fbpx
ރިޕޯޓް

މީސްތަކުންދެކެ ލަދު ގެންފައި ﷲ އަށް ލަދުވެތި ނުވަމު ހެއްޔެވެ؟

ވިސްނާ ފިކުރު ކޮއްލައްވާ! ތިބާ ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ނަމާދު ކުރަން ހުއްޓާ މީހަކު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިހެން ހީވެއްޖެ ނަމަ، ތިބާގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނީ ކިހިނެއް؟!! ނުވަތަ 24ގަޑި އިރު ރެކޯރޑް ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - ހައްލަކީ ކޮބާ؟

5-  އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށްޓަކައި: މިސިލްސިލާގެ ކުރީގެ 4 ލިޔުމުގައި ބަލާލެވޭތޯ، އަޅުގަނޑު މިމަސައްކަތް ކުރީ މުސްލިމުން ބައިބައި ވުމަށް މެދުވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ސުވާލު އުފެދެނީ މި ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - ތަޤުލީދުކުރުން

4- ތަޤުލީދު ކުރުން. މިއީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފެދެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބެވެ. ބައެއް މުސްލިމުން ރަސޫލާގެ ސުއްނަތަށް ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - ބިދުޢަ ހެދުން

3- ދީނުގައި ބިދުޢާތައް ހެދުން: ﷲ ގެ ވާފަށުން މީސްތަކުން އެއްކިބާވެ ވަކިވަކި ވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ ދީނުގެ ތެރެއަށް އާ ކަންކަން ވެއްދުމެވެ. ނުވަތަ ބިދުޢަތައް ހެދުމެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - އަޤީދާ ފާސިދުވުން

2- ނުބައި ޤަބޫލުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުން: މުސްލިމުން ބައިބައިވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އަނެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔެއްގެ މެދުގައި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގައި ނުވަތަ ޢަޤީދާގައި ޚިލާފުވުމެވެ. ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް ގެންގުޅެނީ ...
ރިޕޯޓް

މުސްލިމުން ބައިބައިވެފައި މިވަނީ ކީއްވެ؟ - ޝިރުކު ކުރުން

މިއަދު އިސްލާމީ އުންމަތް ބައިބައި ވެފައިވަނީ، ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ މީހެއްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބައިގެންދާފަދަ މިންވަރަކަށެވެ. ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަނީ މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ފާޅު ކުރާ ދެކޮޅުވެރިކަމެވެ. ...
ދީނީ ލިޔުން

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޚާއްޞަ ރަޙްމަތް ހޯދާނީ ކިހިނެއް؟

ﷲ ތަޢާލާ ގެ ރަޙްމަތް ވަނީ ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ މައްޗަށް އާންމު ވެގެންނެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ކޮށް އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އީމާްވެގެން ތިބި މީހުންނަށެވެ. الرحيم އެއީ އެކަލާނގެ އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ...
ދީނީ ލިޔުން

ވަރަށް ފުރިހަމަ ދުޢާއެއް!

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ މި ދުޢާ އަކީ އަހަރެމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް އެތައްފަހަރަކު އަޑު އިވޭ ދުޢާއެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެން މި ...
ރިޕޯޓް

ތިޔަބައިމީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ގެރެންޓީ ދެމެވެ

ޢުބާދާ އިބްނު ޞާމިތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޡް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން 6 ކަމެއްގެ ގެރެންޓީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދީފި ނަމަ ...
ކޮލަމިސްޓް

"މި ހަތަރުކަންތައް ޖަމާ ވެއްޖެ މީހަކު ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ."

އެއްދުވަހަކު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ! ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ރޯދައަށް ހުންނެވީ ކޮން ބޭކަލެއްތޯއެވެ؟" އަބޫބަކުރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ދެންނެވިއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

"ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ދެން ދުވަހަކުވެސް ފެގެއް ނުބޯނަން"

"މިހާރު ފެގު ނުބޮންތަ؟" އަހަރެންގެ ރައްޓެއްސަކު ސިގިރޭޓެއް ރޯ ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. "އާން، މިހާރު ހުއްޓާލި ތާ އެތައް ދުވަހެއް، ތީގެން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ އެއްޗިހި އެނގޭ އިރުވެސް ކީއްކުރަން ބޮނީ؟" ...
ދީނީ ލިޔުން

އެންމެންގެ ރުހުމެއް ނުހޯދޭނެ

މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފިލާވަޅެއް ދަސްވެއްޖެއެވެ. އަދި އެފިލާވަޅުން ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް "ހުރިހާ އެންމެން ރުހޭ ގޮތަށް އެއްވެސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔަހޫދީންގެ ނުރައްކާތެރިކަން

އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ ޙާލަތާ އެބައިމީހުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުން ހުރިގޮތާ ބެހޭގޮތުން ތާރީޚު ދިރާސާ ކޮށް ހޯދައި ބަލައިލި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގިގެންދާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަޤީޤަތަކީ، މާޒީވެ ދިޔަ އެންމެހައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެންމެ ރިވެތި ޒީނަތް

ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި އިންސާނުންގެ މައްޗަށްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ މުހިއްމު ވާޖިބަކީ އީމާންކަމެވެ. އެއީ ނަފްސާއި ހިތް ޙާސިލް ކުރާ އެންމެ މަތިވެރި ކަންތަކެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއާއި ...

Posts navigation