fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަންގާޅީންނަށް ހަމަލާދޭތީ އެ ޤައުމުން ހެލްޕްލައިނެއް ޤާއިމު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީންނަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 24 ގަޑިއިރު ގުޅޭ ހެލްޕް ލައިނެއް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގުލަދޭޝްގެ ހައިކޮމިޝަނުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ވޯޓު ނުދިން މައްސަލަ ޢަދާލަތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ވޯޓު ނުދިން މައްސަލަ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއް ޖިންސުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދުވަސްވީ މީހަކު ފާޚާނާގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދުވަސްވީ މީހަކު ފާޚާނާގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެރި ކަމާއި އެކު މީހުން މެރުން ޢާއްމު ވެފައި ވަނިކޮށް ދުވަސްވީ މީހަކު ފާޚާނާގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނޫސަންދަގެ ނަމުގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއި އެކު ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް “ނޫސަންދަ ” ގެ ނަމުގައި ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ފުލުހުން ފާހަގަ ކުރަމުންދާ 82 ވަނަ އަހަރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަޅިހެރުމާއި މީހުން މެރުން ހުއްޓުވުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން: ރައީސް

ވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ހިނގަމުންދާ ‏‏ރަޙުމްކުޑަ ޢަމަލުތައް މި ސަރުކާރުން ‏‏ބަލައިނުގަންނާނޭ ކަމަށާއި، އެޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ‏ ދައުލަތަށް ކުރެވެން ހުރި ‏‏ހުރިހާ ‏‏މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނޭކަމުގައި‏ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ޤައުމު: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ތިމާއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ޤައުމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑިފެންސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފުލުހުންނަސް އިންޒާރުދޭނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް

ސޯޝަލް މީޑިޔާއާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުގައި، ފުލުހުންގެ ފޮޓޯ ޖަހައި އެފަދަ ފޮޓޯތަކުގައި އިންޒާރުގެ ބަސްތައްލިޔެ އިންޒާރުދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުސް އޮފީހުން ދެއްވައިފިއެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ދީދީ ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އައްޝެއިޚް މުހައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ޝެއިޚް ޑީޑީވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގާޟީންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވަނީ ނަރަކައިގަ: ޚުޠުބާ

ގާޟީންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވަނީ ﷲގެ ގަދަފަދަ ޢަޒާބަށް ހުށަހޮޅި ނަރަކައިގައި ކަމަށް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީސަކުން ދަލީލު ދައްކަވަމުން ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދުލު އިންސާފުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ މައްޗަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާ ދިން ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރޭ މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެއްވުމުގައިފުލުހުންނަށް ޙަމަލާ ދިން ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މިނަމުގައި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިންތިޒާމު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޚްލޫފާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން 5 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ 2 ނޫސްވެރިން 5 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ. މިފަރާތްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވަނީ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދުލުވެރި ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޢަދުލުވެރި ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޢަމަލުކުރުމަކީ މާތް ﷲ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަބިއްޔާގެ މިސްކިތުގެ އިމާމް ށ. ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު ތަރުޙީބެއް

މަދީނާގެ އަލްމަސްޖިދުލް ނަބަވީގެ މުއައްޛިން ( ބަންގި ގޮވާ ބޭފުޅާ ) އަދި މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ އުސްތާޛު، އައްޝައިޚް އިޔާދު ބިން އަޙްމަދު ބިން ޢައްބާސް ޝުކްރީ ށ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ...

Posts navigation