fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން 100 ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

"ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތު ދަސް 100 ޙާފިޒުންގެ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫޢު"ގެ ނަމުގައި ޒުވާން ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މިނަމުގައި އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

"ތަހުޒީބީ އަޚްލާޤީ މުޖުތަމައަކަށް" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއިން އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ޙާއްސަކޮށް ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިއީ އިސްލާމްދީނާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވައި، އިސްލާމް ދީނާމެދު ...
ރިޕޯޓް

ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ: ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް

"ހުޅުމާލޭގައި ޢަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ބޭނުންވޭ" މިއީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހެކެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއް ހުޅުވައިދިނުމަށް އެދި އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުންނެވެ. 3،000 އަށްވުރެ ގިނަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށް، އަލްހަމްދުﷲ

ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާންމު ހާލަތަށްގެނެސް، ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކޮށް ނަމާދު ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ. ކޮވިޑް 19އާއި ގުޅިގެން މައްކާގެ ހަރަމްފުޅާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އެތައް ދުވަހަކު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައްވާލު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް، ޢީދު މުބާރިކް

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 24 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް މިރޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިއްވި ބަޔާނުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަލާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން އެދެފި

ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން އެހީއަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެނގިލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމައުލޫމާތު އެހީ ޖަމިއްޔާއާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެޖަމިއްޔާއިން އެދެފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެހީ ...
ދުނިޔެ

ސައުދީގައި ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލީތަ؟

ސައުދީއަރަބިޔާގެ ސްޕްރިމް ކޯޓުން އެޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ އަރަބިޔާގައި މީގެފަހުން ހައްދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފްގެ ސުވާލު މުބާރާތް ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް” ފަށައިފިއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ސުވާލުތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝައިޚް ސަމީރު ދަރުސްދެއްވަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އައްޝައިޚް އަހުމަދު ސަމީރު ދަރުސް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ...
ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހާއި ކުރިމަތިލާއިރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވުމަކީ ހިތްދަތިކަމެއް: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ކުރިމަތިލާއިރު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވުމަކީ ހިތްދަތި އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވާކަމެއް ކަމުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައުދީ ރަސްގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ...
ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހު ދެހަރަމުގައި ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާއްސަ ހާލަތުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދެހަރަމުގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މައްކާގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ހަރާމާއި އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭސިޓީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިންކޮށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތުން ނެރެފައިވާ އެންގުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފުން މިރަމަޟާންމަހުވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައިވެސް ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ...

Posts navigation