދިއިސްލާމްގައި ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ފާޠިމީން ނުވަތަ ޢުބައިދީ ޚިލާފަތޭ ކިޔައިގެން އުޅުނު މީހުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ހިޔާވަހިކަން ލިބުން ޙައްޤު ނުވާކަން ...
ރިޕޯޓް

ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ލިބުނީމަ ރޮހިންޖާއަށް އެހީދޭ އުޞޫލު ހަމަ ރަނގަޅު

  ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދިވެހި ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ ލިޓަސް އޮޓޯމޮބައިލްސްގެ ފަރާތުން ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި ފެށީ އަދި މުޅިން ތަފާތު ކެމްޕެއިނެކެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިއަކުން ހިލޭސާބަހަށް ...
ވާހަކަ

ނުރަ އިސްތަށީގެ އިންޒާރު

  އިޔާސް ބިން ޤަތާދާ އައްތަމީމީ އަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ވެރިމީހާ އެވެ. އެއްދުވަހަކު، އިޔާސް އަށް ކުޑަ އެއްޗެއް ފެނިލައްވައިފިއެވެ. މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ އާދައިގެ ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ޔަހޫދީކަލޭގެއާއި އިބްނު ހަޖަރު (ރަޙިމަހުﷲ)ގެ ކުރު ބައްދަލުވުން

އަލްޙާފިޟް އިބުނު ހަޖަރު (ރަޙިމަހުﷲ)ގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ވަރަށް ބުއްދިވެރި ވާހަކައެއް މުއައްރިޚުން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިބްނު ހަޖަރަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދުވަސްވަރު މިޞްރުގެ ޤާޟީއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަސައްކަތަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާއިރު ވަޑައިގަންނަވަނީ އަސްގާޑިޔަލަކަށް އަރާވަޑައިގެން ...
ރިޕޯޓް

މިޔުޒިކު އަޑުއެހުން ހުއްޓާލަންވީ 6 ސަބަބެއް

މިޒަމާނުގައި މުނިފޫހިފިލުވާލާ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް ގޮތަކީ މިޔުޒިކު އަޑުއަހާލުމެވެ. އެހެންކަމުން، މީހަކު ތިބާގާތު މިޔުޒިކު އަޑުއެހުން ހުއްޓާލާށޭ ބުނުމުން އެ އެދެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށްކަމަށް ހީވެއެވެ. އެހެނަސް ...
ރިޕޯޓް

އެހެނަސް ވަންނަން ބޭނުންވަނީ ސުވަރުގެއެވެ.

މިއަދުގެ ދުނިޔެއަކީ ބަވަނަވަމުން އަންނަ ދުނިޔެއެއްކަމާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ޘަޤާފަތްތަކުގެ އަސަރު އެކި ގޮތްގޮތުން ހުރިހާ ޘަޤާފަތަކަށްވެސް ކުރާނެކަމީ ދެކޮޅުހެދެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. ނަމަވެސް އެހެނިހެން ޘަޤާފަތްތަކުގެ ކުނޑިބުނޑި އަމިއްލަ މޫނަށް ...

Posts navigation