fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ވަޙީދު ފައްޅިއަށް ވެންނެވި މައްސަލަ ފިޤްޙް އެކަޑަމީގައި މަޝްވަރާކުރާނަން: ޑރ. ޝަހީމް

ރައީސް ވަޙީދު ފައްޅިއަށް ވެންނެވި މައްސަލަ ފިޤްޙް އެކަޑަމީގައި މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މަޝްވަރާ އިން ނިންމާ ގޮތްތައް ރައީސް ވަހީދަށް އަންގަވާނެ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާރޓީގެ އިސްތަރުޖަމާނު އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެކުވެގެން ގޮތްތަކެއް ނިންމުން: ޑރ. ޑީޑީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކެއް އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށުގައި އިށީނދެ ގޮތްތަކެއް ނިންމުން ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ޑރ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެއްނެތް: ޑރ. ޑީޑީ

މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސްކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން އެމާބެހޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ރައީސާ އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ފިޝަރީޒް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްތިޢުފާދެއްވުމަކީ އެވަގުތަށް އޮތް އެންމެރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުރީގެރައީސް ގ، ކެނެރީގޭ ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވީ އެއީ އެވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށްވާތީކަމުގައި މިއަދު ރާއްޖެ ޓީވީއަށްދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އޭރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއޮތީ އެކީ އެކައްޗަކަށް ބާރުކެނޑިފައި ...
އެމެރިކާ

ޢިރާޤު ސިފައިންގެ ފުށުން ގެއްލުންވި ކަމަށްބުނާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 400 މިލިޔަން ޑޮލަރު ޢިރާޤުން ދެނީ

ޢިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޞައްދާމު ޙުސައިންގެ ދުވަސްވަރު ޢިރާގު ސިފައިން ކުވައިތަށް އެރި ޙާދިސާގައި ޢިރާގު ސިފައިންގެ ފުށުން އެކި ކަހަލަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށްބުނާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ...
ޔޫރަޕު

ޣާޒާ ޖަލެއްގެގޮތުގައި އޮތުމަށް ދޫކޮށެއްނުލެވޭނެ - ޑޭވިޑް ކެމެރަން

އިޒްރޭލުން ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޭވިޑްކެމެރަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވައިފިއެވެ. ޣާޒާގެ ރައްޔިތުން އޭނާ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ ކުށްވެރިން ބަންދުކުރާފަދަ ކޭމްޕެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއްގެގޮތުގައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ޗައިނާ މީހުންނަށް ޔަހޫދީންގެ ހަގީގަތް ގަބޫލު ކުރެވޭ!

އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ޗައިނާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އިންޖިނިއަރ އަދި އިކޮނޮމިސްޓެއްކަމަށްވާ ސޮންގ ހޮންގބިންގ މީގެ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޔެ ފޮތްފިހާރަތަކަށް ނެރެފައިވާ "Currency War" މިފޮތަކީ ޗައިނާގައި މިފަހުން އެންމެ ބާރަށް ...
ޔޫރަޕު

ޓެރަރިސްޓު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުކަމާއެކު ކުރިއަށް

ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުން ޣާޒާގެ ކުށެއްނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނައްތާލާ، އަދި ތިންއަހަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ޣާއްޒާ ޙިޞާރުކޮށްފައި އޮތްއޮތުމާ ދެކޮޅުހަދައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަމުން ޣާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީފޯރުމުވަށްޓަކައި ...
އޭޝިއާ

"އޮޕަރޭޝަން އަލް ފަތްޙު"ގެ ނަމުގައި ޠާލިބާނުން ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ފަށަނީ

ޠާލިބާނުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އަރައިގަނެގެންއުޅޭ މުސްތަޢުމިރުންނާ އަދި އަފްޣާނިސްތާނުގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަންނަ ހަފްތާގައި "އޮޕަރޭޝަން އަލްފަތްޙު"ގެ ނަމުގައި ވަރުގަދަ ޙަމަލާތަކެއް ޠާލިބާނުން ފަށާނެއެވެ. އަދި ...
ޝަޚުސިއްޔަތު

ޙާމިދު ގުލް – އެމެރިކާއަށް ބިރުހުރި ފަހުލަވާނެއް

ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޙާމިދު ގުލްއަކީ އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނު ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، އަދި އޭގެފަހުން 1987 ން 1989އަކަށް ޕަކީސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމް ފުރުއްވާފައިވާ މިލިޓަރީ ...
އޭޝިއާ

ޠަލިބާން މުޖާހިދުން އަނެއްކާވެސް މަރްޖާހ ކޮންޓްރޯލްކުރަންފަށައިފި

ޠާލިބާން މުޖާހިދުންބާރުގެ ދަށުގައިއޮތް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މުސްތަޢުމިރުންނަށް އެންމެމުހިއްމު އެއް ރަށްކަމުގައިވާ މަރްޖާހ އަނެއްކާވެސް މުޖާހިދުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަންފަށައިފިކަމަށް އިންގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ މޯރނިންގ ސްޓަރއިން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފޮއެވެ. ...
އޭޝިއާ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ ޠާލިބާން ލީޑަރުން އަފްޣާނިސްތާނާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި - ގާޑިއަން

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އޭޖެންޓުންނާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނު ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ ޠާލިބާން މުޖާހިދުންގެ ލީޑަރުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަރުކާރާ ޙަވާލުނުކުރާނެކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުންނާ ޙަވާލާދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ ގާރޑިއަންއިން ބުނެފިއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ...
އެމެރިކާ

ހިލަރީ ކްލިންޓަން އީރާނަށް އަދަބުދިނުމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގައި ގުނބު ހިލިފައި

މިދުވަސްކޮޅު އެމެރިކާގެ ޚަރިޖީވަޒީރާ ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހޭބޯނާރާއުޅެނީ އީރާނަށް އަދަބުދިނުމަށް އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މިކަމުގައި ރަޝިޔާގެ ރުހުން ލިބޭތޯ މިވަގުތު އޭނާހުރީ ރަޝިޔާގައެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

މިއަދަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ޔަހޫދީކުރުމަށް އިޒްރޭލުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނާދެކޮޅަށް މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށްވާ ދުވަސް

މިއަދު (19 މާރްޗް 2010) ހުކުރުދުވަހަކީ މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ އަދި ޤުދުސްގައިވާ އެހެނިހެން އިސްލާމީ އެހެނިހެން މުޤައްދަސް ތަންތަން ޔަހޫދީ ކުރުމަށް ޙައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންގެންދާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ...

Posts navigation