fbpx

ރިޕޯޓް

ގިއުޅު އަތުކުރީގައި ރަން އުޅާތައް....

(މިއީ  އޮން އިސްލާމް.ނެޓް ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.) ޝައްކުއުފައްދާ މީހުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުގެ ކޮޅަށް ދައްކަމުން، އިސްލާމްދީނަށް ...
ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ގާތުގައި ތަރުބިއްޔަތަކީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތެވެ

"ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމެއް" މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤަޢުމަކަށްވެގެން ވީ ...
ރިޕޯޓް

އުމަވީ ދައުލަތް: އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުމާއި ދައުލަތް ނިމުން

1.      އިރުމަތީގައި އިސްލާމްދީންފެތުރުން މުޢާވިޔަތު ބުނި އަބީސުފްޔާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެކަލޭގެފާނު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން ފަތުރުއްވައި އަދި ޢަރަބިބަސް ނުދަންނަ މީހުންނަށް ...
ރިޕޯޓް

ރޯދައާއި ދިވެހިން!

ޒީނަތްތެރި ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަހަރެއަހެރެމެންގެ ގެދޮރެވެ. ޖަރީކުރެވިއްޖެމެއެވެ. ރީތިވިހާ ކުލަތަކުންނެވެ. ގޭގެ ދޮރުފޮތިތައްވެސް ހަމަ އެހާމެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ؟ ކާ ތަށި، ސަމުސާވެސް އައު ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - އަޤީދާ ފާސިދުވުން

2- ނުބައި ޤަބޫލުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުން: މުސްލިމުން ބައިބައިވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އަނެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެ މެދުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގައި ނުވަތަ ...
ރިޕޯޓް

Posts navigation