fbpx

ދުނިޔެ

Aharemennah Israel Fiyava Ehen Adhuvveh Nuvey, Israelun Falastheenuge Bin Rasmeekoh Milkukuran Ulhumaky Hanguramaige Iulaneh: Fatahge Leader

އަހަރުމެންނަށް އިސްރާއީލު ފިޔަވާ އެހެން ޢަދުއްވެއް ނުވޭ، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރަން އުޅުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ އިޢުލާނެއް: ފަތަޙްގެ ލީޑަރު

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠިނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ (އެނެކްސޭޝަން ޕްލޭންގެ) ރޭވުންތަކަކީ ކުރެވިފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ އިޢުލާނެއްކަމަށް ފަތަޙްގެ ލީޑަރު ޖިބްރީލް ރަޖޫބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
އަރަބިދުނިޔެ
Hamas aai Fatah Jama'athun Israelun Falastheenuge Bin Rasmeekoh Milkukurumai Idhikolhah Ekuga Masahkaiy Kurehvumah Ehbasve Vadaigannavaifi

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް ޖަމާޢަތުން، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމާއި އިދިކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

ފަލަސްޠީނުގެ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާއި އާއި ފަތަޙް ޖަމާޢަތުން، އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ރަސްމީކޮށް މިލްކުކުރުމާއި އިދިކޮޅަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިދެ ޖަމާޢަތުން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Lockdownga Dhuniye Mashghoolvi Hindhu Falastheenuge Amilla Binthah Athulumahfahu Qaburusthaaneh Alhany

ލޮކްޑައުނުގައި ދުނިޔެ މަޝްޣޫލުވީ ހިނދު ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ފަލަސްޠީނުގެ އަމިއްލަ ބިންތައް އަތުލުމަށްފަހު އިސްރާއީލުން ޤަބުރުސްތާނެއް އަަޅަނީ

މުޅި ދުނިޔެ ކޯވިޑް 19 އާއި، އެކަމުގެ ލޮކްޑައުންގައި މަޝްޣޫލުވީ ހިނދު، އިސްރާއީލުގެ އިޙްތިލާލީ ބާރުތަކުން، ފަލަސްޠީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބިންތަކުގައި ޤަބުރުސްތާނެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Jaluthakuga Falastheenuge 95% Qaidheennah Dhany Aniya Kuramun: Falastheenuge Naadhee Aseer

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައި ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރަމުން: ފަލަސްޠީނުގެ ނާދީ އަލްއަސީރު

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުތަކުގައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ 95% ޤައިދީންނަށް ދަނީ އަނިޔާކުރެވެމުންކަމަށް، ފަލަސްޠިނުގެ ޕެލަސްޓީނިއަން ޕްރިޒަނާރޒް ސޮސައިޓީ (ނާދީ އަލްއަސީރު) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޫން 26 ...
އަރަބިދުނިޔެ
Covid ge Therein; Tawaf Kurehvumuge naseebu Libilehvy Miskiyy Saafukuravva Masakkaiytherinnah

ކޯވިޑްގެ ތެރެއިން؛ ޠަވާފުކުރުމުގެ ނަޞީބު ލިބިލެއްވީ މިސްކިތް ސާފުކުރައްވާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް

ކޯވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، މަސްޖިދުލް ހަރަމްވެސް އަދި މަސްޖިދުއް ނަބަވީވެސް ވަނީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelun Falastheenuge Baeh Binthah Rasmeekoh Verikurumuge Plan Faskoffi: Andhalou News

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއް ބިންތައް ރަސްމީކޮށް ވެރިކުރުމުގެ ޕްލޭން ފަސްކޮށްފި: އަންދަލޫ ނޫސް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ރަސްމީކޮށް އިސްރާއީލުގެ ބިންތަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް އިސްރާއިލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ތުރުކީގެ ނޫސް އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އަންދަލޫ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Rakkatheri Kamuge Fiyavalhehge Gothun Hajju Verinnah Zamzam Fenaai Hila Bassavany

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޙައްޖާޖީންނަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޒަމްޒަމް ފެނާއި ހިލަ ބައްސަވަނީ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިއަހަރު ހައްޖާޖީންނަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޒަމްޒަމް ފެނާއި ހިލައާއި ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޯވިޑް 19 އިގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi Arabiain Hajjajin Register Kurehvumah Hulhuvaalavvaifi; 70% aky Saudi in Beyru Rayyithun

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ޙައްޖާޖީން ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައްވައިފި؛ 70% އަކީ ސަޢޫދީއިން ބޭރު ރައްޔިތުން

މިހޯމަ ދުވަހު ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޙައްޖު މިނިސްޓްރީން، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަހަރު ކޯވިޑް 19 އާއި ...
އަރަބިދުނިޔެ
Jinsi Goana Kurumaky Bodethi Faafathakuge Thereinva Munafiqunge Amaleh Adhi Ekan Kura Myhunah Dhuniyeaa Aakhirathuga Gadhafadha Iqab Vey: Misr Fatwa Committee

ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ވާ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއް، އަދި އެކަން ކުރާ މީހުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ގަދަފަދަ ޢިޤާބު ވަޢުދުވެގެންވޭ: މިޞްރުގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީ

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ބޮޑު ފާފައެއް ކަމަށާއި އެއީ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް މިޞްރުގެ ފަތުވާ ކޮމިޓީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކޮމިޓީއިން މިއަދު ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާނެއްގައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Hathiyaruge Viyafaari 7.2 Billionah Araifi

އިސްރާއީލުގެ ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި 7.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި

އިސްރާއީލުގެ ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި 7.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފިކަމަށް އެޤައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ދަ ޖެރޫސަލެމް ...
ދުނިޔެ
Arabinnai Muslimunnai Ehenihen Aqaliyyathuthah Tel Avivah Vanun Manaa Kuran Netanyahuge Dhari Govaalaifi

ޢަރަބިންނާއި މުސްލިމުންނާއި އެހެނިހެން އަޤައްލިއްޔާތުތައް ތިލް އަވިވަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނަތަންޔާހޫގެ ދަރި ގޮވާލައިފި

ޢަރަބިންނާއި މުސްލިމުންނާއި އެހެނިހެން އަޤައްލިއްޔާތުތައް ތިލް އަވިވަން ނެރެ، އެތަނަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނަތަންޔާހޫގެ ދަރި ގޮވާލައިފިއެވެ. ތިލް އަވިވަކީ އިސްރާއީލުގެ ދައުލަތުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Arabinge Thereyga Huri Israelaai Idhikolhu Ehem Fahuge Leaderaky Mursi: Netanyahuge Auwaanu

ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައި ހުރި، އިސްރާއީލާއި އިދިކޮޅު އެއްމެ ފަހު ލީޑަރަކީ މުރްސީ: ނަތަންޔާހޫގެ އަޢުވާން

ޞައްދާމް ޙުސައިންނަށް ފަހު ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައިހުރި އެއްމެ ފަހު އިސްރާއީލާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުރްސީކަމަށް ނަތަންޔާހޫގެ އަޢުވާނެއްކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Umrage Alhukan Kuriah Gendhevumah taka Saudi Arabia in Baiboavun Control Kurehvumah Planeh Thayyaru Kuravvany

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބައިބޯވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރެއްވުމަށް މަގުޗާޓެއް ތައްޔާރު ކުރައްވަނީ

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބައިބޯވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރެއްވުމަށް މަގުޗާޓެއް ތައްޔާރު ކުރައްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށް ޢަރަބި ނޫސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Urdhunge Abdhullah Rasgefaanu israelge Bodu Vazeeruge Phone Call akah Jawab Dhehvan Dhekolhu Hahdhavaifi

އުރްދުންގެ ޢަބްދު ﷲ ރަސްގެފާނު އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފޯނު ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

އުރްދުންގެ ޢަބްދު ﷲ ރަސްގެފާނު އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފޯނު ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސް އެޖޭންސީއެއް ކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation