fbpx
ރިޕޯޓް

ޔޯގާ ގެ އަސްލު އެނގުން މުހިންމު (2)

(ކުރީގެ ޢަދަދާއި ގުޅޭ) މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު ޔޯގާގެ ޙާޤީޤަތް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ސާފުވެފައި ވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އަލިއަޅުވާލަން ޤަސްދުކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ޔޯގާއާ ބެހޭގޮތުން ދީނީ ނަޒަރުން ދައްކާފައިވާ ...
ރިޕޯޓް

ޔޯގާ ގެ އަސްލު އެނގުން މުހިންމު (1)

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަން ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަކީ މިއަދު ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ނޫން ނަމަވެސް، ބައެއް ކަންތައްތައް ...
ވާހަކަ

ޑްރެކިއުލަރ ގެ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ

ޢުޘްމާނީ ޚިލާފަތުން އިސްލާމްދީން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާކަންކަމަކީ އެހާ ގިނަމީހުންނަށް އެނގޭ ވާހަކަތަކަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. މިއީ އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއްވާހަކައެވެ. އާދެ، މުޙައްމަދު ...
ރިޕޯޓް

އެއީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދީންވެރި މީހުންނެވެ

ހަނދުބަލާންވެގެން ރަށުތެރޭ މީހަކު ނޫޅުނަސް ހެއުތާއެވެ. އަމުދުން އެކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރާނެތާއެވެ. ފިކުރެއް އެކަމަކު ވާ ނެތެވެ. ދިވެހިން ދީނަށް މިދޭ ގަދަރެއްގެ ބޮޑުކަމެއްތާއެވެ. ދޮންފަސްލައި ގޯތިދޮށް ނަލަ ކޮށްލާނެއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސްނޯގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ޣައްޒާއަށް

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލާދީ ވޯލްޑްބުލެޓިންގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުއިރުމައްޗަށް ބޯކޮށް ސުނޯފޭބުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ހަތަަރު މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ...
ދުނިޔެ

އިއްޔެގެ ހަމަލާތަކަށްފަހު މިއަދުވެސް ފްރާންސްގައި ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި

ޗާލީ ހެބްޑޯ މެގަޒިނުން ރަސޫލާ ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރަހަފައިވަނިކޮށް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެތަނުގެ ތެރެއަށް ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ވަދެ ދިން ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހަކު މަރުވެފަައިވެއެވެ. އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރު ނޭނގޭ އެއްޗިއްސާމެދު ސަމާލުވުމަށް ޝެއިޚް ޢަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމުގައި ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރު ނޭނގޭ އެއްޗިއްސާމެދު އެންމެހައި މުސްލިމުން ހުށިޔާރުވާން ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ބިން ޖަނާބު ވިދާޅުވެއެވެ. ޓްވީޓާ މެދުވެރިކުރައްވައި ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މީރާއިން އަންގައިފި

ސޯޝަލްމީޑިއާ އާއި ވެބްސައިޓުތައް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައި އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި މީރާއިން ޢާންމުކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަކަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމެއް މިއަދު ފުރައިފި

އުތުރުގެ 3 އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގައި ދީނީ ދަރުސްތަކެއް ދިނުމަށްޓަކައި މިއަދު ފުރާ މި ޓީމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޝައިޚަކީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޯދަމަހުގެ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންގޮސްދޭ އަގަކީ 39965 ރުފިޔާ : މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ނަގާނީ 39965 ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑަޅައިފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ޖެނުއަރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއުޒިކާމެދު ސަރުކާރުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަނާރާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރަށްވުރެ ފުންކޮށް މިއުޒިކުގެ މައްސަލައިގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަކުނޫދޫ ދާއިރާ ތަަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރ އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަނާ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ...
އޭޝިއާ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުން ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ޑާކާ - މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔުމާއެކު ރައަޓް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ...
ދުނިޔެ

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދިނުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ

ސްވިޑްންގައި މިސްކިތްތަކަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޭސްބުކްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި މުޒާހަރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖެނުއަރީ 3 އަދި 4 ގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދެ ފޯރަމެއް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބާއްވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދެ ފޯރަމެއް ޖެނުއަރީ މަހު 3 އަދި 4 ގައި އިސްލާމީ މަރުގެ ޖަސްލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ. 3 ...

Posts navigation