fbpx

ރިޕޯޓް

ގިއުޅު އަތުކުރީގައި ރަން އުޅާތައް....

(މިއީ  އޮން އިސްލާމް.ނެޓް ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.) ޝައްކުއުފައްދާ މީހުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުގެ ކޮޅަށް ދައްކަމުން، އިސްލާމްދީނަށް ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ގާތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތެވެ

"ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމެއް" މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމަކަށްވެގެން ވީ ...
ރިޕޯޓް

އުމަވީ ދައުލަތް: އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުމާއި ދައުލަތް ނިމުން

1.      އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުން މުޢާވިޔަތު ބުނި އަބީސުފްޔާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކަލޭގެފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ފަތުރުއްވައި އަދި ޢަރަބިބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation