fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ހަރާމް 'ނޯމަލައިޒް'ވެ، ހަލާލު 'އެކްސްޓްރީމް' ވެއްޖެ

ތެދެއް ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެން ކުޑައިރު އަޑުއެހިވާހަކަތައް މިފަދައިން ހަމަލޮލަށް ފެންނާނެކަމަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. މިދައްކަނީ ރަންނަމާރި، ފޫޅުދިގުހަންޑި، ސަފަރުކަތްދަ ނޫނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ރުޅިމަޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯ؟

ސުވާލު: ފިރިމީހާ މިހާރު ހުންނަނީ އޭނަގެ އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އަނބިމީހާ ހުންނަނީ އޭނާ އަނިޔާއެއް ދީފާނެކަމަށް ބިރުންނެވެ. ވީމާ ފިރިމީހާ ...
ކޮލަމިސްޓް

"ތުއްތު އިސްލާމީ ވެށި" – ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް!

މިޒަމާނުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ދަރިންނަށް އުނގަންނައިދޭނެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތާއި އެދަރިން ޝައުގުވެރި ކުރުވާނެ ގޮތަކަށް އެ ...
ރިޕޯޓް

"އައްޒުމަރު 53"

"ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ވީޑިއޯ ކޯލެއް ބިޓަށް ކޮށްލުމަށްފަހު ހެޑްސެޓްނުނަގާ އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ނިދަން ފަސޭހައަކަށް އަލީރަމީޒުގެ ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. އޭރު ގަޑިން ފަތިހު 4 ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation