fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އީމާންކަމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ ބުނެލުމެއް ނޫން: ޝައިޚް ނިޝާން

އީމާންކަމަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލާ ބުނެލުމެއް ނޫންކަމަށާއި އީމާންކަމަކީ އެއީ ދުލުން ބުނުމާއި، ހިތުން ޤަބޫލު ކުރުމާއި އަދި އޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ޢަމަލުތަކުން އެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔައިގެން އޮވެއްޖެނަމަ ﷲ ގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ: ޝައިޚް ޢަޡްމަތު ޖަމީލު

އަޅުގަނޑުމެން ނިދަން އޮށޯންނައިރު އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔައިގެން އޮވެއްޖެކަމުގައިވަނީ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށާއި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށްވެސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ތިމާއަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާއަކަށްޓަކައި ވޯޓު ދިނުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ: ޝައިޚް ފިކުރީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ދީނަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރާ މީހަކު ހުރިކަން އެނގި އެމީހެއްގެ އަތުން ތިމާއަށް ލިބޭ މާލީ މަންފާއަކަށްޓަކައި އޭނާ ހޮވަން ވޯޓު ދިނުން ހުއްދަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲ ގެ އާޔަތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ޣާފިލުވެފައިވާ އަޅުކަމެއް: އައްޝައިޚް ނިމާލް

ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކައުނީ އާޔަތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެ އަޅުކަމެއްގެ މަތިން ޣާފިލުވެފައިވާ މުހިއްމު މަތިވެރި އަޅުކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިޝްވަތު ދިނުމަކީ ﷲ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ލަޢުނަތް ލިބިގެންދާނެކަމެއް: ޝައިޚް ސިނާން

ރިޝްވަތު ދިނުމަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ ލަޢުނަތް އެމީހަކަށް ލިބިގެންދާނެކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ "ސަލަފް ޓޯކް" މާދަމާ ރޭ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމުގައިވާ "ސަލަފް ޓޯކް" މާދަމާ ރޭ (ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ) އިންޝާﷲ އޮންނާނެކަމަށް އެޖަމްޢިއްޔާގެ ވެބްސައިޓުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ރޭ ބާއްވާ "ސަލަފް ޓޯކް" ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖިންނިއަކީ ﷲ ތަޢާލާ އުފެއްދެވި މަޚުލޫޤެއްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހަކު ޤުރުއާނަށް އީމާނެއް ނުވޭ: ޝައިޚް ސަމީރު

މުސްލިމަކަށްވެ ހުރެ، ޖިންނި އެއީ ﷲ ތަޢާލާ އުފެއްދެވި މަޚުލޫޤެއް ނޫންކަމާއި ޖިންނިއަކީ އުޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާކަމަށްވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީ އެއީ އެމީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާނަށް އީމާން ނުވުންކަމަށާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު: ޝައިޚް ސަމީރު

މީހާގެ ނަފްސު ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެންމެ ވަރުގަދަ ހަތިޔާރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުތަކަށް ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ތާރީޚުގައިވަނީ ލިޔެވިގެންގޮސްފައި: އައްޝައިޚް ސަމީރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އަމާން އޮމާންކަމާއި އަދި އިންސާނުންގެ މުޖްތަމަޢުތަކަށް ލިބިފައިވާ ރައްކާތެރިކަން ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައިވަނީ ލިޔެވިގެން ގޮސްފައިކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ...
ރިޕޯޓް

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ "ދޯސްތީ – އެކުވެރިއެއް"ބާ؟

އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާއިން ވެދީފައިވާ އެހީއާއި އެއްވަރަށް އެހެން އެއްވެސް ޤައުމަކުން ވެދީފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

އަމިއްލަ ޙާލައިގެން ނޫޅެވޭއިރު އަދިވެސް ބަލަނީ ތަންތަނަށް ބޮންއޮޅޭތޯއެވެ.

އެމެރިކާގައި ފަޤީރުކަން މުޅިން އައު ރެކޯޑަކަށް މައްޗަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. ފަޤީރުކަން ބަލާ މިންގަނޑުން ތިރިއަށްގޮސް ފަޤީރުންގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 20 މިލިޔަނުން މަތީގައެވެ. ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާއިތުވީތަނާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަދަދުވަނީ ...
ރިޕޯޓް

ދަރުސް ބެނާ މަގު ހުރަހަށް ދެމުން މަނާ

މާލޭގައި މަގު ހުރަހަށް ބެނާ އާއި ފޮތިތައް ދެމުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދީނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މީގެ ކުރިން އަންގާފައިވެއެވެ. ދީނީ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ ދަރުސްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި މަގުތަކުގައި ...
ރިޕޯޓް

ސޯފާ އެގްރީމެންޓާމެދު ޙައިރާންކަމެއް!!

ސޯފާ އެގްރިމެންޓުގައި ރާއްޖެއާއެކު ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށް އެމެރިކާގެ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާރޮބަޓް ބްލޭކް ބުނެފައިވާކަމަށް މީޑިއާގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ 7 ...

Posts navigation