fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

އިތިއޯޕިއާގެ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމް އަވަހާރަވެއްޖެ

އިތިއޯޕިއާގެ މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރިޔާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްއަޘުޔޫބީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޢަރަބި އިސްލާމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ތަކުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ޢަލީ އާދަމު އަލްއަޘްޔޫބީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ މިޞަފަރު މަހުގެ ...
Fathis FC Football Team; Zuvaanun Namaadhaai Gaaiy Kurevvumaai Dheenee Heyluntherikan Ithuru Kurevvumah
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަތިސް އެފްސީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު؛ ޒުވާނުން ނަމާދާއި ގާތްކުރެއްވުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރެއްވުމަށް

ފުޓުބޯޅައަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެއްމެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރެވެ. ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 200 އެތައް ޤައުމެއްގެ، 250 މިލިއަން ކުޅުންތެރިން މިކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ...
Aabaathura Filuvumah Bandhu Kurevifaiva Hukuru Miskiyya Bandhu Koffi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތް ހުޅުއްވައިފި

މަރާމާތުކޮށް، މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓާކައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބަންދުކުރެވުނު ހުކުރު މިސްކިތް ހުުޅުއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން، މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ...
Gadha Kamun Myhun Rape Kura Myhun Maran Bangladeshun Nimmaifi
އޭޝިއާ

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފިއެވެ. ރޭޕާއި އިދިކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތަކާއި ވިދިގެން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން، އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ދަންޖައްސާ މަރާލެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާއިރު، ...
Beyru Qaumuthakuga Dhiriulhuvva Dhivehinnah Islam Dhivehi Adhi Quran Kiyavaidhehvuma Gulhey Gothun Mashvara Kurevijje
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި އުޅުއްވާ ދިވެހީންނަށް އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން އިސްލާމް، ދިވެހި، އަދި ޤުރްއާން ކިޔަވައިދެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، މިނިސްޓްރީ ...
Emirates in Raajjeah Dhe Sanitization Truck Hadhiya Kuravvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިމާރާތުން ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ އިން) ރާއްޖެއަށް ދެ ސެނިޓައިޒޭޝަން ޓްރަކު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ. އިމާރާތުން މިޓްރަކުތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމާއި ވިދިގެން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، ޑރ ޝާހިދު އިއްޔެ ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓޭއްގައި ...
Falastheenuga Oiy Israelge Isthiumaari Verikan Nimumakah Genaumah Kuwaitun Govaalavvaifi
އަރަބިދުނިޔެ

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފި

ފަލަސްޠީނުގައި އޮތް އިސްރާއީލުގެ އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުވައިތުން ގޮވާލައިފިއެވެ. ކުވައިތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު، އެޤައުމުން ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި އަދިވެސް އޮތީ ފަލަސްޠީނުގައި އިތުރަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ...
Israelun Masjidhul Aqsa ga Loud Speaker Harukoffi
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން އަލްމަސްޖުދުލް އަޤްޞާގެ އުތުރު އަދި ހުޅަނގު ފާރުތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފިއެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ ޚަބަރު އޭޖެންސީތަކުން ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި އިސްތިޢުމާރު ކުރެވިފައިވާ އިރުމަތީ ޤުދުސްގައިވާ އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ލައުޑް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދަރުސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ވަޢުޡު ވިދާޅުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގޮސްފިއެވެ. ބ ހިތާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނުންގެ ޖަމާޢަތެއް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިދަރުސް ޕްރޮގްރާމަކީ އެއަތޮޅުގެ ...
November 1 un Feshigen Saudi Arabia in Beyru Faraiythakah Iraadha Kurevviyya Umra Kurumuge Furusathu Hulhuvaalany
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނޮވްމަބްރު 1 އަކުން ފެށިގެން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޢުމްރާކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން އެޅުނު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދެޙަރަމަށް ދިޔުން މަނާކުރެވުމަށްފަހު، މިފެށޭ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ސަޢުދީ ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. ...
Hamas aai Fatah in 6 Mas Therey Inthikhaabu Beyhvevumah Hama Jahsavaifi
އަރަބިދުނިޔެ

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ފަލަސްޠީނުގެ އެމްބަސީގައި ބޭއްވުނު ޕްރެސް ރިލީޒެއްގައިވާ ގޮތުން، ފަލަސްޠިނުގެ އެއްމެ ބޮޑު ދެ ...
Peace Foundationun Sheikh Hussain Yee aai eku Live Streameh Gendhavany
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއިއެކު ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދަވަނީ

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ދާޢީ، ޝައިޚު ޙުސައިން ޔީ އާއި ޕީސް ފައުންޑޭޝަނާއި ގުޅިގެން ޚާއްޞަ ލައިވް ސްޓްރީމެއް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަލްޚާދިމްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި، އަދި ...
Islamee Tharika Himayaiy Kurumaky Mulhi Ummathuge Waajibeh: Raees Maumoon
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުޅި އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއް: ރައީސް މައުމޫނު

އިސްލާމީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުޅި އުއްމަތުގެ ވާޖިބެއްކަމަށް ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އިއްޔެ ފާހަގަކުރެވުނު ...
German Vilaathuge Miskithehge Adu Kandaidhinumah Edhi Hushaelhi Massala Muslimunna Ekkolhah Nimijje
ދުނިޔެ

ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަންގީގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޯތު ރައިން-ވެސްޓްފާލިއާގެ އޮއިރް-އާރކެންޝްވިކް ނަމަކަށްކިޔާ ކުޑަ އަވަށެއްގެ ދެމަފިރިން ބަންގީގެ އަޑުގަދަ ...

Posts navigation