fbpx
ކޮލަމިސްޓް

ގްލޫ ސްނިފް (ކެމިކަލްގެ މަސްތު)

މިހާރު ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއަކަށް އަދި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް އެއްމެ ކަންބޮޑުވާ އެއްމައްސަލައަކަށް ވެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީ ނުރައްކާތެރި ވަބާ ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އައްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުން ...
ކޮލަމިސްޓް

އަތޮޅުތަކުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ޓާމިނަލެއް!

ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ތަރައްގީވެ ކުރިއަރާ ދާއިރު އެއްމެ ބޮޑަށް އިހުމާލު ކުރެވިފައިވަނީ އަދި ކުރެވެމުން ދަނީވެސް އަތޮޅުތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ވެފައިވާތީ...

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް އޭ 380 ގައި ޕެރިހުން މާލެ އައުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ބޯޑިންގ ފާހުގައިވާ ގޮޑީގައި އިށީނުމުގެ ކުރިން ފްލައިޓުގެ ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމާއިއެކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުން ހިތައްވަދެގެން ދިޔައެވެ. ...
ރިޕޯޓް

މާތްވި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި ހިނގާށެދާން..

އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އެއްވެސް މަސައްކަތަކާއި ނުލާ އޮހޮރުވި ދަލަކާއި ލެޔަކާއި ނުލާ ވި ޤުރުބާނަކާއި ނުލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ކާބަފައިންވަނީ އަގުނުކުރޭވޭވަރުގެ އަގުބޮޑު އިސްލާމްދީނުގެ ނިޢުމަތް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވާފައެވެ. އަދި ...
ކޮލަމިސްޓް

އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ސާފުތާހިރު ކުރުން

އަޅުގަނޑު މި ލިއުމުގައި އަލިއަޅުވާލުމަށް ގަސްތުމިކުރަނީ، ގިނަބަޔަކު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލާފައިވާ އަދި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އެހެންމީހުނަށްވެސް އޭގެ އުނދަގޫ ފޯރާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިކަމާއި އެއްމެގިނައިން ކުރިމަތިލާން މިޖެހެނީ އާއްމު ...
ކޮލަމިސްޓް

ތުއްތު ކުދިން މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތަށް ނަމާދަށް ގެންދިއުމުގައި ސަމާލުވުން

  ދަރިން ލިބިއްޖެނަމަ އެދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބޮޑެތި ކުރުމަކީ މުސްލިމު ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. ދަރިން ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ ...
ކޮލަމިސްޓް

ޞާލިހު އަޅުތަކުންނަށް ކުރިމަތިވާ އިމްތިޚާނުތައް ގިނަވާނެ

  ހުރިހާކަމެއްމެ އެއްމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ އެއްމެ ރޭވުންތެރި ޙިކުމަތްތެރި ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޘަނާ ކިޔަމުން، އެކަލާންގެ އަޅާ އަދި ރަސޫލާ މުހައްމުދުގެ ފާނަށް ސަލާމާތް ޞަލަވާތް ލެއްވުމަށް ...
ރިޕޯޓް

އުލްޙިޔާ ކަތިލުން މީސްތަކުންނަށް ބުރައަކަށްވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށްވީ ހިނދު މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އަދި ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާއި ނުވަތަ މުނާޞަބަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ...