fbpx
ކޮލަމިސްޓް

އަލްމަރްޙޫމު އައްޝައިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ބަސްފުޅެއް (ޢިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްޞަ…)

ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް؛ ޝެއިޚް ޢުމަރު ޢީސާގެ (ޢިސާ ކަލޭގެފާނުގެ ދޮންމަނިކުގެ) ބައްޕާފުޅަކީ ގުޅީ ޢަލީކަލޭގެފާނުގެ ޢީސާކަލޭގެފާނެވެ. މަންމާފުޅަކީ، ރަންފުޅުގޭ ދޮންމަނިކެވެ. ޝެއިޚް ކިޔަވާވިދާޅުވީ މިޞްރުންނެވެ. ޝައިޚް ޢުމަރު ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ.

އިސްލާމީ ޝަރިޢާތަކީ ވަރަށް މާތް މަތިވެރި ޝަރީޢަތެކެވެ. އެއީ ރައްބުލް ކާއިނާތުގެ ޝަރީޢަތެވެ. އިންސާނާ އުފެއްދެވި މަތިވެރި އިލާހުގެ ޝަރީޢަތެވެ. އިންސާނާގެ ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތުން ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތެކެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ދަރީންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކުރުން

މާލެއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ވެރިކަން ކުރާ ރަށެވެ. އެހެންކަމުން، މި މާލޭގައި ޢައިލާތައް އުޅެނީ ކުޑަ ކުޑަ ކޮޓަރިތަކާއި އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގައެވެ. ދެތިން ހަތަރު ޢައިލާ އެއްތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއް ...
ދީނީ ލިޔުން

އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެއް

މާތް ﷲ ގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްވަނީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމްތަކެއް ލައްވާފައެވެ. އެ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމްތަކުގައި އަޅުތަކުން ކުރާ ހެޔޮ އަމަލުތަކަށް ދެއްވާ ދަރުމައާއި ސަވާބު އެތައް ގުނައަކަށް އެކަލާނގެ އިތުރުކުރައްވައެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ޢަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަން...

الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا وبعد: ޤިޔާމަތް ދުވަހަކީ، ހުރިހާ ޚަލްޤުތައް، މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޖަމާކުރެވޭ  ދުވަހެވެ. އެދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަގުނަ އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްތައް ...
ރިޕޯޓް

ރޯދަ ކުރުކުރުން... މައްސަލައެއްނޫނެވެ!

ހައިރާންވެ ނުލައްވާށެވެ. ސުރުޙީ އެ އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ. ވިދާޅުވަމުން ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އޭރު އެކަން އިތުރަށް ޔަޤީންވެލައްވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން، ރޯދަ ހިފަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަކަށް އުނި އިތުރެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެނީ، ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ ...

Posts navigation