fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ: ޑރ ޝަހީމް

މިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ކަމަށާއި، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބިރު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސެކިއުލަރ ބިލާއި ދެކޮޅަށް 100 ކައުންސިލުން ބަޔާން ނެރެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ޙުސެއިން ހުށައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ 100 ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ބަޔާން ނެރެފިއެވެ. މިބަޔާން ...
އަރަބިދުނިޔެ

އިޒްރާއިލަށް ބޯޓު ޖައްސަން ދެކޮޅުހެދި ޕައިލެޓެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އިޒްރާއިލަށް ޖައްސަން ދެކޮޅުހެދި އެމިރޭޓްސްގެ ޕައިލެޓެއް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިން އިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި މިވަނީ  ޓިއުނީޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ މުނީމް ސާހަބް ތަބާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޕައިލެޓެކެވެ.  މުނީމް ވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡާ މަރިޔަމް މިކްޔަސް ސަލްމާން

ގދ ތިނަދުއަށް އުފަން ޢުމުރުން 21 އަހަރުގެ މަރިޔަމް މިކްޔާސް ސަލްމާން އަކީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރަން ފަށައި، އެއް އަހަރާއި ހަތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައިޔޫއެމް އިން ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކުލާހެެއް ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން  ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމަވައި އެކުލާހަށް ވަނުމަށް ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. ލޯފަން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި ޤުރުއާން ކުލާަސްތަކަކީ ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކޮށްދޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ދީނުގެމަގު" ނެރެން ފަށައިފި

"ދީނުގެމަގު" މަޖައްލާ ނެރެން ފަށައިފިއެވެ. މިމަޖައްލާ ނެރުނު ކަން ހާމަ ކޮށްފައި މިވަނީ އެމަޖައްލާއިން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ. މިނޫސް ބަޔާނުގައި  އެމަޖައްލާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ " "ދީނުގެމަގު" މިއީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡާ ނަވާރް ފިރާޤް މުޙައްމަދުފުޅު

ޢުމުރުން ތޭރަ އަހަރުގެ އަލްޙާފިޡާ ނަވާރް ފިރާޤް މުޙައްމަދުފުޅަކީ ވަރަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމުގެ މާތް މަސައްކަތް ފެށި ކުއްޖެކެވެ. ޢުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގައި ޢަންމާ ފޮތް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް މެޑަލް ދެއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކޮށް ޙާފިޡްކަމުގެ އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޙާއްސަ މެޑަލް ދެއްވައިފިއެވެ. އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީއެންގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ގޮސް އޮތް ހިސާބެއް ބެލުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ޕެޓިޝަނެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދް ޒާހިރަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ މި ޕެޓިޝަނުގައި ވިދާޅުފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙާފިޡުންނަށް ޙާއްސަ މެޑަލްއެއް ދިނުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ނިންމަވައިފި

  ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެއް ވަނަ ދަރަޖައިން ފާސްވާ ޙާފިޡުންނަށް ޙާއްސަ މެޑަލްއެއް ދެއްވުމަސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ. އެއްވަނަ ދަރަޖަ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޙާފިޡުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވާލައްވައިފި

ނަޞާރާއިން ޢީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން ގޮވައިލައިފިއެވެ. ޢިލްމުވެރިންގެ ގުޅުމުން މިހެން ގޮވާލައްވައިފައި މިވަނީ އެގުޅުމުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ. މިބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނަޞާރާއިން ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް ނާދިޙް އަބްދުލް ޙަމީދް

ނ އަތޮޅު މާފަރު ނާދީ ޢަބްދުލް ޙަމީދާއި ހަމަ އެރަށު މައިމޫނާ އިބްރާޙިމްގެ ނާދިޙް ޢަބަދުލް ޙަމީދަކީ ޢުމުރުން ފަސް އަހަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން ފެށި ޙާފިޡެކެވެ. ނާދިޙް ކީރިތި ...
ދީން

ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރުކުރުމަށް ދަސްކުރާށެ: މުފްތީ މެންކް

ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް މުފްތީ މެންކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކު މިހެން ވިދާޅުވީ މެންކު ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ. މިޓްވީޓްގައި ވަނީ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

ޙާފިޡުންގެ ބަގީޗާއިން އަލްޙާފިޡް އާދަމް މިޝްޢަލް ޝާމިން

އއ ތޮއްޑޫ ކާނޭޝަން މާގޭ ޢައިޝަތު ޝަޒްނާއާއި ހަމަ އެރަށު ފިނިވާގޭ މުޙައްމަދު ޝާމިންގެ، ޢުމުރުން 20އަހަރުގެ އަލްޙާފިޡް އާދަމް މިޝްޢަލް ޝަމީން އަކީ ޢުމުރުން 11އަހަރުގައި ޙާފިޡް ކަމުގެ ސަނަދު ...

Posts navigation