fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 8 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

1443ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން 878،646.00 (އަށްލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހައެއް ) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރުސަތު ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހުންނަށް

މިއަހަރު ހައްޖުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދިރިއުޅޭ 60،000 މީހަކަށްކަން އެގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑް 19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަައުދީގައި އަޅާފައިވާ ހާއްސަ ...
ދީނީ ލިޔުން

އުމަރު ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ދެއްވި އެންމެ ފަހު ޚުޠުބާ

ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ ދެއްވި އެންމެ ފަހު ޚުޠުބާގައި ޙަމްދުޘަނާ އަށް ފަހު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ޚަލްޤުކުރެއްވުނީ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ވަނީ އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލެވިފައެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއަހަރުވެސް އިޙްޔާ ފޯރަމް އޮންނާނެ

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރުގެ މި ފޯރަމް ކުރިއަށް ދާނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންގާރަ ދުވަސް

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށްދާ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ...
ދިއިސްލާމް

ރަމަޟާންމަހަށް މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ: ޚުޠުބާ 

ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާއްދީ ގޮތުންނާއި ރޫޙާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައި ވަނީ ...
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ އަޑުއަހަން ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މިހާރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކަމާއެކު ނަމާދުކުރަން ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ. ގައިދުރުކޮށް ތިބި މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރަން ...
ދީން

ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މުދަލެއް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ބާޒާރަށް ނެރެ ވިއްކާނީ ފާފަވެރިން: ޚުޠުބާ

އިޙްތިކާރު ކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ވިޔަފާރީގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިއުލާނުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ރެސްޓޯރެންޓްތައް ހުޅުވައިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ރޯދަމަހުގެ ރޭތަކާއި ޝައްވާލްމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރޭތަކުގައި ...
ދިއިސްލާމް

ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙް ނަމާދުގައި ކުރާނީ ދިހަ ރަކުއަތް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކުރާނީ 10 ރަކުއަތްކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސާރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އާޢްމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ޙަރަމްފުޅުގައި ކުރާ ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި 20 ރަކުއަތް ކުރަމުން ...
ނަމާދު ކުރަނީ 
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޒުންގެ ވިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި 

ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޛުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޒުން ނުވަތަ ޤާރީން ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ލިޔެކިއުންތައް އިމިގްރޭޝަންގެ އޮންލައިން ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން އެދިއްޖެއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ކައުންސިލަށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ 

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ރަށު ކައުންސިލަށް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތް އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ހުޅުވައިފއެވެ. މަސްޖިދުލް ވިދާދި، މިސްކިތް ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ. ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ. ...

Posts navigation