fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހުކުރުދުވަސް

މިހިނގާ 1441ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރުތަމަ ދުވަހަކީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 24ވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު އިޢްލާނުކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް ...
Ramadan Mubarik
ކޮލަމިސްޓް

ރަމަޟާން މުބާރަކް

އަހަރުގެ އެންމެ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ވަގުތު މިވަނީ ކުޑަތަން ވެފައެވެ. ﷲގެ ރަޙްމަތުން އަނެއްކާވެސް ރަމަޟާން މަހަކާއި ބައްދަލުވަނީ އެވެ. އެމަހުގެ ހެޔޮކަން ލިބިގަތުގެމުގެ ފުރުޞަތު ދިރި ...
ކޮލަމިސްޓް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަޑުން މުޅި ދިވެހި ޖައްވު ގުގުމަނީ...

ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. ރިވެތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށާއި ރިވެތިކޮށް ޤުރުއާން ތިލާވާ ކުރާ އަޑު އެހުމަށް ދިވެހިން ލޯބިކުރެއެވެ. އަދި ރިވެތި ކޮށް ޤުރުއާން ތިލާވަތު ކުރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުހިފި ހުންނަ ރޯދައަކީ ދަރަންޏެއް: ޝައިޚް މުޖްތަބާ

އުޒުރަކާއި ހެދި ދޫކޮށްލާ ރޯދަ ނުހިފި ހުންނަނަމަ އެރޯދައަކީ ދަރަންޏެއް ކަމަށް ޝައިޚް މުޖްތަބާ ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތަށް ޝައިޚް ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައާއި ބެހޭގޮތުން ދިއިސްލާމްއިން ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ...
Male' 24gadiirah Furabandhu Kohfi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލެ 24ގަޑިއިރަށް ފުރަބަންދު ކޮށްފި

މާލޭގައި 24ގަޑި އިރުގެ ފުރަބަންދު އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. މާލޭގައި ފުރަބަންދު އިޢްލާނު ކޮށްފައި މިވަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މިއަންހެން ...
Balimadu Kamugai Maruvaa Meehaa Andhaanulai Valhulaan jehey:Islamic Minister
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބަލިމަޑު ކަމެއްގައި މަރުވާ މީހާ އަންދާނުލައި ވަޅުލަން ޖެހޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ބަލިމަޑު ކަމެއްގައި މަރުވާ މީހާ އަންދާނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެމީހާވެސް ޖެހޭނީ ހިނެވުމާއެކު ވަޅުލަން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އަވައްޓެރި ...
Zikuru App
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒިކުރު މޮބައިލް އެޕްގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޒިކުރު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަންއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަންއަކީ ކުރިން "ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތައް" މިނަމުގައި ގެންގުޅުނު އެޕްލިކޭޝަންގެ އައު އިސްދާރެކެވެ. އަދި މިއެޕްލިކޭޝަންގައި ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޒިކުރުތަކުގެ އިތުރުން ނަމާދަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤުރުއާން ޗެލެންޖަށް ތަރްތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ބޮޑު ތަރުޙީބެއް!

ޑރ މުޙައްމަދު ޝަޙީމް ޢަލީ ސަޢީދު މުޅި ރާއްޖެއްއަށް ހުޅުވާލައި ފެއްޓެވި ޤުރުއާން ޗެލެންޖަށް ނ. ލަންދޫގައި ހިންގާ ތަރްތީލުލް ޤުރުއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން ބޮޑު ތަރުޙީބަކާއި އެކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އެ ...
Ramadan Mahah Khaasakoh Dr Shaheemge Programe Thakeh
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ޑރ ޝަހީމްގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އޮންނާނެކަން އެމަނުކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަން އެމަނިކުފާނު އިޢްލާން ކުރަށްވާފައިވަނީ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް މެދުވެރި ކުރަށްވައެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ...
MediaNet Medhuverikoh Alun PeaceTV Fennagoi Hadhaifi
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޕީސްޓީވީ ފެންނަގޮތް ހަދައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންގެ ދީނީ ދަރުސްތަށް ގެނެސްދޭ ޕީސްޓީވީ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ފެންނަގޮތް ހަދައިފިއެވެ. މީޑިއާނެޓުން ބުނެފައިވަނީ މީޑިއާނެޓު މެދުވެރިކޮށް ޕީސްޓީވީ ބަލާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޒަކާތު ފަންޑުން 3މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 3މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިޙާލަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅީ ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުން: ޝެއިޙް ތައުފީޤް

މިޙާލަތުގައި މިސްކިތަށް ދާއިރު އެންމެ ރަނގަޅީ ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން ދިއުން ކަމަށް އައްޝެއިޙް ޙަސަން ތައުފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް މިހެން ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ކޮވިޑް-19 އާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭ: ޝެއިޙް ހުސެން

މުޞީބާތެއް ކުރިމަތި ވިޔަސް ބައްޔެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ﷲގެ ރަޙްމަތުން އުންމީދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޝެއިޙް ޙުސން ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޢާންމުންނަށް ނަސޭހަތް ...
Loaibaa Eku 2020 Pandamic Releif
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޯތްބާއެކު 2020 ޕެންޑަމިކް ރިލީފް ގެނަމުގައި އައިއޭސީ އިން އެހީގެ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

އިންޓަރ ނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން އިން ލޯތްބާއެކު 2020 ގެ ނަމުގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެހީގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ލޯތްބާއެކު ކެމްޕެއިން އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ...

Posts navigation