fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒުގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިޤްރައު ފޮތް މަޢުރަޒު 2020 ގައި ކިއުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް 2 މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ. އައިޔޫއެމްއިން ފެށި މި ދެމުބާރާތަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުހިފޭ ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާދިނުމުގެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

އެކި އެކި ސަބަބު ތަކާއިހުރެ ފާއިތުވި ރަމަޟާން މަހު ނުހިފި ހުރި ރޯދަތަކަށް ކައްފާރާ ދިނުމަށް ފަސޭހަގޮތެއް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކައްފާރާ ދިނުމުގެ ކަންތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އެންމެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ދެހަރަމް ފިޔަވައި ސައުދީގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާގެ މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަދީނާގައި ހުންނަ  މަސްޖިދުއްނަބަވީ ފިޔަވައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެހެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުން  ހުއްޓާލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.. ސައުދީ ގެޒެޓްއިން ރިޕޯީޓްކޮށްފައިވާގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އޮތީ ކުރިންވެސް އަޅާފަ، ހަގީގަތް ނުބަލަނީ: ސަމީމް

ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އޮތީ ކުރިންވެސް އަޅާފައިކަމަށާއި މިހާރުވެސް އަޅާފައިވާނެކަމަށާއި، ހަގީގަތް ނުބަލަނީކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރު ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ . ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝަރުތު ހަމަނުވާތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ނަޝީދު ނިންމަވައިފި

ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ނަޝީދު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަށް މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްއިން ބަލިމީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގް (މައިލް) އާއި ޖަމިއްޔަތުއް ރަޙްމާ ގުޅިގެން ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިންނަށް ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގް އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އިއްޔެ އެޖަމިއްޔާއާއި ޖަމިއްޔަތުއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްއިން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތް ލީގްގެ ފަރާތުން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަަ ރޯދަވީއްލުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މާޒިން ހުސައިން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މައިލްގެ ފަރާތުން މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

މޯލްޑިވިއަން ޔޫތު ލީގް (މައިލް) ގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް މާޒިން ހުސައިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞްޙަފު މާލްދީފު ޗާޕުކުރުމަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މަޖައްސައިފި  

މުޞްޙަފު މާލްދީފު ޗާޕުކުރުމަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މުސްޙަފެއް ޗާޕް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ

އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާއާ ގުޅޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މިދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ރޭ

"ޞަޙާބީންގެ އަޚްލާޤު" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ދަރުސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ޞަޙާބީންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ ކޮންފަރެންސް މިމަހު 17ގައި

ސްރީލަންކާގެ ޔޫޓީއޯ އީޑީޔޫގެ ކޮންސަލްޓް އިން އިންތިޒާމްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޙް ޝަމީމްގެ ދަރުސް “ނަފްސުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން” ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ

އައްޝައިޙް އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުސް “ނަފްސުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަން” ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮންނާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ޣައްޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް” އަށް 3 މިލިޔަން ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

“ޣައްޒާ ފަންޑް މޯލްޑިވްސް” އަށް 3 މިލިޔަން ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން އިސް ނަގައިގެން ހުޅުވާފައިވާ “ޣައްޒާ ފަންޑް ...

Posts navigation