fbpx
Islam Dheenai Fushu araa Vahaka thah Islaahu Kurumah Uthema ah Vany Naseyhaih Dhevifa: Islamic Minister
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމް ދީނާއި ފުށުއަރާ ވާހަކަތައް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އުތެމައަށް ވަނީ ނަޞޭޙަތް ދެވިފައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނާއި ފުށުއަރާ ބައެއް ވާހަކަތައް އުތެމައިގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއަށް މިހާރު ނަޞޭޙަތް ދެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ...
Lebanon ga Kurevey Muzahara thah; Baarugadha Govumuge Zimma Ufulan Jeheyny Sarukaarun
އަރަބިދުނިޔެ

ލުބްނާނުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތައް؛ ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން

ބައިރޫތުގެ ބަނދަރުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނެ ލުބްނާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގައި ހިނގި ބައިރޫތުގެ ބާރުގަދަ ...
Rayyithunge Ihthihaadhun Raajjeyge Baeh Dheenee Ilmverinna Bahdhalu Kuravvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ އިއްތިޙާދުން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ...
Lebanonah Ehytherivumah IAC in Raajjeyga Relief Campaigneh Fashaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލުބްނާނަށް އެހީތެރިވުމަށް އައިއޭސީއިން ރާއްޖޭގައި ރިލީފް ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ލުބްނާނުގެ ބައިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އައިއޭސީއިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އެހީތެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ...
Middle East Monitor in Yaser Sifa Kohfavany Siyaasy Kuhveriehge Gothuga
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިޑްލް އީސްޓު މޮނިޓަރ އިން ޔާސިރު ޞިފަކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތަށް

މެދު އިރުމަތީގެ ޚަބަރު ފަތުރާ މަޝްހޫރު ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ މިޑްލް އީސްޓު މޮނިޓަރ އިން މިމަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި ޔާސިރު ޔަޙްޔާ އަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ...
Dhivehin Vany Lebanon aa Eky: Raees Salih
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނާއި އެކު: ރައީސް ޞާލިޙު

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލުބުނާނުގެ ބައިރޫތުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ވިދިގެން އެޤައުމުގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ...
Lebanonge Veri Rah Beirut ga Baarugadha Govumeh Govaifi
އަރަބިދުނިޔެ

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބައިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ބައިރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޒަޚަމު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަޤުތެއްގައި ލުބްނާނުގެ މައި ބަނދަރު ކަމަށްވާ މަރުފައު ބައިރޫތު (ނުވަތަ ޕޯޓު ...
Bandhu Kurevunu Miskiyy thah Disinfect Kurumahfahu Hulhuvijje
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަންދުކުރެވުނު މިސްކިތްތައް ޑިސްއިންފެންޓު ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވިއްޖެ

ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބަޔަކު ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުއްވައިފިއެވެ. ކޯވިޑް 19 އާއި ވިދިގެން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ 3 މިސްކިތް ކަމަށްވާ މަސްޖިދުއް ...
Arabi - Dhivehi Radheefuge Application Google Playstore ah Neruvvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަރަބި – ދިވެހި ރަދީފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރަށް!

އައްތިބްޔާނުގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޢަރަބި - ދިވެހި ރަދީފުގެ އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭސޮޓޯރަށް ނެރެފިއެވެ. އައްތިބްޔާނުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޞަފްޙާގައި އިއްޔެ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ނެރުއްވާފައިވާ މިއެޕްލިކޭޝަނަކީ މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ...
Rehabilitation Program thah Online Koh Gendhavany
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އިންޓަނެޓު މެދުވެރިކޮށް ގެންދަވަޜެހަަަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް އޮންލައިންކޮށް ގެންދެވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޚަބަރުތައް ...
Israelge TV Presenteraku Falastheenuge Kuda Badhawy Kuhjakah Hajoo Jahaifi
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ބަދަވީ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފި

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ބަދަވީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފިއެވެ. ޒަމާނީ މީސްމީޑިޔާގެ އެއް އޮޅިކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކުގައި ފެތުރުނު އެއް ވީޑިޔޯއެއްގައި އިސްރާއީލުގެ ރޮއި އޮޒްއޭ ކިޔުނު ޕްރެޒެންޓަރަކު އައްނަޤަބު ...
Zakatge Massala aai Medhu Islamic Ministryin Noos Bayaaneh Neruvvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒަކާތުގެ މައްސަލައާއި މެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޢަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އެއްމެ ރަގަޅަށް ނޫންކަމަށް މަޖްލިހުން ނިންމި ނިންމުމާއި ވިދިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިހުން މިކަމާއި ...
Uthema Jamiyya aai Idhikolhah Nellaidhoo Councilun Bayaaneh Neruvvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުތެމަ ޖަމްޢިއްޔާއާއި އިދިކޮޅަށް ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގޭ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އުތެމަ" ޖަމްޢިއްޔާއިން އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފަށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން އެޖަމްޢިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ...
Eidhaky Faqeerunnah Heyo Foaru kohdhinumaai Ebaimyhunge Hiyythakah Ufaaverikan Genesdhinumah Libifaiva Dhandivalheh: Majmaul Buhoosil Islamiyya
އަރަބިދުނިޔެ

ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއް: މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް އިސްލާމިއްޔާ

މި ޢީދަކީ ފަޤީރުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށާއި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތެއްކަމަށް އަޒްހަރުގެ ދީނީ ޢިލްމު ފަތުރާ މުއައްސަސާ ކަމަށްވާ މަޖްމަޢުލް ބުޙޫޘިލް ...

Posts navigation