ރިޕޯޓްކޮލަމިސްޓް

އުލްޙިޔާ ކަތިލުން މީސްތަކުންނަށް ބުރައަކަށްވަނީ

Saudis slaughter a camel on the first day of Eid-al-Adha in Tabouk, 1,500 km (932 miles) from Riyadh October 26, 2012. Muslims around the world celebrate Eid-al-Adha to mark the end of the Haj by slaughtering sheep, goats, cows and camels to commemorate Prophet Abraham's willingness to sacrifice his son Ismail on God's command. REUTERS/Mohamed Alhwaity (SAUDI ARABIA - Tags: RELIGION ANIMALS) ORG XMIT: AMM26

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށްވީ ހިނދު މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އަދި ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާއި ނުވަތަ މުނާޞަބަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ދީނުގައި ކަނޑައަޅާ ލައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިޒަމާނަށް ބަލާއިރު ދީނުގެ އަޅުކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުންވެސް ވެފައިވަނީ ފައިސާ އާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ، ފައިސާ ލިބުން ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ދީނުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަކަންތައްތަކެއް މިދަނީ އެކަންކަން ކުރުމުގެ ކެރި ކުޅަދާނަ ކަމުން މީސްތަކުން މަހުރޫމް ވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުން ދީނުގެ މަތިވެރި ޝިޢާރުތަކާއި ދުރަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދެއެވެ.

އުލްޙިޔާ ކަތިލުމަކީ ޙައްޖާއި ގުޅިގެން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އަންނަ މަތިވެރިވެގެންވާ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ޤުރުބާން ކުރުމެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ ފާފަތައް ފޮހެވިގެންދާކަމެއްމެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ކިތައްމެ ބޭނުންވި ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ ވަރަށް ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކަށް މެނުވީ މިކަން ކުރެވޭނެގޮތް ނުވެފައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް މިވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމުގެ އިތުރުން، ފައިސާ ލިބޭނެ މަގުތައްވެސް މިދަނީ ހަނިވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމަކީ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަޅުގަނޑު މެންގެ ޤައުމަކީ %100 އިސްލާމް ޤައުމަކަށް ވީހިނދު، މިކަމަކީ ސަރުކާރުން ނާއި ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެންވެސް ކުރަން ޖެހޭފަދަ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުންވެސް މިވަނީ މި ކަންކަން ހަނދާންނައްތާލާ އިހުމާލު ވެފައެވެ.

އުލްޙިޔާގެ ގޮތުގައި ކަތިލަން މިޖެހެނީ ނާމްސޫފީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކަމަކީ އާއްމު ރައްޔިތަކަށް ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުކަމެކެވެ. އެކަން އެހެން ވެފައިވަނީ އެފަދަ ޖަނާވާރު ތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މަދު އެއްޗިއްސަށް ވުމާއި އަދި އެތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ. މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ، ދިރޭ ބަކަރިއެއް މިލިބެނީ ކިލޯއެއް 200 ރުފިޔާ އާއި 300 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު ރޭޓެއްގައެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ކަތިލާވަރުގެ ދިރޭ ބަކަރިއެއްގެ ބަރުދަން މިއުޅެނީ 20 ކިލޯ އާއި 30 ކިލޯ އާއި ދެމެދުގެ ބަރުދަނެއްގައެވެ. މިހެންކަމަށްވާނަމަ، 20 ކިލޯގެ ބަކަރި އަކަށްވެސް 200 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބެލިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ 4000 ރުފިޔާއެވެ. މިއަދަދަކީ އާއްމު ރައްޔިތެއްގެ އާއްމުދަނީ އަށް ބަލާއިރު ބޮޑު އަދަދެކެވެ. މިހެން މިކަން ވުމުގެ ސަބަބުން، މި މާތް މަތިވެރި ޤުރުބާން ކުރުމާއި އަޅުގަނޑުމެން ދުރަށްގޮސް ދީނުގެ ކަންކަން މިދަނީ ހަނދާން ނެތެމުންނެވެ.

ދީނުގެ ބައެއް އަޅުކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މިޒަމާނުގައި މިވަނީ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައިވެސް ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައްވެސް ވަނީ ފަސޭހަ ގޮތެއްގެ މަތިން އެސް.އެމް.އެސް އަދި އޮންލައިން ބޭންކް މެދުވެރިކޮށްވެސް ޒަކާތް ދެއްކޭ ގޮތައް ހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަދި މިނޫނަސް ޙައްޖާއި ގުޅިގެންވެސް އެފަދަ ފަސޭހަތައް މީސްތަކުންނަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، ސަރުކާރުން ނުވަތަ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން މުސްލިމުންގެ މި މަތިވެރި ޤުރުބާން ކުރުމުގައި ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދިދާނެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައިވާ ގޮތެއްވެސް ކިއުންތެރިންނާއި ޙިއްޞާ ކޮށްލާނަމެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ، މީސްތަކުންގެ މަތިން އަލްޙިޔާ ކަތިލާ އެމަސްތައް މީސްތަކުންނަށް ޞަދަޤާތް ކުރާނެ ޖަމާޢަތެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ. ދެން ބަކަރީގެ އަގަށް ބަލާ މީހެއްގެ ބޮލަށް ޖެހޭވަރުގެ އަގެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިހެން މިކަން އޮންނަ ނަމަ ކޮންމެހެން ކުޑަ އާއިލާ އެއް އުޅޭގެއަކަށް 4 ހާސް ނުވަތަ 6 ހާސް ދީފައި 20  ނުވަތަ 30 ކިލޯގެ ބަކަރިއެއް ކަތިލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ބޮލުގެ ނިސްބަތުން ކުރިން މިދެންނެވި ޖަމާޢަތަށް ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ މިހާރުވެސް ބައެއް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ކުރަމުންދާ ކަންކަމެވެ. މިހެން މިކަން އޮންނަނަމަ ބޮޑު ޚަރަދެއް އަތުން ނުގޮސް ޤުރުބާނެއް ކުރުމުގައި ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ދީނުގެ ޝިޢާރުތައް ފާޅުކުރުމާއި އަދި ދީނީ ހަރާކާތްތައް ހިންގުމާއި ދީނަށް މީސްތަކުންގެ ލޯބި ޖެއްސުމަށްޓަކައި އަދި އުލްޙިޔާ ކަތިލުންފަދަ މީސްތަކުންނަށް މިހާރަކަށް އައިސް ބުރައަކަށް ވެފައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރުންވެސް ސަބްސިޑީސް ދީގެންވެސް ކުރުވެން ޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

އިސްލާމްދީނާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބި އިތުރު ކުރައްވާ، ދީނުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބުރަ ކަންކަން ކަމުގައި ވެފައިވާ ކަންކަން އަޅަމެނަށް ލުއިކޮށްދެއްވާ، އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުށްސަވާ، މި ބަރަކާތްތެރި އަލްޙާ އީދަކީ އަޅަމެނަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. އާމީން.             ....ވައްސަލާމް....

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު އާޓިކަލްއެއް.

  2. Every one acknowledges that modern life seems to be expensive, nevertheless some people require cash for different stuff and not every one earns big sums money. So to receive fast loans or small business loan would be a right way out.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ރިޕޯޓް