fbpx

ކޮލަމިސްޓް

އަލްމަރްޙޫމު އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ބަސްފުޅެއް (ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ…)

ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް؛ ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ (ޢިސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންމަނިކުގެ) ބައްޕާފުޅަކީ ގުޅީ ޢަލީކަލޭގެފާނުގެ ޢީސާކަލޭގެފާނެވެ. މަންމާފުޅަކީ، ރަންފުޅުގޭ ...
ކޮލަމިސްޓް

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން މެދުކެނޑިގެން ދިޔުން

ޙައްޖަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ. ކެރިކުޅަދާނަ ވެގެންވާމީހާ އުމުރުން އެއްފަހަރު ޙައްޖުވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. ނަމަވެސް މިވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ނިޔަތް ގަނެގެން މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ...
ރިޕޯޓް

ތަހުޒީބުގެ ރަސްކަން ބިކަކޮށް، ޓެކްނޮލިޖީގެ މާހިރުން މާޔޫސްކުރުވި ޙަޤީޤަތް!

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ޝިފާއެކެވެ. ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ފަރުވާއެކެވެ. އިންސާނާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުނަވީ ކާނާ އެއިން ލިއްބައިދޭ މަތިވެރި ފޮތެކެވެ. ކޮންމެ ނުތަވަސްކަމަކާއެކު ...
ކޮލަމިސްޓް

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށުނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް!

ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް 19) ފަދަ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހާ ހިނަވައި ކަފުންކޮށް ކަށު ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތަކާ ...
ކޮލަމިސްޓް

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަން

ކަހަފް ސޫރަތުގެ މާތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ޙަދީޘްތަކެއް ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘްތަކަކީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގައިވީއިރު ޞައްޙަނޫން ޙަދީޘްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގެތެރެއިން ...
ކޮލަމިސްޓް

ބާއްޖަވެރި އަތްބަކަށް ވުމަށް..!

1.    ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާއެކު ތިބާގެ ފިރިމީހާ އާއި މުޢާމަލާތްކުރާށެވެ. (ދުނިޔޭގައި ކޮށްމެމީހަކީވެސް އިޙްތިރާމާއި، ލޯބިބޭނުންވާނެމީހެކެވެ. ޙާއްސަކޮށް ކައިވެނީގެ ގުޅުމުގައި އެންމެ މުޙިއްމު ދައުރެއް ...
ރިޕޯޓް

ތިބާގެ މިސާލަކީ އަލިފާންދަނޑީގެ މިސާލުހެއްޔެވެ؟

ހެޔޮވިސްނުމަކީ އިންސާނާއަށް އުފާވެރިކަމާއި ފާގަތިކަން ލިއްބައިދޭނެކަމެކެވެ. އެކަމަކު ނުބައިވިސްނުމަކީ އިންސާނާ ފަނާކޮށް އަބާއްޖަވެރިކުރުވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބީ ހާސިލްކުރަނީ ވިސްނުންތެރިންނެވެ. ވިސްނުންތެރިޔަކަށް ...
ރިޕޯޓް

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނޭ ގޮތް (2)

ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ނިކުންމީހާ އޭނާގެ ޙައްޖުންނާއި ޢުމްރާއިން ﷲގެ ވަޖްހުފުޅާއި އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ބާއްޖަވެރިކަން އެދުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ކަންދެއްކުމާއި، ފަޚުރުވެރިވެ ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation