fbpx
ރިޕޯޓް

“ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި” – ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް!

މިޒަމާނުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަރިންނަށް އުނގަންނައިދޭނެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތާއި އެދަރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވާނެ ގޮތަކަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެކެވެ. “ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި” ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް19: މިސްކިތައް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މިހާރު ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސްގައި ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަސް: މިޔުޒިކާއި ދުރުވާން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

ރަމަޟާން މަހަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަޔާތަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ މައްސަރެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހެއްގައިވެސް އެފަދަ ބަދަލުތައް މުޖުތަމައުން ފެނިގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މީހުންގެ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލުވެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ އިންޓިވިއުއެއް އިޝާން އާއެކު ގެނެސްދެނީ

އަލީ ރަމީޒުގެ ހާއްސަ އިންޓިވިއުއެއް އިޝާން އާއެކެ ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް އަލީ ރަމީޒު ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލްގެ 3 ވަނަ އަށް ދިޔަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓަލިކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޖިދައިގެ ފޮނިކަން އިހްސާސްވެ، އިޝާން ލަވަކިޔުމާއި ދުރަށް!

މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލްގައި 3 ވަނަ ލިބިފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮޮލް އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމަށްފަހު ލަވަ ކިޔުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔޫއައިއެސް އިން ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ އޮންލައިން ޢިލްމީ ކުލާސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ޔޫއައިއެސް އިން ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކާ ގުޅޭ އޮންލައިން ޢިލްމީ ކުލާސްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޔުނައިޓެޑް އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ (ޔޫއައިއެސް) އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ...
ރިޕޯޓް

ރަމަޟާން މަސް އަންނަނީ… ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ރަމަޟާން މަހާއި އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ނުހިފި ހުރި ރޯދަ ނުހިފާ ތިބީ ކިތައް މީހުން ބާއެވެ؟ ޔަގީނުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހަނދާން ނެތި ތިބޭނެއެވެ. ފަހުވަގުތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާރސީގެ “ހަދިޔާވަށި” މިފަހަރު މުޅި ރާއްޖެއަށް!

“ހަދިޔާވަށި”ން މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ އެތައް ގެއެއްގެ ދޮރެއްގައި މާސީ ޖަމިއްޔާގެ ޓީމުން ޓަކިޖެހީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އިހުސާސް ދެނެތިބެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ހަދިޔާވަށި” ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް އޮންނާނެ: މާރސީ

މިދިޔަ އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް މާރސީއިން ހަދިޔާވަށި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މަރސީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. “ހަދިޔާވަށި” ނަމުގައި ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތި ހަދިޔާ ކުރާ މިޕްރޮގްރާމްއަކީ ރަމަޟާންމަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތަޖުވީދު ކިޔަވައިދޭ އޮންލައިން ކުލާސްތަކެއް ސަލަފުން ފަށަނީ

ތަޖުވީދު ކިޔަވައިދޭ އޮންލައިން ކުލާސްތަކެއް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މާދަމާ ފަށާ “ތިލާވަތުލް ޤުރްއާނު” ކުލާހުގެ މުދައްރިސަކީ އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤު އެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގުރުއާން އެމްބަސެޑަރ ޕްރޮޖެކްޓް! ބައިވެރިވާނެ ގޮތް މިއޮތީ…

ގުރުއާން އެމްބަސެޑަރ (ސަފީރުލްޤުރާން) ޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށާއި އެކު އުމުރުގެ މީހުންނަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެ ކަމަށް ފޭސްބުކްގައި ޑރ، ޝަހީމް ރޭ ...
ދުނިޔެ

ސާފުތާހިރުކަން އިސްކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން އިސްކުރަށްވާ: މުފްތީ މެންކް

ސާފުތާހިރުކަން އިސްކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން އިސްކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމް ވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެކް ނަސޭހަތްތެެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މީސް މީޑިއާ މެދުވެރި ކުރަށްވާ ޢިލްމީ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ގެނެސް ސެއްވާ ...
ދުނިޔެ

މުސްތަޝާރަށް ކޮރޯނާ ޖެހުމުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުގައި

ނަތަންޔާހޫގެ މުސްތަޝާރާ އަކަށް ކޮރޯނާ ޖެހުމުން ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވިއެވެ. ސަހުޔޫނީ ދަޢުލަތެއް ކަމުގައިވާ އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވަނީ ޔަހޫދީ ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ނަތަންޔާހޫއަށް ލަފާދޭ އަންހެނެއް ކަމުގައިވާ ރުބެކާ ބޮލްވޮޝް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲއަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން ވަކީލު ކުރުން: ޝެއިޚް ނިމާލް

މާތްﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުމަކީ އެކަމެއްގައި ލައްވާފައި އޮންނަ ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން އެކަނލާގެއަށް ވަކީލުކުރުން ކަމަށް އައްޝެއިހް ނިމާލު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ...

Posts navigation