fbpx

ރިޕޯޓް

އުމަވީ ދައުލަތް: އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުމާއި ދައުލަތް ނިމުން

1.      އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުން މުޢާވިޔަތު ބުނި އަބީސުފްޔާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކަލޭގެފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ފަތުރުއްވައި އަދި ޢަރަބިބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ރޯދައާއި ދިވެހިން!

ޒީނަތްތެރި ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަހަރެއަހެރެމެންގެ ގެދޮރެވެ. ޖަރީކުރެވިއްޖެމެއެވެ. ރީތިވިހާ ކުލަތަކުންނެވެ. ގޭގެ ދޮރުފޮތިތައްވެސް ހަމަ އެހާމެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ؟ ކާ ތަށި، ސަމުސާވެސް އައު ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - އަޤީދާ ފާސިދުވުން

2- ނުބައި ޤަބޫލުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުން: މުސްލިމުން ބައިބައިވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އަނެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެ މެދުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގައި ނުވަތަ ...
ރިޕޯޓް

ޢަލްމާނީން ދައްކާ ހުވަފެނަކީ ބިލާހެކެވެ

ސެކިއުލަރިޒަމް ނުވަތަ ޢަލްމާނިއްޔަތަކީ، ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރުމެވެ. ދީނާއި ދަޢުލަތްވަކިކުރުމެވެ. އެއީ، ދީނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތައް ފަހަނައަޅައި، މިސްކިތުން ނިކުތުމާއެކު ދީނާގުޅޭ ކަންތައްތައް ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation