fbpx
ރިޕޯޓް

މޫނު ނިވާކުރުން އޯކޭވެފައި، މޫނު ބުރުގާ މައްސަލައަކަށްވަނީ ކީއްވެ؟

މޫނަކީ އިންސާނާގެ ދަތްދޮޅިންފެށިގެން މައްޗަށް ނިތްކުރި ނިމޭހިސާބަށް ކިޔާ ނަމެވެ. ވަރަށް މުހިންމު ގުނަވަންތަކެއް ކަމުގައިވާ އަގަޔާއި، ކަންފަތާއި، ނޭފަތާއި އަދި ލޯ ހިމެނެނީ މޫނުގައެވެ. އިންސާނާގެ 5 ހިއްސު ހިމެނޭ ...
ކޮލަމިސްޓް

ހަމާސް ޖަމާޢަތާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައެއްބާ؟

އަޖާއިބުވާވަރުގެ ވާހަކައެކެވެ. ހިތުހިރި ގޮތަކަށް ހިތުހުރިތާކަށް ހިތުހުރި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ޣައްޒާއަށް ހަމަލާތައް ދެނީއެވެ. ކަނޑުމަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުންނެވެ. މަތީން ނާއި މިސައިލްތަކުންނެވެ. އެއަށްފަހު މިބުނަނީ އެއީ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން؟

"ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން" މިއީ ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ޖުމްލައަކަށް މިއަދު ވެއްޖެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ތިމާ ދީނުގެ އަޅުކަމެއް ނުކޮށް އެކަމުން ރެކުމުގެގޮތުން "ތިއީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އޮތް މައްސަލައެކޭ" ބުނެލައެވެ. ...
ކޮލަމިސްޓް

މީޑިއާ – ފިކުރީ ހަނގުރާމައިގެ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެއް!

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތައް މިއަދު ސިފަކުރެވެނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ރާވައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިސްލާމްދީނާމެދު މީސްތަކުންގެ ހިތުގައި ނަފުރަތު އުފައްދާ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު އޮޅޭގޮތަށް ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ، ލާދީނީ، ކިޔޭނެއެވެ!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެކެވެ. އެންމެންނަކީވެސް މުސްލިމުންނެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެންމެންވެސް ކުރާނީ ދީނީ ކަންކަމެވެ. ލާދީނީ ކަމެއް އެކަކުވެސް ނުކުރާނެއެވެ. ވީމާ، ލާދީނީއޭ ކިއިގެން ނުވާނެއެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ...
ރިޕޯޓް

އެމްނެސްޓީން ސޮއިކުރުވާ ޕެޓިޝަންގެ އޮޅުވާލުމާއި އޭގައި ފޮރުވިފައިވާ މަޤްޞަދު

އާއެކެވެ! ށ. ފޭދޫ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެކުށްޖާގެ ދޮންބައްބަގެ ކިބައިން ޖިންސީގޯނާ ކުރަމުން ގޮސްފައިވާކަން ސާބިތު ކަމުގައި ދައުލަތުން ހާމަކޮއްފައިވުމުން އެކަމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ. މިކަމުގެ ...
ރިޕޯޓް

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރަމުންއައި "މެދުމިނޭ" ވިދާޅުވެ މިކިޔުއްވަނީ ކީކޭބާ؟

މިއަދު މިޤައުމުގެ މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ އަލްމާނިއްޔަތާ ލާދީނިއްޔަތުން ފުރިގެންވާ އަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އައްސޭރިއަށް ވާސިލްވުމަށެވެ. ފަރަންޖީ ދޮންމީހުންގެ ލަފާގެމަތިން އެބައިމީހުން ދަސްކޮށްދޭ "ތާހިރު" ދިރިއުޅުން އުޅުމަށެވެ. މިދެންނެވި "ތާހިރު" ދިރުއުޅުމަށް ދިވެހިން ...