fbpx
Majlis Hulhuvenya Miskiyy Hulhuven Vaane Kamah Dr Iyaz Vidhalhuvejje
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖްލިސް ހުޅުވޭނަމަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވެންވާނެ: ޑރ ޢިޔާޟް

މަޖްލިސް ހުޅުވޭނަމަ މިސްކިތްތައް ހުޅުވެންވާނޭ ކަމަށް ޑރ ޢިޔާޟް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައެއްގެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުވެގެން ބައެއް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ ޕްރެޝަރ އާއިއެކު މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ޖެހޭނެކަމަށް ޑރ ...
Sababu thakuga Nuhifumaky Keerithi Quran aa Sunnatha Khilaf Kameh
އަރަބިދުނިޔެ

ސަބަބުތަކުގައި ނުހިފުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފު ކަމެއް: ޝައިޚުލް އަޒްހަރު

ސަބަބުތަކުގައި ނުހިފުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ސުންނަތާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް ޝައިޚުލް އަޒްހަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލްއިމާމުއް ޠައްޔިބުގެ ނަމުގައި މިރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށްދާ ޕޮރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝައިޚުލް އަޒްހަރު އަޙްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށީގެ ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 5000 ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުށިގެ ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 5000 ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު އެރަށުން ފިޠުރު ޒަކާތަށް ލިބިފައިވަނީ 2557 ފަރާތަކުން 49486 ރުފިޔާއެވެ. ...
Misruge Mufti Islaamee Ummathah Eid ge Thahuniya Kiyuhvaifi
އަރަބިދުނިޔެ

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފި

މިޞްރުގެ މުފްތީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުއްވައިފިއެވެ. މިޞްރުގެ އިސް މުފްތީ، އައްދުކްތޫރު ޝައުޤީ ޢައްލާމް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށް ނިމިފައިވަނީ ވަރަށް ...
Eid ge Munaasabathuga Mulhi Insaaniyyathu Ehbaivanthave Allah ah Biruvethivumah Azharun Govaalavvaifi
އަރަބިދުނިޔެ

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތު އެއްބައިވަންތަވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް އަޒްހަރުން ގޮވާލައްވައިފި

ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި އިންސާނިއްޔަތު އެއްބައިވަންތަވެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް އަޒްހަރުން ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މި ފިޠުރު ޢިދާއި ގުޅިގެން އަލްއަޒްހަރު އައްޝަރީފުގެ ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޕޭޖުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީން ...
Islamic Ministry in Eid Khutba Neruhvaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޢީދު ޚުޠުބާ ނެރުއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްއިން ޢީދު ޚުޠުބާ ނެރުއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ސައިޓުގައި ޢާންމު ކުރައްވާފައިވާ މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދުގެ ޚުޠުބާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ފިޠުރު ޢީދާއި، ...
Saudi Arabia ga Kuda Kujjaku Doctorah Dhahkan Private Plan eh Fonuvaifi
އަރަބިދުނިޔެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ފޮނުވީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް!

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ޕްރައިވެޓު މަތިންދާބޯޓެއް ފޮނުވައިފިއެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޢަސީރު ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އިބްތިހާލަކީ އެޓްރޮފީ އާއި މިނޫނަސް ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ބައްޔަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ޖަމާޢަތް ފަށަނީ

ފުރަބަންދުގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި މާދަމާ ޖަމާޢަތް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އޯއިސީއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީއާއި، ކުއްލި އެހީގެ ލޯނު ހަމަޖައްސަވާދެއްވައިފި

ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އޯއައިސީއިން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީއާއި، ކުއްލި އެހީގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯރޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވާ ގޮތުން، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢީދަށް ހަނދު ސާބިތުކުރުން މާދަމާ ރޭ އޮންނާނެ

1441 ވަނަ އަހަރު ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން (ޑީޖޭއީ) ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން ކުރިއަށް މިދާ 1441 ...
ކޮލަމިސްޓް

ފަހު 10 އެއް އިޙްޔާ ކުރުމަށް 26 ވަޞިއްޔަތް (3)

17) ޙަލާލު ރިޒްޤު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާ އަދި ޙާލަތު އިޞްލާޙު ކުރައްވާތޯ ދުޢާކުރާށެވެ. އައްޝައިޚު އަލްޢަރިފީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ހަލާލު ރިޒްޤުން ﷲ ގެ އަޅާ ކައި، އެއިން އޭނާގެ އަހްލުވެރިންނަށް ކާންދިފިނަމަ އޭނާއަށްޓަކައި، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އިން ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ޓިއުޝަން ފީއިން ބައެއް މަޢާފުކޮށްދެއްވައިފި

އައިޔޫއެމް އިން ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފީއިން ބައެއް މަޢާފުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއަހަރު ދަރިވަރުންގެ ޖުމްލަ ފީގެ 20% މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް ޔުނިވާރސިޓީއިން މިހާރުވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމުން ގޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މުފްތީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހައިއަތު ކިބާރިލް ޢުލަމާ އާއި ޑިޕާރޓްމަންޓު އޮފް ސައިންޓިފިކް ރީސާޗް އެންޑް އިފްތާގެ އިސް މުފްތީ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ސުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުންތައް ފަލަސްޠީނުން އުވާލީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަލަސްޠީނުންވަނީ އެމެރިކާއާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދުވެފައިވާ ހުރިހާ ޞުލްޙާއިގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އުވާލާފައެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއްކަމަށްވާ ވަފާ އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް މަޙުމޫދު ޢައްބާސް މިކަން އިޢުލާން ...

Posts navigation