fbpx
ރިޕޯޓް

"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 2" މިހާރު ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ! "ހުސްއެދުރުން 2" މި ފޮތަކީ ތަޖުވީދުގެ ޢަމަލީ ބައިތަކާއި ޢިލްމީ ބައިތަކަށް އަދި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވުމުގެ ޤަވާޢިދުތައް ފަހުމުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ...