fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައްވާލު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް، ޢީދު މުބާރިކް

މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހަކީ މިމަހުގެ 24 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް މިރޭ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިއްވި ބަޔާނުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަލާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަކީ ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް އަރާނެ ބައެއް ނޫންކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން އެދެފި

ކާބޯތަކެއްޗަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން އެހީއަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެނގިލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެމައުލޫމާތު އެހީ ޖަމިއްޔާއާއި ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް އެޖަމިއްޔާއިން އެދެފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެހީ ...
ދުނިޔެ

ސައުދީގައި ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލީތަ؟

ސައުދީއަރަބިޔާގެ ސްޕްރިމް ކޯޓުން އެޤައުމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ އަރަބިޔާގައި މީގެފަހުން ހައްދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފްގެ ސުވާލު މުބާރާތް ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ސަލަފް ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް” ފަށައިފިއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި ސުވާލުތައް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝައިޚް ސަމީރު ދަރުސްދެއްވަނީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އައްޝައިޚް އަހުމަދު ސަމީރު ދަރުސް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ސަމީރުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ...
ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހާއި ކުރިމަތިލާއިރު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ނުކުރެވުމަކީ ހިތްދަތިކަމެއް: ސައުދީ ރަސްގެފާނު

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ކުރިމަތިލާއިރު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވުމަކީ ހިތްދަތި އިހްސާސްތަކެއް ކުރުވާކަމެއް ކަމުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައުދީ ރަސްގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ...
ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހު ދެހަރަމުގައި ކޮވިޑް19އާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާއްސަ ހާލަތުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދެހަރަމުގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މައްކާގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ހަރާމާއި އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭސިޓީގައި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިންކޮށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިއަހަރު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތުން ނެރެފައިވާ އެންގުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފުން މިރަމަޟާންމަހުވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައިވެސް ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިރަމަޟާންމަހު ޝައިޚް ފިކުރީ ގެނެސްދެއްވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފިލާވަޅުތައް

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކުރީ ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޝައިޚް ފިކުރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢަދާލަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުން އޮންލައިން ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާކޮށް އޮންލައިން ދަރުސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޕާޓީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް މިގެންދާ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކުގައި ...
ޞިއްޙަތު

އިބްނު ސީނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިތަކެތި ކެއުމަށް

އިބްނުސީނާއަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެބޮޑު ބޭސްވެރިޔާއެވެ. އާދަޔާޚިލާފަށް ހަނދާންގަދަ މައުލޫމާތު ވަރަށް މުއްސަނދި ލާމަޘީލު ޢިލްމީ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އިބްނުސީނާ ލިޔުއްވި ފޮތްތަކުގެ ޢަދަދު ސަތޭކައަށްވުރެން ގިނައެވެ. ބޭސްވެރިކަމުގައި ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު ފޮތަކީ އަލްޤާނޫނުއެވެ. ...
އޭޝިއާ

ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު އަންދަމުންދާތީ ސްރީލަންކާގެ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑުތައް އަންދަމުންދާތީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ކޮވިޑް ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ...

Posts navigation