fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ

މަޝްޙޫރު ދާއީ އައްޝައިޚް މުޢިއްޒު ބުޚާރީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ދަރުހަކީ " ދަ ޔޫތު ޑިލެމާ" ނަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢޫދީގެ ތަވައްކަލްނާ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށާ ފުރަތަމަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ތަވައްކަލްނާ" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރެވޭ ފުރަތަމަ 74 ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެއެވެ. ތަވައްކަލްނާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން އެޕްރޫވްކޮށް، އެންމެހާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު އާންމުކޮށްފި

1442 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު ބެހުމުގެ އުޞޫލު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ސަޢޫދީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މީދޫގައި އަޅާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުން ފައިނަލްކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ގެ މީދޫ ގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުގެ ކުރެހުން ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝެއިޚް ޞާބޫނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަލީ އައްޞާބޫނީ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. މިޒަމާނުގައި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ މަޝްހޫރު ތަަފްސީރު ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ޞާބޫނީ އަވަހާރަވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ތުރުކީގެ ހުޅަނގު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒުގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒު 2020 ގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. އައިޔޫއެމްއިން ފެށި މި ދެމުބާރާތަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުހިފޭ ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާދިނުމުގެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

އެކި އެކި ސަބަބު ތަކާއިހުރެ ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާ ދިނުމަށް ފަސޭހަގޮތެއް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކައްފާރާ ދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ދެހަރަމް ފިޔަވައި ސައުދީގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަދީނާގައި ހުންނަ  މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފިޔަވައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން  ހުއްޓާލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.. ސައުދީ ގެޒެޓްއިން ރިޕޯީޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އޮތީ ކުރިންވެސް އަޅާފަ، ހަގީގަތް ނުބަލަނީ: ސަމީމް

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އޮތީ ކުރިންވެސް އަޅާފައިކަމަށާއި މިހާރުވެސް އަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، ހަގީގަތް ނުބަލަނީކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ . ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ނަޝީދު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްއިން ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގް (މައިލް) އާއި ޖަމިއްޔަތުއް ރަޙްމާ ގުޅިގެން ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގް އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އިއްޔެ އެޖަމިއްޔާއާއި ޖަމިއްޔަތުއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްއިން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މާޒިން ހުސައިން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މައިލްގެ ފަރާތުން މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތު ލީގް (މައިލް) ގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މާޒިން ހުސައިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞްޙަފު މާލްދީފު ޗާޕުކުރުމަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މަޖައްސައިފި  

މުޞްޙަފު މާލްދީފު ޗާޕުކުރުމަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުސްޙަފެއް ޗާޕް ...

Posts navigation