fbpx
ވާހަކަ

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: ޖަލުގައި ދުވަސްތައް ވޭތުކުރި ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޙަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ހުވަފެން

އަހަންނަށް ހެޔޮ ނުބައި ވިސްނޭ އުމުރަށް އަންނަން ފެށިއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެހާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމެއް ނެތެވެ. މިގޮތުން އަހަރެން ވެސް ބޮޑުވަމުން އައީ ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ތަޙްޒީބީ ...
އެހީ!

އަޒީންއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

  ވަރަށް އާދައިގެ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އުފަން (ޢަލީ އަޒީން، މޫނިމާގެ ށ. ކަނޑިތީމު) އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. ...
އެހީ!

އަޒީންއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ވަރަށް އާދައިގެ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އުފަން (ޢަލީ އަޒީން، މޫނިމާގެ ށ. ކަނޑިތީމު) އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ. އެހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތުއްތު މުޖާހިދު ބިން އަހްމީމް ވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީގެ އަތަކަށް ބޭނުންވެފައި

ރ މަޑުއްވަރީ ސަނީ ކޯނަރ އަހްމީމް ޢީސާގެ 2 ވަނަ ދަރިފުޅު މުޖާހިދު ބިން އަހްމީމްއަކީ ދުނިޔެއަށް އުފަން ވިއިރުވެސް ހަށިގަނޑުގައި ވާ އިންފެކްޝަންއެއްގެ ސަބަބުން އެކި ގުނަވަންތައް ހަލާކުވެ އެއްތަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދެވަނަ ޤުރުއާން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ބަހްރެއިންގެ ރަސްގެފާނު ހަމަދު ބިން އިސަ އަލް ހަލީފާގެ ސަރުކާރުގެ ޙަރަދުގައި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދެވަނެ ޤުރުއާން ކޮންފަރެންސް ފަށައިފިއެވެ. ކޮންފަރެންސް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވަނީ އެޤައުމުގެ އިސްލާމިކް އެފެއާރސް އާއި ޖަސްޓިސް، ...
ދުނިޔެ

އަލިފާނުގެ ގިނިހިލަތަކެއް ވެހި 500 މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ

ސައިބީރިއާއަށް އަލިފާނުގެ ގިނިހިލަތަކެއް ވެހި 500 މީހުންނަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި 500 އެއްހާ މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ ވިކަމުގައި ބޭރުގެ މީޑިޔާތަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ...
އޭޝިއާ

އިންޑިއާގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ހޫނިވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމެން އުޅެނިކޮށް އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފައިވަނިކޮށް އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް ޕަސެންޖާ ބަހަކަށް އެރި އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިންޓަނެޓުން ސަބްސިޑީ ދިނުމާބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް

އިންޓަނެޓުން ސަބްސިޑީ ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. . ނަޝީދު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބްލޮގުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ...
އޭޝިއާ

ރޮހިންގްޔާ 500 އެއްހާ މުސްލިމުން ފަތާފަ މެލޭޝިޔާއަށް އަރައިފި

ރޮހިންގްޔާ 500 އެއްހާ މުސްލިމުން ފަތާފަ މެލޭޝިޔާއަށް ކަމަށް މެލޭޝިޔާގެ ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. މިމީހުން މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ފުރީ ބޯޓެއްގައި ކަމަށާއި އަދި 15 ދުވަހު ދުއްވުމަށް ފަހު 500 ...
އެހީ!

އައިޝަތު ނިހުލާއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ

ލ.މާބައިދޫ، ސާހިލް މަރިޔަމް ނާހިދާއާއި ދޮމްމޫސަގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅު އައިޝަތު ނިހުލާ އަކީ ބަލާބެލުމަށް ބަލިކުއްޖެއްކަން ނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް މާގިނައިރު ކޮޅަށްހުރުމާއި، ހިނގުމާއި، ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމުން އައިޝަތު ނިހުލާއަށް ވޭނާއި ދަތި ...
އެހީ!

ހަނާންއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށް ދެއްވާ .

ރ.އުގޫފާރު ނީލްވިލާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި ޒުލްފާ ހުސެންގެ އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅު 8 އަހަރުގެ ފާތުމަތު ހަނާންއަކީ ދުނިޔެއަށް އުފަން ވިރުވެސް ނުކުޅެދޭ ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްކަމުގައި ވާ ...
އެހީ!

އައިމިނަތު އިބްރާހިމްއަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ

ޏ. ފުވައްމުލަކު ސަރުމާގެ 35 އަހަރުގެ އައިމިނަތު އިބްރާހީމަކީ ލޭގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާތެރި ވައްތަރެއް ކަމުގައިވާ "އެކުއިޓް މިލޮއިޑް ލޫކިމިޔާ" އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދާބަލިމީހެކެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 24 ...

Posts navigation