fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކޮވިޑް-19ގައި ނިޔާވެއްޖެ

ކުވައިތުގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ ފަލާޙް އިސްމާޢީލް މަންޑާކަރް ކޮވިޑް-19ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޑރ ފައިސަލް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

އަލްޙާފިޡް މުޙައްމަދު އަޙްމަދަކީ ކ މާލޭ ޒީނިޔާމާ ގޭ ސައްޔި އަޙްމަދާއި ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ބާބުލްއަވާލީގެ ޙަދީޖާ ޙުސައިންގެ 7ދަރިންގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. ޢުމުރުން 35އަހަރުގެ މުޙައްމަދަކީ 2011ވަނަ އަހަރު ...
ދުނިޔެ

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްގައި ޢާންމުޙާލަތުގެ ޖަމާޢަތް ހަދަން ފަށައިފި

މަސްޖިދުލް ޙަރަމްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ޢާންމު ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދު ކުރާ ގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ސަޢުދީރައްޔިތުންނާއި އެ ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެނީ

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ: ޑރ އިޔާޡް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަކީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމާއި ބީރައްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޙީލަތްތެރި މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ޑރ މުޙައްމަދު އިޔާޡް ޢަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ އިޔާޡް މިހެން ...
SHEIKH MUHAMMADH LATHEEF
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބާޠިލު ވާހަކަ ދައްކާނީ ވައްވައްޖަހާ ޝައިޠާނެއް: ޝައިޙް ލަޠީފް

ބާޠިލް ވާހަކަ ދައްކާނީ ވައްވައްޖަހާ ޝައިޠާނެއް ކަމަށް ޝައިޙް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް ލަޠީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝައިޙް ކުރަށްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. ޝައިޙްގެ މިޓުވީޓުގައި ބުނެދެއްވަވާފައިވަނީ ދުލުގެ ޢާފަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަތީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޒަކާތުފަންޑުން އެހީއަށް އެދުމަށް ހުޅުވައިލައިފި

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލް ކުރަމުންދާ ދަރިންވަރުންގެ ތެރެއިން ފައިސާއަށް ދަތިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީ އަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން ރިފްދާ މުޙައްމަދު ރަޝީދް

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ޝިމްލާ ޢަބްދުއްލަތީފާއި ނ ހެނބަދޫ މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ހަތަރު ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅު ރިފްދާ މުޙައްމަދު ރަޝީދަކި މިހާރު މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ އަލް މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގައި އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފި

ދޮޅު އަހަރަށްފަހު ހދ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ފިރްދައުސްއަށް ދާއިމީ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުޅުއްވައިދެއްވި މިމިސްކިތުގެ ދާއިމީ އިމާމަކަށް ހަމަޖައްސައި ފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ރެއިޒް" ގެ ނަމުގައި މަހަލްދީބުން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް ބާއްވަނީ

"ރެއިޒް"ގެ ނަމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކޯހެއް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. 2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕްތަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޮންލައިން ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދޭ ސެމިނަރ އެއް ބާއްވަނީ

އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޢިލްމީ އަދި ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތުދޭ ވަރޗުއަލް ސެމިނަރއެއް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)އިން އިންތިޒާމް ކޮށްފިއެވެ.   މި ސެމިނަރ ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން ޙަސަން އާހިލް

އުމުރުން 16އަހަރުގެ ޙަސަން އާހިލްއަކީ ތ ގުރައިދޫ އިރުދޭމާގޭ އަޙްމަދު މުޙައްމަދާއި ހަމަ އެރަށު ބާޑީގޭ އައިމިނަތު މަނިކެ ޢަލީގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަގު ކުއްޖާއެވެ. ޙަސަން އާހިލް ...
ކޮލަމިސްޓް

މަންމަ އެންމެ ލޯބިވަނީ

އަޅުގަނޑުގެ 5އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އަޅުގަނޑާއި ތާއަބަދު ކުރާ ސުވާލެކެވެ. މަންމާއެވެ. މަންމަ އެންމެ ލޯބިވަނީ ކޮން ކުއްޖެއް ދެކެހެއްޔެވެ؟ ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ މިމަންމަގެ ތިންކުދިން އެބަތިއްބެވެ. ދަރިފުޅުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވައިފި

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން އިތުރު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިމުއްދަތު ވަނީ އިތުރު ...

Posts navigation