fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ ޝަހީމް ތުރުކީއާއި ޤަތަރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ތުރުކީއާއި ޤަތަރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޤައުމު ތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފި

ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރި ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. މި އޮގަސްޓް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޗައިނާ އާއި ގާތްވިޔަސް އިންޑިޔާ އާއި ދުރެއް ނުވާނެ: ރައީސް

އިޤްތިސޯދީ ރޮނގުން ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އާއި ގާތްވިޔަސް އިންޑިޔާ އާއި އެކު އޮތް ގާތް ރަޙުމަތްތެރި ކަމުގެ ގުޅުން ދުރު ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޓްރެފިކް ނިޝާންތަކާއި ޚިލާފަށް ދުއްވާ ބައިސްކަލާއި ޓްރޮލީ އާއި ބަރޯއާއި ގާޑިޔަލަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ؟

ޓްރެފިކު ނިޝާންތަކާއި ޚިލާފަށް ބައިސްކަލާއި، ދަމާގާޑިޔަލާއި، ވީލްބަރޯ އަދި ޓްރޮލީފަދަ އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރެފިކު ނިޝާންތަކާއި ޚިލާފަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އާސާރީ މިސްކިތްތައް އިންޑިޔާ އާއި ގުޅިގެން މަރާމާތު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އާސާރީ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ނޭކުރެންދޫގައި ބާއްވާ ކޯހެއްގައި 91 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކީރިޠި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ހދ ނޭކުރެންދޫގައި ބާއްވާ ކޯހެއްގައި 91 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނީ ނޭކުރެންދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ޤާރީ ލެވެލްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަނިޔާވެރި ދައުލަތެއްގެ ސިލަބަސް ދިވެހި މަދަރުސާތަކަށް ގެނައުމަށް ކުރީސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި: ރައީސް

އަނިޔާވެރި ދައުލަތެއްގެ ސިލަބަސް ދިވެހި މަދަރުސާތަކަށް ގެނައުމަށް ކުރީސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި، އެކަމަކީ އޮޅުވާލެވެންނެތް ފާޅުކަންބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާ ކުޅިވަރާ ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާނެ: ރައީސް

ކިޔެވުމާ ނުލައި އަހަރެމެންގެ ޙަޔާތަށް ފުރިހަމަ ކަމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާ ކުޅިވަރާ ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރު ތަކުގެ ވެރިންނާ ދިފާޢީ ވަޒީރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަނަވަރު ކަމަށްވާ ޕާކިސްތާން ނޭވީ ޝިޕް ނަސްރާއި ޕާކިސްތާން ނޭވީ ޝިޕް ސައިފްގެ އިސް ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލަވައާއި މިއުޒިކު ކުޅެގެން ޣައްޒާއަށް އެހީވާން ފައިސާހޯދުން ހުއްދަ ނުވާނެ: ޝެއިޚް މައުމޫން

ލަވައާއި މިއުޒިކު ކުޅެގެން ފަލަސްޠީނުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕެލެސްޓައިން ބުރަދާހުޑް އެސޯސިއޭޝަން ގެ ރައީސް ޝެއިޚް އަހްމަދު މައުމޫން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީން ދޭންފަށައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމައެކަނި މާލޭގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީން ދޭންފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެމުން ގެންދާ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުް ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ހެލްޕު ގާޒާ ޓެެލެތޯން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އިސްނަގައިގެން ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އެހީތެރިވުމަށް ހެލްޕު ގާޒާ ޓެލެތޯން ފަށައިފި އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި ޓީވީއެމް ސްޓޫޑިއޯ ވަންގައި ޓެލެތޯން ފެށީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އޭސީސީން ވެސް ޣައްޒާ އާއި އެކު

ދިވެހި މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ފަށާ “ހެލްޕް ގާޒާ ތެލެތޯން” ގައި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ މުވައްޒަފުން ވެސް ބައިވެރި ވުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ޙައްދުފަހަނަ އެޅި މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދަށް ނުރައްކާވާތީ މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ޙައްދުފަހަނަ އެޅި މުސްލިމުންގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދަުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވަމުންދާތީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބީޖޭޕީގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ...

Posts navigation