fbpx
ކޮލަމިސްޓް

އޭނާއަށް އަހަރެންނަށް ޙަސަދަވެރިވީމެވެ.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ކެރޮލީން އެރާޒޯއެވެ. އަހަންނަކީއެމެރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން އަހަރެންނަށް ދަސްކޮށްދީފައިވަނީ އަހަރެންގެ ދީނަކީ ކްރިސްޓިއާނިޓީކަމުގައެވެ. ފައްޅީގައި ބާއްވާ އެކި ބައްދަލުވުންތަކަށް އަހަރެން ގޮސް އުޅެނީ މަންމަމެން ކިޔާވަރުންނެވެ. އެއީ ...
ކޮލަމިސްޓް

އަހަރެން އިސްލާމްވާން މެދުވެރިވި ފުރަތަމަ ސަބަބު.

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނިކޯލް ކުއީންއެވެ. ކުރިން އަހަންނަކީ ކްރިސްޓިއަނަކީމެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެން ދީނަށް ލޯބިކޮށް އުޅުނީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮލެޖަށް ދާން ފެށި ހިސާބުން އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވިއެވެ. ދީނަށް ކުރިން ދެވިފައިވާ ...
ކޮލަމިސްޓް

މަކަޗަކަލާ ގެ އިސްފާދިރީ މިސްކިތުގެ ގާޑަކަށްވީ ވާހަކަ.

މަކަޗަކަލާއަކީ ރަޝިޔާގެ އަވަށެކެވެ. އަހަރެން އިސްލާމްވުމުގެ ކުރިން، އަހަންނަކީ ޔަހޫދީންގެ ދީނީ ސްކޫލަކުން ކިޔަވައިގެންހުރި، ޔަހޫދީންގެ ފައްޅިއެއްގެ ރައްބީއަކީމެވެ. އަހަރެން އަޅުކަންކުރަން ދާ ޔަހޫދީ ފައްޅިއާއި ނުހަނު ކައިރީގައި މުސްލިމުންގެ މިސްކިތެއް ...
ކޮލަމިސްޓް

ފޭސްބުކުން ފެނުނު އާޓިކަލްއެއްގެ ސަބަބުން އިސްލާމްވި އުޚްތާ

لا إله إلا الله محمد رسول الله މީގެ ހަތްއަހަރުކުރިން މި ބަސްކޮޅަކީ އަހަރެންގެ ދުލުން ދުވަހަކުވެސް އަޑުއިވިދާނޭ ބަސްކޮޅުތަކަކަށް ވާނެކަމަށް ޚުދު އަހަރެންވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ. ފުރާވަރަށް އަރަމުން ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފަހުބައި)

(ފުރަތަމަ ބަޔާއި ގުޅޭ) ނަމަވެސް އޭނާގެ އުފާވެރި، ހިތްހެޔޮ ބަސްތަކުން އަހަރެން އަޖައިބުވިއެވެ. އެ މިސްކިތުގައި ތިބި އެހެން މީހުން އަހަންނަށްޓަކައި ސައި ތައްޔާރުކޮށް، ބިސްކޯދާއެކު ގެނެސްދިނުންވީ އަހަރެންގެ ހައިރާންކަން އިތުރުކުރުވި ...
ކޮލަމިސްޓް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަބޫބަކުރުގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟ (ފުރަތަމަބައި)

މިއީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރުބެންގެ ވާހަކައެވެ. އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އޭނާގެ ނަމަކީ އަބޫބަކުރެވެ. މިވާހަކައަށް އިންސާފުކޮށްލައްވާށެވެ. އަހަންނަކީވެސް އެހެން ޒުވާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި ޒުވާނަކީމެވެ. ނަމަވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ...