fbpx

ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (17 ވަނަ ބައި) - ފަހު ބައި

ނޫޙުގެފާނުގެ އަވަހާރަވުން: ނޫޙުގެފާނު ނަބީކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 480 އަހަރުފުޅުގައެވެ. އަދި ޠޫފާނުގެ ފަހުގައި ދުނިޔޭގައި އުޅުއްވީ 350 އަހަރުއެވެ. މުޅިޖުމްލަ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (16 ވަނަ ބައި)

މާތް اللَّه ނޫޙުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާޅީސް ދުވަސްވަންދެން ވިއްސާރައިގެ ޠޫފާން ފޮނުއްވިއެވެ. ޤައުމުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވީ މީހުން ނޫޙުގެފާނާއެކު ...
ކޮލަމިސްޓް

އަގުހުރި އެ ނަސޭޙަތް، ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ޢިބްރަތްތެރި!

ސޯޝަލް މީޑިޔާއަކީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ސައްޙަ އަޤީދާގެ މަތީދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، އިޚްވަތް ދަމަހައްޓާ އެތައް އެކުވެރިޔަކު އެތަނަކުން އަހަރެންނަށް ލިބުނު ވިއުގައެކެވެ. އެފަދަ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (13 ވަނަ ބައި)

އަހުލުކިތާބީން ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގައި ނޫޙުގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ހިމެނިވަޑައިގަތީ ނަވުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އެކަމަނާ ފަހުން ނޫޙުގެފާނަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ސުބްޙާނަﷲ! މިއޮއްހާ ދުވަހު ނަމާދުގައި ވެވެމުން މިދިޔައީ ކޮންފަދަ ނުބައި އިޤުރާރެއް؟؟!؟

"ހަނދާންވާ ގޮތުން ނަމާދުގައި ކިޔާ އެއްޗެހި އަހަރެން ދަސްކުރިއިރު އުމުރުން ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 7 އަހަރެވެ. އޭރު ބަލަނީ ދަސްކޮށްފަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (11 ވަނަ ބައި)

ތިޔަބައިމީހުންނަށް މަލާމަތް ކުރާނީ ތިމަންމެންނެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތަކާ ޢަޖާއިބުވާނީ ވެސް ތިމަންމެންނެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާފިރުކަމާއި ދެކޮޅުވެރިކަންމަތީ ދެމިތިބީތީއެވެ. ނަތީޖާއަކީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ...
ކޮލަމިސްޓް

"ހަރާމް ރިލޭޝަންޝިޕް" އަށް ނުގޮސް "ހަލާލު މެރީ" އަށް ދިޔުން މާ ސަޅި!

"އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރުވީއިރުވެސް މަންމަގެ އިނގިލިކުރިން ދޫނުކޮށްލަމޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މަންމައާއި ނުލާ އެއްވެސް ތާކަށް ނުދަމެވެ. ބިޓުންގެ ކުޅިއަކީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ނަބީބޭކަލުންގެ ވާހަކަ: ނޫޙު ޢަލައިހިއްސަލާމް (10 ވަނަ ބައި)

ޢަޛާބު ދެއްވުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މާތް الله އަށެވެ. އެކަލާނގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިވެ ވޮޑިއެއް ނުގަންވައެވެ. އެކަލާނގެ ކަމަށް ހަމައެކަނި އަންގަވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

Posts navigation